Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego

Z RPOWŚ do wydania prawie półtora miliarda euro

Wieści z gmin

Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego

Z RPOWŚ do wydania prawie półtora miliarda euro

 

W połowie lutego br. w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja otwierająca RPOWŚ na lata 2014-2020. Na zaproszenie organizatora, czyli Zarządu województwa Świętokrzyskiego odpowiedziało ponad 200 osób z regionu świętokrzyskiego. Gminę Mirzec reprezentował wójt Bogusław Nowak oraz pracownik urzędu gminy odpowiedzialny min. za pozyskiwanie środków pomocowych Paweł Lewkowicz.

Re­gion ma do wy­ko­rzy­stania ok. 1,4 mld euro środ­ków unij­nych Re­gion ma do wy­ko­rzy­stania ok. 1,4 mld euro środ­ków unij­nych pogrupowanych w 11 osiach priorytetowych. Poszczególne osie z dostępnymi środkami finansowymi (w euro) przedstawiają się następująco:

Oś priorytetowa 1 „Innowacje i nauka” (ponad 96 mln E)

Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjna gospodarka” (pow. 162 mln E)

Oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia” (ok. 167 mln E)

Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” (ok. 176 mln E)

Oś priorytetowa 5 „Nowoczesna komunikacja” (ok. 129 mln E)

Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast” (ok. 118 mln E)

Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne” (ok. 131 mln E)

Oś priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (ok. 109 mln E)

Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (ok. 99 mln E)

Oś priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” (ok. 125 mln E)

 Oś priorytetowa 11 „Pomoc techniczna” (ok. 50 mln E).

(Podane w/w dane w zaokrągleniu)

Komisja Europejska zaakceptowała już RPOWŚ na lata 2014-2020. Pierwsze konkursy Zarząd Województwa ogłosi jesienią 2015 r. Prawdopodobnie będą one dotyczyły działań z zakresu kompleksowej rewitalizacji, gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania terenów pod działalność inwestycyjną. Obecnie trwają prace nad uszczegóławianiem osi priorytetowych, przygotowaniem procedur i warunków konkursowych, w tym określenie kryteriów wyboru projektów. Niebawem dla zobrazowania skali potrzeb, jakie występują wśród potencjalnych beneficjentów, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski opublikuje tzw. fiszki projektowe. Każdy beneficjent będzie zobowiązany wypełnić i przesłać fiszki z zakresu tematycznego, z którego zamierza ubiegać się o pomoc finansową do Kielc .

Po wstępnej analizie w Urzędzie Gminy w Mircu, wójt Bogusław Nowak ocenia, że Gmina Mirzec będzie aplikować o dofinansowanie z osi 6 - „Rozwój miast” na inwestycję dotyczącą rewitalizacji centrum Mirca (II etap), modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka zdrowia w Mircu. Z osi 4 - dziedzictwo naturalne i kulturowe, gmina, mając dokumentację projektową, planuje ubiegać się o dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto rozważana jest możliwość budowy ścieżek rowerowych w ramach transportu niskoemisyjnego. Natomiast z osi priorytetowej 3 tematem przewodnim jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE. Zdaniem wójta Nowaka, należy czynić starania ubiegania się także o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Społecznego na przedsięwzięcia społeczne dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć dodatkowych na obszarach wiejskich (oś priorytetowa 8) oraz na działania z osi priorytetowej 9 - włączenie społeczne i walka z ubóstwem. W tym obszarze skutecznie w minionej perspektywie unijnej realizował działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu mirzecki GOPS.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ