Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Starachowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

I. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

1) Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2) Rekrutacja dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych obejmuje dzieci zamieszkałe w Starachowicach. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Starachowicami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka po zakończeniu rekrutacji, jeżeli wybrane przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.

3) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci urodzone w 2009 r. i dzieci urodzone od 1.07. do 31.12.2008 r.

4) Rekrutacja do przedszkoli miejskich obejmuje dzieci urodzone w latach 2009-2011 i dzieci urodzone od 01.07. do 31.12.2008 r.

5) Dzieci urodzone przed 1.07.2008 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono im spełnianie obowiązku szkolnego.

6) Dzieci urodzone po 31.12.2011 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej.

Rodzice tych dzieci (które ukończyły 2,5 roku) mogą starać się o ich zapisanie do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji w miarę wolnych miejsc.

7) Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie w okresie trwania rekrutacji "Deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego".

8) Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego, niż ten, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. Rodzic musi jednak liczyć się z faktem, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

9) Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie. Rodzice we wniosku deklarują wybór maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w preferowanej przez siebie kolejności.

10) Wniosek można wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, t.j. wskazanym jako pierwsze we wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

11) Rodzice nie mający dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie (wnioski można otrzymać w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym i Urzędzie Miejskim) i złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, które wprowadza go do systemu.

12) Rodzice składają tylko jeden wniosek (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej liczby wniosków skutkuje zarejestrowaniem wniosku jedynie w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, w którym dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie kolejnych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

13) Rodzice otrzymują hasło dostępu do systemu i w każdej chwili mogą sprawdzić poprawność danych oraz w późniejszym okresie wynik rekrutacji.

14) Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają elektronicznej rekrutacji. Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobierają wniosek o przyjęcie (ze strony internetowej lub z przedszkola/oddziału przedszkolnego) i po jego wypełnieniu zanoszą do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego, dołączając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

II. Kryteria naboru

1) Dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnionych kryteriów.

2) Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

3) Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (kryteria mają jednakową wartość - 10 pkt.):

a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty wymienione w pkt. a-d należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

5) Kryteria dodatkowe (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, t.j. w przypadku, gdy przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji:

 

  KRYTERIUM                                                                               PUNKTY

   - Dziecko realizuje roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dziecko

urodzone w 2009 r. lub od 1.07. do 31.12.2008 r.)              -  3 pkt

  - Dziecko, którego rodzeństwo będzie uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015

do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru – 1 pkt.

   -Dziecko, którego oboje rodzice pracują  - 1 pkt.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej (dotyczy

wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, nr 10, nr 12, nr 13) – 2 pkt.

 Spełnianie kryteriów dodatkowych jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami (dotyczy kryterium 2 i 3).

 

III.Terminarz rekrutacji

10.03.-17.03.2014 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Potwierdzenie woli odbywa się poprzez złożenie stosownej deklaracji.

19.03.-7.04.2014 r. do godz. 15.00 - przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego

17.04.2014 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice mogą sprawdzić wyniki po zalogowaniu się na swoje konto.

18.04. od godz. 8.00 - 28.04.2014 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców woli korzystania z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego, (do którego zakwalifikowało  ię dziecko), poprzez podpisanie umowy. Umowę podpisują zarówno rodzice dzieci nowo przyjętych, jak i kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

30.04.2014 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Uzasadnienie odmowy sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Rodzic kandydata może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Terminy ewentualnego postępowania uzupełniającego zostaną podane do publicznej wiadomości.

IV. Pozostałe informacje

1) Adres strony internetowej dla rodziców https://naborp-k.vulcan.net.pl/starachowice

Strona jest dostępna od 10.03.2014 r.

2) Na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

3) Na stronie internetowej dla rodziców zamieszczono wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji.

4) Przydział do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup jednorodnych wiekowo lub mieszanych uzależniona będzie od liczby dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do danego przedszkola.

 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ