JUŻ W KIOSKU

Sesja Rady Powiatu - porządek obrad

2021-10-27 10:19:06

Ocena:

0/5 | 0 głosów

28 października br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm.

fot. Powiat Starachowicki

PROGRAM SESJI

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na temat sytuacji kadrowej w PZOZ.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu Starachowickiego,

b) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

c) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021-2023”,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,

e) w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Starachowicki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej wąskotorową linię kolejową Starachowice Wschodnie – Iłża,

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,

g) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,

h) w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki,

i) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

j) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego,

k) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

9. Przyjęcie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Starachowicach na 2021 rok.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

13. Zakończenie obrad.

/źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Starachowicach/

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Styczniowa sesja Rady Powiatu - porządek obrad

2022-01-26

Styczniowa sesja Rady Powiatu - porządek obrad

W czwartek (27 stycznia br.) odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv.
Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym

2022-01-25

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym

Z powodu wzrastającego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu starachowickiego, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Starachowicach do niezbędnego minimum.
Nowa dyrekcja szpitala

2022-01-04

Nowa dyrekcja szpitala

Z dniem 1 stycznia 2022 r zaszły daleko idące zmiany w starachowickiej lecznicy. Pełnienie obowiązków dyrektora PZOZ do czasu wyłonienia nowego szefa powiatowej lecznicy powierzone zostało Jolancie Kręckiej. Zastępcami dyrektora ds. medycznych i ds. pielęgniarstwa zostali: Jacek Walkowski i Dorota Rurarz.
Budżet powiatu na 2022 rok przyjęty

2022-01-03

Budżet powiatu na 2022 rok przyjęty

Rada Powiatu w Starachowicach, na sesji która odbyła się 29 grudnia 2021r., przyjęła budżet na 2022 r. Opiewa on na kwotę ponad 143 mln zł. Nie brakuje w nim zadań inwestycyjnych, z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych.
Wigilia dla potrzebujących

2021-12-27

Wigilia dla potrzebujących

Tradycyjne, świąteczne potrawy, opłatek i życzenia - tak przebiegała starachowicka Wigilia dla osób potrzebujących i samotnych, zorganizowana w ramach "cichej pomocy" przedsiębiorców i Centrum Usług Społecznych. 
Legenda STARa na WOŚP

2021-12-23

Legenda STARa na WOŚP

Ruszyły przygotowania do 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starachowicach. W środę, 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie miejskiego sztabu WOŚP z udziałem wszystkich zaangażowanych partnerów, w tym także Powiatu Starachowickiego.
Posiedzenie Rady Społecznej przy PZOZ

2021-12-22

Posiedzenie Rady Społecznej przy PZOZ

16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Głównym tematem rozmów była zmiana planu finansowego szpitala na 2021 w zakresie inwestycji w związku m.in. z pilną potrzebą rozbudowy istniejącej instalacji tlenowej.
W Wigilię starostwo nieczynne

2021-12-19

W Wigilię starostwo nieczynne

W Wigilię, 24 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Starachowicach będzie nieczynne. Dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników starostwa w zamian za dzień świąteczny, przypadający 25 grudnia br.
Betlejemskie światło pokoju jest już wśród nas

2021-12-19

Betlejemskie światło pokoju jest już wśród nas

Pwd. Beata Nowak, skarbnik Hufca ZHP Starachowice przekazała 17 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich mieszkańców powiatu starachowickiego. Niech jego blask rozświetli w nas to, co dobre i piękne.  
„Szlachetna paczka” z powiatu

2021-12-19

„Szlachetna paczka” z powiatu

Za nami Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Pomoc przygotowana przez wolontariuszy ze starostwa trafiła już do potrzebującej rodziny.