Czystsze powietrze, w przedszkolach zapisy

Mirzec

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił 27 lutego listę 22 projektów do dofinansowania w ramach konkursu "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie dostał wspólny wniosek gminy Mirzec i gminy Pawłów pn. "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych". Wartość całkowita projektu to kwota 5.497.453 zł w tym dofinansowanie z RPO to 2.999.911 zł.

- Realizacja projektu pomoże mieszkańcom obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i na zakup energii. O odnawialne instalacje ubiega się w gminie Mirzec 65 gospodarstw. W studium wykonalności znalazło się 24 kolektory słoneczne i 41 szt. instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do produkcji energii elektrycznej - podaje Urząd Gminy Mirzec.

Nabór do Przedszkola w Mircu

Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, chcący zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Druki dokumentów są do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu, a termin ich złożenia wyznaczono do 31 marca 2018 r.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Jeśli tego nie zrobią, dziecko zostanie skreślone z listy uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do przedszkola do 13 kwietnia.br., a trzy dni później (16 kwietnia) poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 16-30 kwietnia rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki, a 7 maja 2018 r. komisja rekrutacyjna ogłosi listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ