reklama

Milionowa dotacja na rewitalizację

Wąchock

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs rewitalizacyjny dedykowany mniejszym miastom i miejscowościom – siedzibom gmin. Ponad 100 milionów złotych trafi do 26 świętokrzyskich gmin. 

Na konkurs pt. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 wpłynęły 62 projekty, a Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła i skierowała do dofinansowania 54, lecz przyznana na konkurs alokacja wystarczyła na sfinansowanie 26 najwyżej ocenionych projektów.

Prawie 102 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przeznaczone jest na inwestycje rewitalizacyjne w małych miasteczkach. Gmina Wąchock, która na kolejny etap rewitalizacji miejscowości, mający być impulsem do jej społeczno – gospodarczego rozwoju, otrzyma 4 mln 196 tys. zł. Efektem rewitalizacji ma być m.in. poprawa jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną. Także tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań, wzmacniających więzi społeczne mieszkańców oraz umożliwiające likwidację barier dla społecznej i obywatelskiej aktywności mieszkańców, a szczególnie młodzieży.

Opracowując plan rewitalizacji Gminy Wąchock na lata 2017 - 2023 wyznaczono obszary kryzysowe. Powstała diagnoza stanu całej gminy wraz z określeniem problemów społecznych występujących na jej terenie. Analizowano terytorialne zróżnicowanie w natężeniu występujących stanów kryzysowych biorąc pod uwagę zarówno gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów jak i rozpiętość terytorialną. Również współwystępujące niedobory w otoczeniu gospodarczym, przestrzenno - funkcjonalnym, technicznym lub środowiskowym, które mogą wpływać pośrednio lub bezpośrednio na występowanie lub zwiększone natężenie negatywnych zjawisk społecznych. Jako obszary zdegradowane wyznaczono do rewitalizacji sołectwa Wąchock i Wielka Wieś. Charakteryzują się one występowaniem największej ilości negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz funkcjonalno – przestrzennych, a jednocześnie mają największy kapitał społeczny oraz potencjał rozwojowy.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ