JUŻ W KIOSKU

Otwarty konkurs ofert 

2023-07-25 07:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija 7 sierpnia tj. poniedziałek 2023 roku o godzinie 15.30.

źródło: UM Starachowice

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń i klubów sportowych został ogłoszony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje mogą aplikować o środki finansowe na wsparcie zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe zasady i warunki składania ofert oraz przyznawania dotacji możecie Państwo znaleźć w ogłoszeniu konkursowym znajdującym się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń >>> Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45.

Ważne informacje dla składających oferty

Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji wykonania zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagany jest minimalny finansowy lub osobowy lub finansowo-osobowy wkład własny w wysokości 20% planowanych kosztów (wykazanie wkładu rzeczowego skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych). Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

Przypominamy również, iż organizacje, które otrzymają dofinansowanie, w zaktualizowanym kosztorysie muszą zachować minimum ten sam procentowy wkład własny, co wykazany w ofercie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację danego zadania.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

Ofertę zawierającą wszystkie dane należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

* podmiotu składającego ofertę wraz z adresem;

* adresata oferty (Prezydent Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice);

* pełnej nazwy zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, oraz ewentualnie własnym tytułem

projektu.

Wzory druków do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.starachowice.eu w kafelku Organizacje pozarządowe → Miejskie konkursy dla NGO → Wzory dokumentów.

Niezbędne załączniki

Do oferty należy załączyć:

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia;

- informację dotyczącą ilości osób uczestniczących w szkoleniu i osiągnięć sportowych stanowiącą Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- aktualny wyciąg z ewidencji wraz ze statutem – dotyczy organizacji niepodlegających wpisowi do KRS;

- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji;

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Pozostałe - wymagane - załączniki do realizacji poszczególnych zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie składania ofert.

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji treści ogłoszenia konkursowego pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Starachowicach udzielą Państwu niezbędnych informacji, tel. 41-273-83-18.

/komunikat prasowy: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Uczniowie wybrali projekty

2023-12-08

Uczniowie wybrali projekty

Znamy już rozstrzygnięcia pierwszej edycji starachowickiego Zielonego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Uczniowie wybrali 24 zwycięskie projekty, które będą realizowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Łączna wartość wybranych projektów to ponad 39 tysięcy złotych.
Ruszyły nabory do programów społecznych

2023-12-07

Ruszyły nabory do programów społecznych

Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Karty zgłoszeniowe do programów dostępne są od 4 grudnia w siedzibie CUS-u w Galerii Skałka. Nabór trwa do 15 grudnia.
Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

2023-12-01

Konsultacje społeczne - budżet Starachowic i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów budżetu Gminy Starachowice na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040.
400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

2023-11-28

400-lecie Wierzbnika. Jubileuszowy harmonogram

- Od wrześniowych Dni Starachowic nasze miasto świętuje jubileusz 400-lecia wydania przywileju lokacyjnego Wierzbnika, będącego kolebką miasta nad Kamienną. Liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, publikacje naukowe, koncerty czy inscenizacje historyczne przypominają o niezwykłym jubileuszu. Przed nami kolejne wydarzenia, na które już czekają nasi mieszkańcy – powiedział podczas wtorkowej (28 listopada br.) konferencji prasowej prezydent miasta Marek Materek.
Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

2023-11-23

Porządek obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej

Przed nami kolejne w tym roku obrady Rady Miejskiej w Starachowicach. W piątek (24 listopada) o godz. 9.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesję "na żywo" można oglądać poprzez transmisję online.
Miasto Starachowice ponownie docenione

2023-11-23

Miasto Starachowice ponownie docenione

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek wziął udział w uroczystej gali Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego, podczas której odebrał statuetkę dla Najlepszej Gminy Powiatu Starachowickiego. To kolejne takie wyróżnienie, gdyż w poprzedniej edycji Starachowice otrzymały podobną nagrodę. Dobry trend rozwojowy jest zatem utrzymany.
Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

2023-11-21

Zielone pomysły. Starachowice szkoły dbają o ekologię

Uczniowie ośmiu starachowickich szkół podstawowych w ramach pierwszej edycji Szkolnego Zielonego Budżetu Obywatelskiego zgłosili aż 47 ekologicznych projektów. Ich pomysły zostaną teraz ocenione w szkolnych głosowaniach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Te najciekawsze zostaną wybrane do realizacji. Każda szkoła będzie mogła otrzymać ponad 5 tysięcy złotych na realizację tych przedsięwzięć.
Konkurs na logo dla seniorów

2023-11-16

Konkurs na logo dla seniorów

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy ze Starachowicką Radą Seniorów ogłosiło konkurs na logo starachowickiej rady. Prace konkursowe należy składać do końca listopada w Punkcie Informacyjnym CUS lub Biurze Obsługi Klienta „Galerii Skałka”.
MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

2023-11-15

MOF szansą na rozwój turystyczny miasta

Rozwijanie potencjału turystycznego Miasta Starachowice, a także zwrócenie uwagi na problemy demograficzne to niewątpliwie najważniejsze tematy poruszane podczas czwartkowego (9 listopada br.) spotkania w Urzędzie Miejskim. Odbywało się ono w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Pluszaki dla małych pacjentów

2023-11-14

Pluszaki dla małych pacjentów

Starachowice przyłączają się do corocznej akcji o zasięgu regionalnym „Przynieś Misia” organizowanej przez jędrzejowską Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Zbiórka pluszaków i zabawek odbywa się w tym tygodniu w starachowickich szkołach podstawowych. Zebrane misie zostaną zawiezione do siedziby fundacji, a następnie trafią do małych pacjentów z oddziałów onkologicznych.