JUŻ W KIOSKU

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /lokalnainfo/htm/sys/boki/LinkiZ.php on line 45

Otwarty konkurs ofert 

2023-07-25 07:30:00

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Prezydent Miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Termin składania ofert mija 7 sierpnia tj. poniedziałek 2023 roku o godzinie 15.30.

źródło: UM Starachowice

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń i klubów sportowych został ogłoszony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje mogą aplikować o środki finansowe na wsparcie zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe zasady i warunki składania ofert oraz przyznawania dotacji możecie Państwo znaleźć w ogłoszeniu konkursowym znajdującym się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń >>> Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45.

Ważne informacje dla składających oferty

Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji wykonania zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagany jest minimalny finansowy lub osobowy lub finansowo-osobowy wkład własny w wysokości 20% planowanych kosztów (wykazanie wkładu rzeczowego skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych). Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

Przypominamy również, iż organizacje, które otrzymają dofinansowanie, w zaktualizowanym kosztorysie muszą zachować minimum ten sam procentowy wkład własny, co wykazany w ofercie.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację danego zadania.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

Ofertę zawierającą wszystkie dane należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

* podmiotu składającego ofertę wraz z adresem;

* adresata oferty (Prezydent Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice);

* pełnej nazwy zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, oraz ewentualnie własnym tytułem

projektu.

Wzory druków do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.starachowice.eu w kafelku Organizacje pozarządowe → Miejskie konkursy dla NGO → Wzory dokumentów.

Niezbędne załączniki

Do oferty należy załączyć:

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia;

- informację dotyczącą ilości osób uczestniczących w szkoleniu i osiągnięć sportowych stanowiącą Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- aktualny wyciąg z ewidencji wraz ze statutem – dotyczy organizacji niepodlegających wpisowi do KRS;

- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji;

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Pozostałe - wymagane - załączniki do realizacji poszczególnych zadań określa ogłoszenie konkursowe.

Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie składania ofert.

W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji treści ogłoszenia konkursowego pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Starachowicach udzielą Państwu niezbędnych informacji, tel. 41-273-83-18.

/komunikat prasowy: UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Sukces „Rowerowego Maja”

2024-06-08

Sukces „Rowerowego Maja”

Prawie 600 dzieciaków ze starachowickich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich wzięło udział w akcji „Rowerowy Maj”. Dziękujemy wszystkim miłośnikom dwóch kółek za wysoką frekwencję i wspaniałą zabawę połączoną z bezpiecznym dojazdem do szkoły i przedszkola.
Debata nad raportem Gminy

2024-06-10

Debata nad raportem Gminy

Do 13 czerwca mieszkańcy Starachowic mogą zgłaszać swój udział w debacie nad przedstawionym w maju raportem o stanie gminy. Debata będzie jednym z punktów czerwcowej sesji Rady Miejskiej.
Terenowa jazda po Szlakowisku

2024-06-05

Terenowa jazda po Szlakowisku

Zdalnie sterowane modele samochodów terenowych powracają do Starachowic. Już 15 czerwca odbędzie się kolejna edycja Pikniku 4x4 RC. To kontynuacja ubiegłorocznej imprezy „Wyboje 4x4”.
Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

2024-06-03

Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Już 3 czerwca rozpoczyna się procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać do 30 czerwca. Natomiast we wrześniu odbędzie się dwuetapowe głosowanie, które wyłoni zadania do realizacji.
Zbieraj kilometry dla Starachowic

2024-06-01

Zbieraj kilometry dla Starachowic

Starachowice włączają się do zabawy o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. W czerwcu wszyscy Starachowiczanie w oparciu o dedykowaną bezpłatną aplikację mobilną będą mogli wykręcać kilometry na rowerze, dopisując je do wspólnego konta naszego miasta. Miasto, które uzbiera najwięcej kilometrów, wygra ogólnopolski ranking. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

2024-05-27

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Informujemy o uprawnieniach, z jakich mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnością.
Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

2024-05-23

Majowa sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad

W piątek (24 maja) odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady w sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego rozpoczną się o godzinie 9.00.
Wracają letnie, niedzielne potańcówki

2024-05-22

Wracają letnie, niedzielne potańcówki

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury w Starachowicach serdecznie zapraszają na  „Niedzielne Potańcówki”, które w zeszłym roku okazały się kulturalnym hitem i zyskały ogromną sympatię mieszkańców miasta.
Starachowicka Strzała już w ten weekend

2024-05-21

Starachowicka Strzała już w ten weekend

W weekend miłośników rowerowej rywalizacji czeka kibicowanie uczestnikom ósmej edycji „Starachowickiej Strzały”. Przed nami kolejna odsłona imprezy organizowanej przez Poland Bike. Honorowy patronat nad wydarzeniami, które odbędą się 25-26 maja objął Prezydent Miasta Marek Materek.
Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

2024-05-16

Nowi kierownicy w Urzędzie Miejskim

Prezydent Miasta Marek Materek poinformował o kolejnych zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Nowym kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg została Pani Monika Gębska. Pracami Referatu Realizacji Inwestycji pokieruje natomiast Mateusz Bidziński.