JUŻ W KIOSKU

Starachowiccy radni jednogłośnie za budżetem miasta na rok 2022

2021-12-18 12:05:35

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Jednogłośnie starachowiccy radni przyjęli budżet gminy na 2022 rok. - Myślę, że możemy być dumni z tego, jak ten budżet został skonstruowany, ile funduszy zostało przeznaczonych na inwestycję, i z tego, jak bardzo ambitne cele stawiamy sobie do realizacji na lata kolejne – mówił podczas głosowania prezydent Marek Materek.

fot. UM Starachowice

Budżet miasta Starachowice na rok 2022, jak określili radni uczestniczący w obradach, jest budżetem prorozwojowym i stanowi kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego. Wydatki zapisane w gminnym budżecie wynoszą: 406.052.737,99 zł, natomiast planowane dochody to kwota: 333.616.383,50 zł. Imponujące 129 mln zł to fundusze pozyskane z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z budżetu unijnego i krajowego.

Pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią, Gmina Starachowice nie ogranicza zamierzeń inwestycyjnych. W przyszłym roku na ten cel przeznaczono ponad 200 mln zł. Kontynuowane będą projekty inwestycyjne, które pozytywnie wpłyną na warunki życia mieszkańców. Inwestycje te, co podkreślali radni w swoich wystąpieniach, zaplanowano na terenie całego miasta.

 - Szanowni Państwo ten budżet jest rekordowy, bo zawarliśmy w nim mnóstwo inwestycji, na które mieszkańcy Starachowic czekają od kilkudziesięciu lat – mówił prezydent – Podziękowania kieruję do Państwa Radnych za to, że braliście czynny udział w przygotowaniu tego projektu, aby tak wiele zadań mogło się w tym budżecie znaleźć. Co jest istotne to dzięki naszej współpracy przez ostatnich 7 lat doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że Starachowice są w stanie wygenerować odpowiednią ilość środków na wkłady własne do pozyskiwanych funduszy zewnętrznych. Bardzo, ale to bardzo dużo środków w tym budżecie to środki pozyskane z Unii Europejskiej, z funduszy norweskich a także z budżetu państwa, czyli środki krajowe. Te dotacje tak naprawdę zaważyły na tym, że mamy tak wiele środków na inwestycje w roku 2022 i gdy porównamy się do innych miast w Polsce, czy w regionie to wypadamy na ich tle - rewelacyjnie. I to jest powód do dumy dla wszystkich radnych, pracowników urzędu, mieszkańców Starachowic, bo z tych inwestycji, które będziemy realizowali będą korzystały kolejne pokolenia.

Pozytywne opinie komisji

Przewodniczący komisji stałych pozytywnie zaopiniowali przyszłoroczny projekt budżetu, zwracając uwagę na trudności związane ze zmianą przepisów o finansach publicznych a także panującą pandemią.

- Komisja Finansów i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Starachowice na 2022 rok – informował przewodniczący komisji Marcin Sowula - Realizacja budżetu będzie przebiegała w zmienionych warunkach wynikających ze zmian w systemie finansów publicznych. Spełnione zostały wymogi ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych, budżet miasta jest stabilny mimo pandemii.

Pozytywną opinię na temat omawianego dokumentu finansowego przedstawił radny Jarosław Nowak, przewodniczący Komisji Gospodarczej RM.

- Projekt uchwały budżetowej ma charakter prorozwojowy część inwestycyjna stanowi ponad 49% planowanych wydatków ogółem – informował przewodniczący - Priorytet mają te inwestycje, które mogą być zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych, to jest w szczególności przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa i dotacjami ze środków Unii Europejskiej.

Radna Jadwiga Piątek przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w strukturze planowanych wydatków bieżących na 2022 rok, największy udział posiadają zadania dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, na realizację których planuje się 28% ogółu wydatków bieżących.

Ponad 100 inwestycji

W budżecie na rok 2022, po stronie wydatków zapisano, rekordową dotychczas kwotę ponad 400 mln zł, z czego połowa - to wydatki na inwestycje, których jest w dokumencie wymieniona ponad 100.
Jako najważniejsze przedsięwzięcia, zaplanowane do realizacji w nowym roku, prezydent Marek Materek wymienia dofinansowanie do budowy wiaduktu w Starachowicach Dolnych, inwestycję realizuje powiat przy udziale gminy. Kolejne duże przedsięwzięcie to zakup ekologicznych autobusów, które zostały wyprodukowane w naszej starachowickim zakładzie. Następne to modernizacja budynku Parku Kultury, oczyszczenie i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych Pasternik i Lubianka. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawie nr 6. Budowa zaplecza, warsztatu, myjni, centrum dyspozytorskiego i stacji tankowania CNG dla autobusów na terenie bazy MZK. Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi wojewódzkiej, czyli ulic: Radomskiej, Marii Kaczyńskiej, Bankowej, al. Armii Krajowej i ul. Kardynała Józefa Wyszyńskiego. Kolejne zaplanowane zadania to przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem przy PZU, wykonanie ulicy Nad Kamienną, Strugowej, wykonanie przejścia nad rzeką Kamienną. Budowa budynku przy ulicy Kościelnej, przebudowa budynków wielorodzinnych na terenie dawnej Kolonii Robotniczej, budynku wielolokalowego przy ulicy Ostrowieckiej oraz budowa nowych mieszkań socjalnych. W budżecie znalazły się także: modernizacja targowiska miejskiego, zwiększenie dostępności e- usług, przebudowa i rozbudowa budynku pałacyku, budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego, termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie miejskim, wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulic Kieleckiej i Moniuszki.

Kopciuchy czy świecidełka?

Podczas obrad budżetowych na sali pojawiła się mieszkanka miasta, pani Maria z transparentem, na którym widniał napis: „Wam nie wstyd, na kopciuchy 16 000 zł, na świecidełka 232 000 zł.”
Do treści odniósł się prezydent wyjaśniając, dlaczego miasto w przyszłorocznym budżecie taką kwotę przeznaczyło na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów.
- Rzeczywiście w budżecie Starachowic na rok 2022 nie zapisaliśmy środków na wymianę kopciuchów, nie zapisaliśmy kolejny raz celowo. Dlatego, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi cały czas stały nabór do programu „Czyste powietrze”. Nasi pracownicy pomagają mieszkańcom Starachowic w wypełnianiu wniosków umożliwiających skorzystanie z dotacji, przyznawanej z budżet państwa. Dotacja ta jest dla wszystkich obywateli, jej wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Starachowic do tego, aby aktywnie z tych środków korzystali i dlatego nie wydatkujemy środków z budżetu gminy.
Dodatkowo, jak wynika z zapowiedzi członków Komisji Europejskiej w nowym rozdaniu funduszy unijnych zaplanowano środki dla gmin z przeznaczeniem na wymianę indywidualnych źródeł ogrzewania, czyli tak zwanych kopciuchów.
- Będziemy aktywnie aplikowali o te fundusze, tak żeby jak najmniej kopciuchów na terenie naszego miasta działało – mówi prezydent - Starachowice są jednym z nielicznych miast w Polsce, które tak aktywnie prowadzi likwidację źródeł niskiej emisji w swoich zasobach. Staramy się wyburzać budynki opalane przy użyciu starych pieców. W ciągu ostatnich lat zlikwidowaliśmy kolejne baraki socjalne i komunalne na osiedlu Bugaj, aby likwidować problem niskiej emisji. Po to też budujemy budynek przy ulicy Kościelnej by wszystkie budynki zlokalizowane w strefie gospodarczej, które w tej chwili opalane są kopciuchami zostały zlikwidowane, a na tym terenie mogły powstawać nowe firmy i miejsca pracy.

Podobne działania są już prowadzone na terenie dawnej kolonii robotniczej. Wielorodzinne budynki są termomodernizowane i zostają podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Miasto dba także o zwiększanie edukacji ekologicznej pośród mieszkańców. Starachowice jako pierwsze w regionie, zainstalowały w przestrzeni miejskiej czujniki wskazujące jakość powietrza w poszczególnych częściach miasta.
- Czyli samo miasto zwróciło uwagę mieszkańcom na problem, z którym mamy do czynienia – mówi prezydent Marek Materek - Zrobiłem to po to, żeby sami mieszkańcy wiedzieli o tym, że to czym palą w piecach ma wpływ na zdrowie i życie ich oraz ich najbliższych, dzieci i wnuków. I mam wrażenie, że świadomość ekologiczna mieszkańców Starachowic w ostatnich latach wzrosła. Coraz więcej osób wymienia stare piece, coraz więcej osób podłącza się do sieci ciepłowniczej coraz więcej osób podłącza się do sieci gazowej.

Prezydent także odniósł się do zarzutu mieszkanki związanego z przeznaczeniem 232 000 zł na zakup iluminacji świetlnych, które w okresie przedświątecznym ozdobiły miasto.
- Dlaczego kupiło, je miasto? Bo nie kupił ich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z kolei daje dotacje na wymianę kopciuchów – mówił prezydent. –Iluminacje świetlne są nieodłącznym elementem okresu przedświątecznego, w wielu miejscach w Polsce większość samorządów, nawet tych najmniejszych stara się ozdabiać swoje miejscowości przed świętami Bożego Narodzenia. Po to, żeby tworzyć świąteczny klimat i dać trochę radości i uśmiechu mieszkańcom swoich małych ojczyzn. My również to robimy i będziemy robić w kolejnych latach. Doceniają to mieszkańcy Starachowic, którzy co roku decydują o tym, że Starachowice wygrywają w plebiscycie - na najpiękniej udekorowane miasto przed świętami Bożego Narodzenia. W naszym regionie od kilku lat z rzędu Starachowice wygrywają ten konkurs. Dzięki temu energooszczędny sprzęt RTV i AGD trafia do instytucji i organizacji pozarządowych służących osobom bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym lub do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Odrobina dziegciu w beczce miodu

Radni miejscy zabierając głos w dyskusji nad projektem przyszłorocznego budżetu oprócz pozytywów wskazywali również potrzeby oraz zadania, które wymagają pilnej realizacji. Jako jedno z takich zadań drogowych, radny Sylwester Kwiecień wskazał ulicę Fryderyka Chopina. Ulica, która była w nienajlepszym stanie dodatkowo została zniszczona podczas prac prowadzonych przy rewitalizacji parku. Radny Dariusz Lipiec upominał się o podwyższenie dodatków przyznawanych dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. Radni wskazywali także m.in. potrzebę przygotowania działek pod budownictwo wielorodzinne oraz pod zabudowę jednorodzinną, co ich zdaniem ma pomóc w zatrzymaniu odpływu młodych ludzi z miasta.

- Nad ulicą Fryderyka Chopina pracujemy, wykonujemy w tej chwili dokumentację techniczną, po to, żeby można było w najbliższych dwóch latach zrealizować tę inwestycję – odpowiadał prezydent – Jeśli chodzi o dodatki dla nauczycieli, oczywiście chętnie byśmy takie dodatki dali, gdyby odpowiednia ilość środków z budżetu państwa trafiała do naszego miasta w postaci subwencji oświatowej. Subwencja ta nie pozwala nam nawet na pokrycie wszystkich zadań, które są zlecone. Państwo mówiliście o terenach, które powinniśmy uzbrajać, o środkach na budownictwo mieszkaniowe, na budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Zwróćcie uwagę, że takie pieniądze w budżecie są przewidziane po raz pierwszy od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu, lat na tworzenie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe między innymi na osiedlu Orłowo. Była mowa także o ulicy Kornatka. Mieszkańcy tej ulicy nie wierzyli w to, że ta droga zostanie zrealizowana. Natomiast w budżecie zapisaliśmy środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Mam pomysł na to - jak pomóc mieszkańcom tej ulicy.

Podczas dyskusji nad budżetem podkreślano także problem związany z koniecznością poszerzenia kadry urzędniczej odpowiedzialnej za realizowane inwestycje. Jak informował prezydent miasto od kilku miesięcy poszukuje nowych pracowników, niestety ogłaszane konkursy nie przynoszą rozstrzygnięć, a wakaty pozostają nieobsadzone.

Jest to problem, tym bardziej, że Gmina Starachowice na swoje barki wzięła także ciężar realizacji inwestycji na terenach nie będących własnością miasta, ale z których każdego dnia korzystają jego mieszkańcy.

- W ciągu ostatnich lat starałem się, aby miasto brało na siebie realizację inwestycji, które absolutnie do zadań własnych gminy nie należą – informuje prezydent. – Zadania, które powinny być realizowane przez inne podmioty czy przez inne samorządy. Przykładem jest budynek starego szpitala problem, który był nierozwiązany przez wiele lat. Inny przykład. W tym miesiącu będę podpisywał umowę z prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” na przejęcie dróg zlokalizowanych na terenie strefy. Robimy to, aby aplikować o środki zewnętrzne i w kolejnych latach wyremontować drogi, które prowadzą do największych firm w strefie przemysłowej naszego miasta. To jak one wyglądają wszyscy doskonale wiecie. W budżecie mamy także inwestycję dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej, bierzemy to na siebie dlatego, że wszyscy od lat obserwujemy jak droga wojewódzka, która powinna być wizytówką miasta, wygląda. Kolejny przykład to przejścia dla pieszych, o których też tu była mowa. Do kogo należą te najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych? Do zarządców wyższych kategorii: powiatu, województwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do kogo są pretensje o to, że te przejście nie zostały zrobione? Do prezydenta miasta. Dlaczego? Dlatego że kiedyś podjąłem ten temat i powiedziałem, że będziemy realizowali przejścia dla pieszych na drogach także innych kategorii po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, żeby ludzie nie ginęli na ulicach Starachowic. Jestem w tej chwili bezwzględnie z tego rozliczany mimo tego, że ten projekt realizujemy choć z problemami. Kilka przejść zostało wykonanych, natomiast dla kolejnych ogłosiliśmy przetargi i niestety złożone oferty znacząco przewyższają możliwości budżetu. Będziemy aplikować o kolejne dofinansowania po to, żeby zadbać o poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Prezydent podsumowując kilkugodzinną dyskusję nad najważniejszym dokumentem finansowym dla miasta podziękował radnym.

- Dziękuję za wszystkie głosy i dziękuję za to, że tych głosów jest tak wiele pozytywnych. Świadczy to, o tym, że praca, którą przez ostatnie lata wspólnie wykonaliśmy została wykonana dobrze. Dobrnęliśmy do takiego momentu, w którym możemy być dumni z tego jak budżet jest skonstruowany. Jak wiele środków zostało pozyskanych jak wiele inwestycji jest już zrealizowanych, ale także jak bardzo ambitne cele stawiamy sobie na kolejne lata do realizacji. Myślę, że większość z nas zaczynając tę kadencję nie miała odwagi myśleć o tym, że te inwestycje o których teraz mówimy zostaną kiedykolwiek zrealizowane. A one się dzieją na naszych oczach i to jest naprawdę wielka zasługa wszystkich tych, którzy w tym uczestniczą zarówno ze strony Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, spółek miejskich, radnych Rady Miejskiej i wszystkich tych, którzy angażują się w to, żeby to co zapisaliśmy w tym dokumencie zostało wykonane.

/informacja prasowa UM Starachowice/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

2022-01-27

Styczniowe obrady Rady Miejskiej w Starachowicach

W piątek, 28 stycznia br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią podczas sesji prosimy o zachowanie szczególnych środki ostrożności. Rekomendujemy obejrzenie sesji na żywo poprzez transmisję na stronie Telewizji Ratusz Starachowice: //www.youtube.com/c/TelewizjaRatuszStarachowice 
Starachowice	  na piątym miejscu w krajowym rankingu

2022-01-26

Starachowice na piątym miejscu w krajowym rankingu

- Po raz kolejny dowodzimy temu, że Starachowice nie stoją w miejscu. Dotarła do nas informacja, że Starachowice zajęły 5 miejsce w  prestiżowym, ogólnopolskim rankingu Programu „Plan Działań Dla Miast – Modelowa Lokalność”, czyli inicjatywie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Możemy być z siebie dumni. To wyraz uznania dla naszego miasta – dodaje prezydent.
Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

2022-01-24

Komunikat w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim

W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników, starachowicki magistrat zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum.
Młodzi o europejskim rynku pracy

2022-01-17

Młodzi o europejskim rynku pracy

W ciągu ostatnich kilku lat Unia Europejska zdecydowanie wzmocniła swoją politykę ukierunkowaną na osoby młode. W związku z tym Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka w minionym tygodniu (13-14 stycznia) zorganizowała dwudniowe warsztaty dotyczące transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles".
Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

2022-01-13

Pomoc Gminy Starachowice w usunięciu azbestu

Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2022 rok. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.
Paweł ,,LOJAK

2022-01-12

Paweł ,,LOJAK" Kozarzewski przyleci do Starachowic

W ramach wydarzenia "Spotkanie z Pasją Gwiazdy Sportu Lotniczego" organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z mieszkańcami spotka się wyjątkowy gość - motoparalotniowy Mistrz Polski, Europy i Świata!
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

2022-01-09

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach co roku organizuje uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Przygotowanie uroczystości wiąże się z procedurą trwająca kilka miesięcy, tj. wystąpieniem do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń i dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

2022-01-08

Zaproszenie na warsztaty Mix the Bubbles

Gmina Starachowice wspólnie z Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka serdecznie zaprasza osoby do 35. roku życia do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących transformacji rynku pracy oraz gospodarki w ramach projektu "Mix the Bubbles", które odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2022 r. w godz. 9:30 – 15:00.
Dodatek Osłonowy w CUS

2022-01-06

Dodatek Osłonowy w CUS

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).
Targ przełożony na środę

2022-01-04

Targ przełożony na środę

Urząd Miejski informuje...