Zboczeńcy na policyjnej liście w sieci

W Internecie dostępna jest od 1 października br. „Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnymi”. Prezentowane w niej dane od 2015 r., dotyczące województw, powiatów, gmin i wsi, pochodzą z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.

- W naszym województwie od początku 2015 roku do końca września 2017 roku doszło do 327 przestępstw o charakterze seksualnym (…) W Starachowicach doszło natomiast w tym czasie do 29 przestępstw o charakterze seksualnym (…) w tym 15 gwałtów, aż dwa zbiorowe (gmina Pawłów) oraz jeden akt kazirodczy na terenie gminy Brody. Dwa razy przestępstwo zgwałcenia odbyło się przy udziale osoby chorej psychicznie – raz w Starachowicach i raz w gminie Brody. W powiecie aż 9 razy odnotowano atak pedofilów, w tym aż 5 razy w Starachowicach – pojedyncze przypadki dotyczyły pokazywania dzieciom treści pornograficznej oraz prezentowania zaspokajania potrzeby seksualnej nieletniemu poniżej 15. roku życia – cytujemy za dziennikiem „Echo dnia”.

Mapa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, nie zawiera danych osobowych przestępców, a jedynie zestawienie statystyczne. Będzie na bieżąco aktualizowana przez policjantów. Mają się na niej znaleźć również informacje na temat aktualnego miejsca pobytu osób skazanych za szczególnie odrażające przestępstwa seksualne oraz informacje o liczbie osób przebywających w Polsce, ujętych w rejestrze prowadzonym przez szefa resortu sprawiedliwości.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano natomiast 800 nazwisk sprawców, którzy dopuścili się przestępstw o charakterze seksualnym ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie oraz sprawców gwałtów na nieletnich poniżej 15 lat. Rejestr składa się z dwóch baz danych: „ograniczonej”, do której dostęp mają organy państwowe i samorządowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz „publicznej”, gdzie dostęp ma każdy. W rejestrze „publicznym” podane są jedynie podstawowe informacje o poszczególnych sprawcach, jak imię, nazwisko, zdjęcie i miejscowość, w której obecnie przebywa. Dane o dokładnym adresie zamieszkania, kryminalnej kartotece czy nr PESEL są dostępne tylko w bazie „ograniczonej”. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ