JUŻ W KIOSKU

Komitet Marka Materka odpowiada na pytania organizacji przedsiębiorców

2024-03-28 10:15:32

Ocena:

5/5 | 1 głosów

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka ustosunkował się do pytań, które w związku z wyborami samorządowymi zadał kandydatom na stanowisko prezydenta Starachowic Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach.

fot. Gazeta Starachowicka

Cech sformułował 13 zapytań. A tak odniósł się do nich ubiegający sie o kolejną kadencję prezydent Starachowic.   

 1. Jakie są Państwa główne cele i priorytety w zakresie rozwoju miasta na najbliższe lata?

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, na których będą mogły powstać nowe miejsca pracy w Starachowicach. Rozwój infrastruktury drogowej. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem. Tworzenie miasta przyjaznego do życia dla każdej grupy społecznej i wiekowej. Starachowice mają być dobrym adresem do zamieszkania dla osób, które cenią sobie spokojniejszy tryb życia i wolą niższe koszty utrzymania niż w większym mieście.

 2. Na co ma być położony główny nacisk w długoterminowej strategii rozwoju miasta i jakie ma ona przyjąć kierunki?

Główny nacisk w Strategii Rozwoju Miasta, po zakończeniu realizacji obecnej strategii w 2027 roku, będzie położony przede wszystkim na zahamowanie zjawiska depopulacji oraz tworzenie miasta przyjaznego i dostępnego dla wszystkich. Kluczowe kierunki to: środowisko, gospodarka, społeczeństwo, bezpieczeństwo, rewitalizacja. Działania obejmą: - walkę z zanieczyszczeniem powietrza w mieście - promowanie i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i budowanie wizerunku miasta przyjaznego biznesowi, w tym przedsiębiorcom zaliczanym do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw - zwiększanie atrakcyjności starachowickiego rynku pracy - rozwijanie jakości edukacji, w tym zawodowej/branżowej, dwujęzycznej i pozaformalnej - rewitalizację osiedli mieszkaniowych i zniwelizowanie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastrukturalnego poszczególnych osiedli - poprawę jakości świadczenia usług publicznych - zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa, w tym zdrowotnego mieszkańców - rozwój polityki senioralnej - rozwój zielonych terenów rekreacyjnych - dalszy rozwój polityki prorodzinnej, poprzez tworzenie dostępnych miejsc żłobkowych

3. Jakie inwestycje uważają Państwo za kluczowe dla dalszego rozwoju infrastruktury miejskiej i dlaczego?

Kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta ma przede wszystkim infrastruktura drogowa. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicami Wąchocka i Starachowic. Budowa obwodnicy Starachowic do DK nr 9. Zakończenie budowy wiaduktu w Dolnych Starachowicach. Przebudowa drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto – przez ul. Radomską, Armii Krajowej i Wyszyńskiego. Przebudowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - ich stan woła o pomstę do nieba. Zamierzamy przejąć te drogi, zaprojektować, a następnie starać się o środki zewnętrzne na ich przebudowę. Przebudowa drogi krajowej przebiegającej przez miasto, obejmującej ul. Kielecką, Aleję Niepodległości i Ostrowiecką. Oddanie do użytku budowanej północno zachodniej obwodnicy Starachowic wraz z przebudowywaną drogą do Tychowa. Czas to pieniądz. Każda minuta zaoszczędzona na staniu w korku, którą można poświęcić na pracę, naukę czy wypoczynek jest cenna. Dlatego priorytetem nadal będzie modernizowanie infrastruktury komunikacyjnej, by po Starachowicach i wokół miasto jeździło się płynniej i bezpieczniej. Co istotne, miasto współpracuje w tym zakresie z partnerami takimi jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich czy Powiat Starachowicki. Dzięki temu do minimum ograniczamy wydatki z budżetu miasta na ten cel.

4. W jaki sposób zamierzają Państwo wspierać lokalnych przedsiębiorców?

Do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy właśnie Centrum Kreatywności Pałacyk - nowe miejsce na mapie Starachowic, jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc w województwie świętokrzyskim. Przestrzeń dla przedsiębiorców, młodzieży, społeczników i organizacji pozarządowych. Na jednym poziomie zrewitalizowanego budynku znajdą się pomieszczenia biurowe dla firm wyłonionych w przetargu, które do prowadzenia swojej działalności wybiorą ten prestiżowy adres. W nowej części znalazła się sala konferencyjna dla ponad setki osób, gdzie planujemy m.in. bezpłatne szkolenia, warsztaty i wydarzenia o tematyce skupionej wokół przedsiębiorczości i innowacyjności. Już od kwietnia br., dzięki współpracy między innymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będziemy organizować otwarte spotkania dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków finansowych. Zacieśnimy współpracę z Fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i instrumentów jej finansowania. Chcemy cyklicznie organizować forum firm rodzinnych, aby wspierać mikro i małych przedsiębiorców z terenu powiatu starachowickiego. Przewidziana została także strefa co-workingowa oraz przestrzeń kreatywna, miejsca dla osób poszukujących spokojnej przestrzeni do pracy zdalnej, z możliwością nawiązania współpracy i wymiany pomysłów. Pałacyk będzie ogólnodostępnym miejscem nastawionym na stymulowanie kreatywności, przedsiębiorczości i integrację mieszkańców.

5. Jakie macie Państwo plany, aby przyciągać nowych inwestorów oraz nowe inwestycje do miasta?

W Centrum Kreatywności Pałacyk powstanie Centrum Informacji Biznesowej, miejsce, które będzie skupiać kompleksową obsługę i wsparcie dla przedsiębiorców. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz (badania przeprowadzone w 2023 i 2024 r.) wiemy jakiego wsparcia instytucjonalnego potrzebują przedsiębiorcy ze Starachowic. Na tej podstawie w Centrum Kreatywności Pałacyk będą prowadzone projekty mające na celu wsparcie przedsiębiorców w ich działaniu. Prowadzone będą aktywne działania mające na celu przyciąganie nowych inwestycji do Starachowic. Co istotne, pobudzanie przedsiębiorczości rozpoczniemy również od najmłodszych lat - uruchomimy miejskie programy: „Kreatywne Dzieciaki” oraz „Przedsiębiorcza Młodzież” .Jedną z realizowanych form wsparcia lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej, rekreacyjnej oraz turystycznej jest planowane uruchomienie lokalnej organizacji turystycznej, która ma stymulować tę branże gospodarki. Bez wątpienia, w tym zakresie potrzebna jest współpraca z władzami województwa świętokrzyskiego w celu wprowadzenia spójnej polityki turystycznej naszego regionu.

6. Czy planują Państwo wprowadzenie jakichś zmian w lokalnym systemie podatkowym, aby zachęcić przedsiębiorstwa do rozwoju i inwestowania?

Przewidujemy uruchomienie programu czasowych ulg w podatku od nieruchomości dla lokalnych inwestorów. Szczegóły programu zostaną wypracowane wspólnie z przedsiębiorcami.

7. Jakie są Państwa plany w zakresie poprawy dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców?

Utrzymamy i będziemy rozwijać bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców Starachowic. Ponowimy ofertę współpracy w zakresie organizacji transportu publicznego włodarzom sąsiednich miast i gmin, by rozwinąć siatkę połączeń między naszymi samorządami. Będziemy zabiegać o jak największą ilość połączeń między Starachowicami a większymi ośrodkami w naszym kraju. Odnowiony zostanie budynek Dworca Wschodniego, w którym uruchomiona zostanie poczekalnia i toalety dla podróżujących. W Starachowicach Dolnych wykonamy i udostępnimy poczekalnię oraz toalety dla podróżujących. Wybudujemy centrum przesiadkowe przy szpitalu, by poprawić dostępność komunikacyjną oraz komfort wsiadania i wysiadania do autobusów przy największym ośrodku zdrowia, w połączeniu z budową wielopoziomowego parkingu dla pacjentów i pracowników szpitala. Uruchomiliśmy systemy takie jak: e-usługi dla mieszkańców, e-przedszkole dla rodziców oraz wirtualny dziennik w szkołach podstawowych. Chcemy wprowadzić e-kartę mieszkańca Starachowic pozwalającą nie tylko na korzystanie z bezpłatnej komunikacji, ale również obiektów kultury, sportowych i rekreacyjnych.

8. W jaki sposób zamierzają Państwo stymulować innowacje i rozwój technologiczny w naszym mieście?

Kluczowym elementem jest współpraca ze środowiskiem akademickim. Podejmiemy działania mające na celu zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi o kierunkach technicznych, w tym Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prezentując ofertę współdziałania środowiska naukowego z lokalnym biznesem, wykorzystując narzędzia uruchomione w ramach Centrum Kreatywności Pałacyk. Poprzez dialog z największymi podmiotami w Starachowicach, będziemy zachęcać, aby na bazie firm przemysłowych tworzyć centra badawczo-rozwojowe, które pozwolą zaoferować miejsca pracy osobom z wykształceniem wyższym kierunkowym. Rozwój miasta jest nierozerwalnie związany z rozwojem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, dlatego będziemy aktywnie współpracować z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

9. Jakie działania przewidują Państwo w celu poprawy jakości życia mieszkańców?

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestujemy w modernizację infrastruktury drogowej, budowę kolejnych budynków mieszkalnych, unowocześniamy tabor autobusowy, a od dwóch lat w Starachowicach funkcjonuje bezpłatna komunikacja publiczna. Stawiamy na rozwój edukacji i szkolnictwa, podnosząc kompetencje zawodowe nauczycieli oraz unowocześniając starachowickie placówki oświatowe. Wprowadzamy innowacyjne na skalę ogólnopolską rozwiązania, a jednym z przykładów jest utworzenie Eko Szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 11, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą zdobywać pogłębioną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Zrewitalizowaliśmy Park Miejski oraz przestrzenie wokół zalewów Lubianka i Pasternik, gdzie mieszkańcy chętnie spędzają swój wolny czas. Te inwestycje wpłynęły także na wzrost liczby turystów i osób odwiedzających Starachowice. Wprowadzamy system roweru miejskiego, budujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych, zachęcając do korzystania z tego ekologicznego środka transportu. W planach mamy m.in. budowę 400 nowych mieszkań, powstanie osiedla mieszkaniowego na terenie dawnego szpitala, uzbrajanie terenów pod budownictwo domów jednorodzinnych, otwarcie żłobka publicznego, utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z oddzieleniem strumienia pacjentów nietrzeźwych i stworzenie programu zdrowia psychicznego, przebudowę kolejnych dróg, budowę Centrum Parkingowo-Przesiadkowego przy szpitalu i Wodnego Placu Zabaw, przeprowadzimy także rewitalizację zbiornika wodnego Piachy. Część tych inwestycji zostanie zrealizowana oczywiście przez Powiat Starachowicki, jeśli mieszkańcy w wyborach ponownie zaufają Komitetowi Marka Materka, pozostałe są w kompetencjach Prezydenta Miasta.

10. Jak zamierzają Państwo angażować społeczność lokalną i przedsiębiorców w proces decyzyjny dotyczący ważnych projektów miejskich?

Będziemy w dalszym ciągu przeprowadzać konsultacje społeczne w zakresie wszystkich najważniejszych projektów, w których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię zarówno drogą online, jak i podczas otwartych spotkań konsultacyjnych. Istotną przestrzenią będzie Centrum Kreatywności Pałacyk, skupiająca w jednym miejscu społeczność przedsiębiorców, społeczników, młodzieży i lokalnych organizacji pozarządowych. Przygotowaliśmy przestrzeń kreatywną, służącą inspiracji, wymianie poglądów i pomysłów. Będzie to miejsce debat i pogłębionych dyskusji. Tu m.in. wspólnie z mieszkańcami będziemy poszukiwać rozwiązań dla miejskich problemów oraz kreować pomysły na działania inspirujące i angażujące starachowiczan. Będzie to jedyne tego typu miejsce w województwie świętokrzyskim.

11. Czy mają Państwo plany dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kontekście urbanizacji i rozwoju przemysłu?

W ciągu pięciu lat następnej kadencji zasadzimy w Starachowicach 500 nowych drzew. Rozwiniemy ideę eko-ogródków, które powstawać będą sukcesywnie przy placówkach oświatowych - podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach zwiększenia niezależności energetycznej i korzystania z rozwiązań przyjaznych środowisku, chcemy budować i rozbudowywać instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Uruchomimy nowy, miejski program wsparcia wymiany starych kotłów węglowych, tzw. „kopciuchów”. Zmienimy zagospodarowanie starachowickiego rynku tak, aby go wyraźnie zazielenić i zlikwidować tym samym obecne tam wyspy ciepła. Będziemy w dalszym ciągu promowali transport zbiorowy i kontynuowali program bezpłatnej komunikacji publicznej. Poprzez rozbudowany system ścieżek rowerowych oraz STAR BIKE, czyli starachowicki rower miejski, będziemy zachęcać mieszkańców w każdym wieku do korzystania z tej formy transportu. Nie ustaniemy w inwestycjach,których celem jest rewitalizacja kolejnych punktów na mapie Starachowic oraz tworzenie terenów zieleni, wpływających na środowisko oraz zwiększających jakość powietrza, ale także samopoczucie mieszkańców, którzy chcą żyć w przyjaznym, estetycznym, zielonym i zadbanym otoczeniu. Naszym celem jest, by Starachowice, dla których przemysł naturalnie stanowi kluczową gałąź rozwoju, była kojarzona również z miastem posiadającym atrakcyjne tereny rekreacyjne (np. Lubianka, Pasternik czy Piachy), w którym jest czysto, ładnie i zielono.

12. Jak zamierzają Państwo radzić sobie z wyzwaniami demograficznymi, takimi jak starzenie się społeczeństwa lub migracje wewnętrzne?

Społeczność Starachowic, podobnie jak wielu innych polskich miast, starzeje się, liczba mieszkańców sukcesywnie się zmniejsza. W tym celu uruchomiliśmy miejski program in vitro, by pomóc młodym starachowiczanom, którym na drodze do upragnionego potomstwa stanęły względy medyczne, w powiększeniu rodziny. Poprzez rozwój placówek oświatowych oraz otwarcie żłobka samorządowego, zamierzamy pomóc młodym parom w podjęciu decyzji o posiadaniu dziecka. Najważniejszym elementem, zachęcającym do związania się na dłużej ze Starachowicami, są atrakcyjne miejsca pracy, przyjazna przestrzeń miejska i wysoka jakość usług publicznych. Szansę dostrzegamy także w pracy na odległość, dzięki czemu osoby, które cenią sobie życie w mniejszym mieście, mogą jednocześnie rozwijać się w pracy zawodowej, wykonując swoje obowiązki zdalnie.

13. Które z obecnie realizowanych przez miasto planów na inwestycje lub działań macie państwo zamiar zatrzymać lub zakończyć?

Zamierzamy kontynuować realizację strategii miasta i zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Te dokumenty, które były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, przyczyniły się do znaczących zmian na terenie miasta, na które mieszkańcy Starachowic czekali dziesiątki lat. Starachowice na mapie Świętokrzyskiego i Polski mają być samorządową perełką. Miastem kompaktowym, w którym dobrze żyje się każdej grupie społecznej. Miastem z przyjazną infrastrukturą i usługami komunalnymi na jak najlepszym poziomie, takimi jak: bezpłatny transport publiczny, najniższe ceny ciepła, a w przyszłości także niskimi kosztami odbioru odpadów komunalnych. Miastem dobrze skomunikowanym, z dużą ilością tanich mieszkań na wynajem. Miastem, które na swoje miejsce do życia będą wybierali młodzi ludzie imiastem, które na spędzenie swojej starości będą wybierali seniorzy. Taki cel przyświeca wszystkim działaniom, które konsekwentnie realizujemy od dziesięciu lat. Od epoki Aferowic przeszliśmy do epoki, w której Starachowice pokazywane są w wielu aspektach jako wzór do naśladowania. Ten kierunek zamierzamy utrzymać.

Bardzo dziękuję za nadesłane pytania.

Pozdrawiam Marek Materek

 

info nadesłana

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Przedwyborcza debata w Wąchocku? Jeden kandydat zaprasza, drugi odmawia udziału

2024-04-16

Przedwyborcza debata w Wąchocku? Jeden kandydat zaprasza, drugi odmawia udziału

 W Wąchocku w niedzielę (21 kwietnia) odbędzie się druga tura wyborów na urząd burmistrza. Zmierzą się w niej obecny zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski i Robert Janus. W pierwszej turze 1328 głosów poparcia zyskał Robert Janus, tuż za nim z poparciem 948 osób znalazł się Sebastian Staniszewski.   
Blisko 22 tysiące grobów

2024-04-15

Blisko 22 tysiące grobów

Starachowice uczciły Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ogólnopolskie święto ustanowione dla upamiętnienia blisko 22 tysięcy Polaków zamordowanych w 1940 roku przez władze Związku Radzieckiego. W sposób szczególny oddano hołd mieszkańcom naszego miasta i powiatu, których nazwiska są na tablicach wmurowanych w podstawę pomnika przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej.     
Starachowiczanka w gronie najpiękniejszych!

2024-04-14

Starachowiczanka w gronie najpiękniejszych!

Weronika Nowak znalazła się w gronie sześćdziesięciu półfinalistek tegorocznego konkursu Miss Polski, które wyłoniono podczas gali ćwierćfinałowej, jaka odbyła się w Hotelu Mistral w Markach. Poza Weroniką wśród dziewcząt, które wezmą udział w finale znalazły się także trzy reprezentantki województwa świętokrzyskiego. 
Szkoła Rodzenia nadal bezpłatna

2024-04-12

Szkoła Rodzenia nadal bezpłatna

Dyrektor starachowickiego Szpitala Jacek Walkowski ponownie zawiesił opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia. Do tej pory z bezpłatnej opcji mogły skorzystać jedynie mieszkanki powiatu starachowickiego, które zadeklarowały chęć porodu w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Salą Porodową Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 
Uwaga! Od 15 kwietnia ruch wahadłowy na ul. Radomskiej

2024-04-11

Uwaga! Od 15 kwietnia ruch wahadłowy na ul. Radomskiej

Uwaga kierowcy! Od 15 kwietnia br. na wjeździe do Starachowic, na wysokości sklepu BricoMarche wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną, który będzie obowiązywał przez ok. 10 tygodni. Ma to związek z budową wiaduktu. Prosimy o zwracanie uwagi na zmianę oznakowania i stosowanie się do tablic informacyjnych oraz sygnalizacji. Przepraszamy także za utrudnienia. 
Komitet Wyborczy TST – Twój Samorząd Teraz dziękuje wyborcom za zaufanie

2024-04-11

Komitet Wyborczy TST – Twój Samorząd Teraz dziękuje wyborcom za zaufanie

Podczas środowego (10 kwietnia) spotkania z dziennikarzami KW TST – Twój Samorząd Teraz podziękował mieszkankom i mieszkańcom powiatu starachowickiego za udział w wyborach samorządowych i oddane głosy na ich komitet. 
KWW Marka Materka dziękuje mieszkańcom miasta i powiatu za głosy

2024-04-11

KWW Marka Materka dziękuje mieszkańcom miasta i powiatu za głosy

Marek Materek w wyborach samorządowych uzyskał reelekcję w walce o fotel włodarza miasta. To jego trzecia, a w świetle obowiązujących od 2018 przepisów druga i ostatnia kadencja prezydenta Starachowic. Włodarz wygrał w pierwszej turze, uzyskując poparcie 11 787 osób (66,05 proc.). Drugie miejsce zajął Piotr Capała z Komitetu Wyborczego TST - Twój Samorząd Teraz uzyskując 3343 głosy (18,73 proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się Agnieszka Kuś (KW Prawo i Sprawiedliwość) z wynikiem 2716 głosów (15,22 proc.).
Archeologiczna wystawa w muzeum

2024-04-10

Archeologiczna wystawa w muzeum

W piątek 12 kwietnia br. o godz. 17. 00 Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach otworzy wystawę „Amonity – władcy pradawnych mórz”.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2024-04-10

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, parafia pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach, społeczność Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach oraz Park Kultury zapraszają do udziału w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia br.   
Wybory samorządowe 2024. Oni będą reprezentować mieszkańców w radach gmin Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock

2024-04-10

Wybory samorządowe 2024. Oni będą reprezentować mieszkańców w radach gmin Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock

Wybory samorządowe 2024 za nami. Znamy już nazwiska radnych starachowickiej Rady Miejskiej i Rady Powiatu Starachowickiego. Przedstawiamy nowych radnych w gminach Brody, Mirzec, Pawłów oraz Wąchock.