REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klasy szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Prezydent miasta Starachowice, zarządzeniem nr 60/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. ustalił szczegółowy harmonogram rekrutacji. Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (tzw. klasa "0") będzie można składać od 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. Tak jak w latach poprzednich, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywała się drogą elektroniczną. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 20 kwietnia 2018 r.

Rodzice i opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych winni potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Rekrutacja zakończy się 11 maja 2018 r., kiedy do publicznej wiadomości zostaną podane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W rekrutacji biorą udział jedynie dzieci, które aktualnie nie są objęte wychowaniem przedszkolnym lub chcą od 1 września 2018 r. uczęszczać do innej niż obecnie placówki wychowania przedszkolnego. Rodzice/opiekunowie dzieci chcących kontynuować naukę w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym składają jedynie stosowną deklarację. Deklarację należy złożyć w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli, kryteria rekrutacji wraz z określeniem liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz wzory dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jak również wykaz gminnych placówek wychowania przedszkolnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych.

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych rozpocznie się 5 marca 2018 r. Wnioski o przyjęcie będzie można składać do 23 marca 2018 r. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 6 kwietnia 2018 r., a wolę przyjęcie będzie można potwierdzić od 9 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 17 kwietnia 2018 r.

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych będzie prowadzona, jeżeli szkoła będzie posiadać wolne miejsca i dotyczy wyłącznie kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły są przyjmowane do niej z urzędu, na wniosek rodzica/opiekuna. Apelujemy do rodziców, żeby stosowny wniosek składali jak najszybciej, co pozwoli właściwie zaplanować pracę szkoły w nadchodzącym roku szkolnym. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do I klas można uzyskać w szkołach podstawowych.

Jednocześnie, w związku z ciągłymi zmianami prawa oświatowego, pragniemy Państwa poinformować o aktualnym stanie prawnym dotyczącym obowiązku przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek o odroczenie należy złożyć nie później niż do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat i należy do niego dołączyć opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia takiego dziecka do I klasy szkoły podstawowej jest:

– korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

– posiadanie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Włodzimierz Jedynak

kierownik

Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Urzędu Miejskiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ