Zastępca prezydenta odpowiada na pytania mieszkańców

W odpowiedzi na pytania kierowane przez mieszkańców do Urzędu Miejskiego w sprawie kwestii przydziału mieszkań socjalnych, zamieszczam wyjaśnienie przepisów, jakie obowiązują prezydenta miasta i jego zastępców.
Działania i kompetencje prezydentów reguluje Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Miasta Starachowice oraz obowiązująca przed zmianą uchwała Rady Miejskiej z 24 czerwca 2002 roku. 
Podejmując decyzję w sprawie przydziału mieszkań socjalnych, prezydent miasta  i jego zastępcy działali w oparciu o wymienione przepisy. Aby wyjaśnić, odpowiadając na pytania mieszkańców, podstawy podjętych działań przytoczę fragmenty wymienionych dokumentów. 
Ustawa o samorządzie gminnym
w rozdziale 2 określa: zakres działania i zadania gminy.
  W art.7.6a wymienia: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. W art. 22.1 organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Statut gminy podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Natomiast art. 30 wymienionej uchwały określa że: wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 
   Do zadań wójta należy w szczególności: 
1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2. określenie sposobu wykonywania uchwał 
3. gospodarowanie mieniem komunalnym
4. wykonywanie budżetu
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 40 .1. Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Na podstawie niniejszej ustawy, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3. zasad zarządu mieniem gminy,
4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 Art.41.1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. 
Na podstawie wymienionych przepisów rada gminy, korzystając z przysługujących jej uprawnień, podjęła uchwałę  nr V/14/02 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Paragraf 5 wymienionej uchwały określa:
1. Lokale są przeznaczone na wynajem dla osób spełniających łącznie warunki określone w par. 6 i par.7, stale zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Lokale mogą być wynajmowane osobom nie spełniającym warunków, o których mowa w ust.1, jeżeli osoby te:
a) mieszkają na podstawie tytułu prawnego w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z inwestycjami Gminy, chyba, że osoby zawarły z Gminą umowę zamiany swojej nieruchomości na lokal komunalny,
b)   są niezbędne dla miasta Starachowice z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadanych kwalifikacji,
c) są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym z widocznym kalectwem narządów ruchu lub narządów wzroku,
d)  spełniają warunki uzyskania przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy określone w przepisach prawa nakładających na gminę obowiązek dostarczenia takiego lokalu,
e) znajdują się w innych niż określone w pkt. 1-4 szczególnych sytuacjach życiowych, uzasadniających zapewnienie im lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,
3. W okolicznościach, o których mowa w ust 2 pkt 2-5 o przyznaniu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, decyduje Zarząd Miasta w drodze postanowienia, przy możliwości zasięgnięcia opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej. 
Wykonanie tej uchwały najpierw powierzono Zarządowi Miasta Starachowice, a po zmianie przepisów prezydentowi miasta.  
Wykonując powierzone zadania w ramach przysługujących uprawnień, prezydent i jego zastępcy podejmowali, dziś kwestionowane przez prokuraturę, decyzje. Decyzje o wynajmie wymienianych lokali były analizowane na posiedzeniu wykonawczym Prezydenta Miasta. Przydziały dotyczą głownie mieszkań o obniżonym standardzie; ogrzewanie piecowe, woda, bez łazienki, wspólne wc. Osoby starające się o pomoc kilkakrotnie monitowały u prezydenta miasta, zastępcy prezydenta, kierownika Referatu Lokalowego o przyspieszenie wynajmu.
1. Lokal przy ul. Konstytucji 3 Maja - wynajęto osobie po rozwodzie z czwórką dzieci. Wnioskodawca wnosiła o przyspieszenie przydziału z uwagi na problemy alkoholowe byłego męża, została założona niebieska karta w Komendzie Powiatowej Policji. Kobieta wychowuje dziecko z wrodzoną wadą serca pozostające pod opieką specjalistycznej poradni kardiologicznej. Kobieta w momencie przydziału była w ciąży. W Referacie Lokalowym brak było zaświadczeń w powyższej sprawie, ale wnioskodawca podnosiła je w podaniach kierowanych do prezydenta i osobistych rozmowach w ramach przyjęć interesantów. Pow. użytkowa 37,22 m kw. Umowa najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę  dnia 25.05.2009 r. Posiedzenie wykonawcze odbyło się dnia 28.04.2009 r.  przewodniczył mu prezydent Wojciech Bernatowicz 
  2. Lokal przy ul. Robotnicza- lokal wynajęto 3- osobowej rodzinie z dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem lekarskim do zachowania odpowiednich warunków mieszkaniowych. Wnioskodawca była wychowanką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z trudną sytuacją rodzinną, zamieszkiwała w internacie. Poświadczenia o chorobie dziecka wraz opinią ośrodka i szkoły znajdują się w dokumentach Referatu. Powierzchnia użytkowa 39,54 m kw. Umowa najmu podpisana przez została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 16.06.2009 r. Posiedzenie wykonawcze odbyło się dnia 2.06.2009 przewodniczył mu prezydent Wojciech Bernatowicz. 
   3. Lokal przy ul. Harcerskiej - lokal wynajęty samotnej matce z uwagi na ciężką chorobę ojca z II grupą inwalidzką, orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Rodzina zobowiązała się do wykonania remontu lokalu. Powierzchnia użytkowa. 32 m kw. Umowa najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 6.07.2009 r. Decyzja z posiedzenia wykonawczego z dnia 16.06.2009 r. przewodniczył Wojciech Bernatowicz.  
  4. Lokal przy ul. Robotniczej- lokal wynajęty samotnej matce z dzieckiem z uwagi na trudne warunki w miejscu stałego meldunku i wynajem lokalu u najemcy, który otrzymał nakaz eksmisji (brak wody, wc w lokalu w m. stałego pobytu). Powierzchnia użytkowa - 18,04 m kw. Umowa najmu podpisana przez zastępcę prezydenta miasta. Tomasza Jarosława Capałę z dnia 22.10.2009 r . Posiedzenia kolegium odbyło się dnia 20.10.2009 r. przewodniczył mu prezydent Wojciech Bernatowicz. 
5. Lokal przy ul. Robotnicza  - lokal wynajęty samotnej matce z dzieckiem, mieszkanie po kuzynce, która zdała przedmiotowe mieszkanie i wyraziła zgodę na jego podnajem (kontynuacja najmu). Powierzchnia użytkowa lokalu - 36,08 m kw.  Umowa najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 22.12.2009. Posiedzeniu kolegium z dnia 15.12.2009 przewodniczył prezydent Wojciech Bernatowicz.
6. Lokal przy ul. Bugaj - lokal bez żadnych urządzeń wynajęty rodzinie 3 -osobowej, z uwagi na trudną sytuację rodzinną , konkubin opuścił zakład karny, niski dochód . Powierzchnia użytkowa  35,12 m kw. Umowa najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 16.03.2010. Kolegium z dnia 19.01.2010 przewodniczył  Wojciech Bernatowicz 
7. Lokal przy ul. Widok- lokal wynajęty 4- osobowej rodzinie z uwagi na trudną sytuację rodzinną , niskie dochody i złe warunki w wynajmowanym mieszkaniu. Lokal bez wody i łazienki, zagrzybiony, rodzina nisko sytuowana, brak warunków do zamieszkania z rodzicami i pomocy z ich strony. Powierzchnia użytkowa lokalu 36,08 m kw. Umowa najmu podpisana przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 17.06.2010 r. Posiedzeniu wykonawczym w dniu 9.03.2010 r. przewodniczył prezydent Wojciech Bernatowicz . 
8. Lokal przy ul. Bugaj - lokal wynajęty rodzinie 3-osobowej wywodzącej się z osiedla Bugaj. Z uwagi na wilgoć i grzyb, brak możliwości zamieszkiwania z rodzicami, konieczność wyprowadzenia się z wynajmowanego lokalu - wypowiedzenie przez właściciela. Powierzchnia użytkowa lokalu 40,78 m kw. Umowa najmu podpisana przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę dnia 30.06.2010. Posiedzenie kolegium odbyło się dnia 4.05.2010 przewodniczył mu prezydent Wojciech Bernatowicz. 
9. Lokal przy Słonecznej- lokal wynajęty 3- osobowej rodzinie z niskimi dochodami. Konkubin wnioskodawcy chory przebywa na rencie. Najemcy zobowiązali się do remontu lokalu na swój koszt. Powierzchnia użytkowa lokalu - 26,70 m kw. Umowę najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Tomasza Jarosława Capałę  dnia 24.08.2010 r.  Posiedzenie kolegium odbyło się  24.08.2010 przewodniczył mu zastępca prezydenta miasta Tomasz Jarosław Capała.
10.  Lokal przy Żeromskiego - lokal wynajęty 3 - osobowej rodzinie z uwagi na trudne warunki lokalowe na osiedlu Bugaj. Powierzchnia użytkowa lokalu - 37 m kw. Umowa najmu podpisana przez prezydenta miasta Wojciecha Bernatowicza pochodzi z dnia 25.11.2010 r . Brak zapisu w posiedzeniu kolegium.
11.  Lokal przy ul. Krywki - lokal wynajęty rodzinie 3 -osobowej deklarującej remont wynajętego mieszkania we własnym zakresie. Powierzchnia użytkowa - 55,96 m kw. Umowa najmu podpisana została przez zastępcę prezydenta miasta Sylwestra Kwietnia dnia 9.02.2011. Posiedzeniu kolegium w dniu 18.01.2011 r. przewodniczył zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień. 
12.  Lokal przy ul. Marszałka Piłsudskiego- wnioskodawca w 9. miesiącu ciąży, brak możliwości zamieszkania z rodzicami, bardzo duże zagęszczenie w miejscu zamieszkania, trudna sytuacja finansowa rodziny, mąż spoza Starachowic. Powierzchnia użytkowa - 36 m kw. Umowa najmu podpisana przez została przez zastępcę prezydenta miasta Sylwestra Kwietnia  dnia 17.02.2011 r. Posiedzeniu kolegium z dnia 8.02.2011 przewodniczył zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień.
13.  Lokal przy Krzosa- mieszkanie wynajęte 3- osobowej rodzinie z uwagi na trudne warunki w miejscu zamieszkania obu wnioskodawców (rodzina wywodzi się z os. Bugaj z rodzin wielodzietnych), małe dziecko, zobowiązanie wykonania remontu lokalu na swój koszt. Powierzchnia użytkowa lokalu - 30,30 m kw. Umowa najmu podpisana przez zastępcę prezydenta miasta Sylwestra Kwietnia została dnia 2.03.2011 r. Posiedzenia kolegium z 22.02.2011 r. przewodniczył prezydent Wojciech Bernatowicz .
Tak wygląda prawda na temat przydziału mieszkań w Starachowicach. Trudna prawda, bo bardzo chciałbym ludziom potrzebującym oferować lepsze warunki i większą pomoc. Niestety, takie mamy w tej chwili możliwości. Chciałem te informacje przekazać mieszkańcom naszego miasta, jednocześnie udzielając odpowiedzi na wiele pytań stawianych mi przez mieszkańców podczas spotkań w dniach przyjęć interesantów. 
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ