Drodzy Mieszkańcy Szlakowiska

Prezydent miasta Starachowice

Informator UM

Drodzy Mieszkańcy Szlakowiska

Prezydent miasta Starachowice

Za pośrednictwem niniejszego listu chcę przekazać Państwu najważniejsze informacje o planach dotyczących Waszego osiedla.

Od początku mojej kadencji starałem się uregulować kwestie własności terenu przy Szlakowisku. Część terenu (oznaczona kolorem żółtym na załączonej mapie) należała do prywatnych właścicieli, przez co Gmina nie mogła organizować w tym miejscu imprez miejskich, a miejska infrastruktura z roku na rok ulegała zniszczeniu. Gdy objąłem urząd Prezydenta Miasta, nawiązałem kontakt z właścicielami terenu przy Szlakowisku, dzięki czemu ponownie zaczęliśmy organizować w tym miejscu różnego rodzaju wydarzenia oraz imprezy kulturalne. Warto podkreślić, że na okoliczność organizacji imprez miejskich, teren na Szlakowisku był użyczany Gminie przez właścicieli nieodpłatnie.

W 2017 roku w wyniku przeprowadzonych przeze mnie negocjacji z właścicielami terenu, ustaliliśmy, że Gmina odkupi działkę o powierzchni 3955 m kw. za 850 tys. zł, płatne w trzech ratach (1 rata w 2018 roku, 2 rata w 2019 roku, a 3 rata w 2020 roku). Stosowny akt notarialny został podpisany 8 marca 2017 roku, tego dnia Gmina Starachowice stała się właścicielem terenu oznaczonego kolorem żółtym.

W odniesieniu do głosów krytyki, związanych przede wszystkim z ceną jaką zapłaciliśmy za działkę przy Szlakowisku, pragnę podkreślić, że dzięki tej inwestycji Gmina odzyskała kluczowy z punktu widzenia miasta teren, na którym przez kolejne lata będą organizowane różnego rodzaju spotkania, koncerty, imprezy i wydarzenia kulturalne. Ponadto, w najbliższych latach planuje się również w atrakcyjny sposób zagospodarować ten teren oraz zadbać o to, by był miejscem przyjaznym mieszkańcom.

Zakup działki na Szlakowisku przynosi jeszcze jedną istotną korzyść - miasto mogło ogłosić przetarg na sprzedaż działki położonej obok ZEC (działka zaznaczona kolorem czerwonym na załączonej mapie). Tu należy się Państwu dodatkowy komentarz:

Niektóre firmy były zainteresowane zakupem działki miasta oraz działki od osób prywatnych (działki oznaczone kolorem żółtym i czerwonym na załączonej mapie). Tak duży teren umożliwiłby powstanie dużego centrum handlowego i zniweczyłby wieloletnie starania miasta dotyczące odkupienia działki prywatnej i wykorzystania jej na cele publiczne. Zakup przez Gminę działki prywatnej skutecznie zablokował możliwość powstania dużego centrum handlowego.

Jednocześnie ten ruch umożliwił bezpieczną sprzedaż gminnej działki. Budynek mieszkalny lub mieszkalno - usługowy lub usługowy, który może powstać na działce przy ZEC, nie będzie bowiem blokował w przyszłości możliwości zagospodarowania terenu wokół na cele publiczne. Spowoduje natomiast dodatkowy przychód do miasta, który pozwoli na realizowanie kolejnych inwestycji, remontów i zakupów. Wiem już o trzech inwestorach zainteresowanych zakupem tej nieruchomości. W każdym przypadku chodzi o wybudowanie estetycznego budynku wielorodzinnego. Co istotne, warunki zabudowy dla inwestora wydaje miasto, po uzyskaniu pozytywnej opinii Architekta Miejskiego.

Na stronie urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej 9 marca 2018 roku zamieściliśmy stosowny wykaz nieruchomości, które Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży. W wykazie znalazła się wspomniana działka oznaczona kolorem czerwonym. Powierzchnia działki to 3955 m kw. Cena wywoławcza netto to 1,5 mln zł. Do ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT.

Po blisko 4 latach kadencji dostrzegam, że każda sprzedaż nieruchomości gminnych wykorzystywana jest do wywołania negatywnych reakcji wśród mieszkańców Starachowic. Spodziewam się, że tak będzie także w tym przypadku. Dlatego proszę Państwa o zaufanie. Wszystkie podejmowane przeze mnie decyzje są przemyślane oraz podparte stosownymi analizami. Podejmuję działania, które są konieczne, aby nasze miasto mogło się rozwijać oraz zmieniać swój wizerunek.

Druga sprawa, którą chcę Państwu przedstawić, dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy Na Szlakowisku. W sierpniu 2017 roku Gmina opracowała dokumentację techniczną niezbędną do wykonania remontu ulicy Na Szlakowisku. Posiadamy również prawomocne zgłoszenie remontu ulicy. Dokumenty te były niezbędne, abyśmy mogli pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. We wrześniu 2018 roku Gmina złoży wniosek o dofinansowanie (50% kosztów) remontu ulicy do rządowego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Od początku obecnej kadencji samorządu, tj. 2014 roku, pozyskaliśmy już środki na przebudowę ulic: Polnej, Przeskok i Zaułek, Południowej, mjr. Nurta, Moniuszki i Smugowej, a także Kościelnej, której przebudowa nastąpi w tym roku. Gruntowna przebudowa ulicy Na Szlakowisku planowana jest na 2019 rok.

Kolejnym tematem, który dotyczy mieszkańców osiedla Szlakowisko, jest projekt budowy Mini Parku Linowego dla dzieci oraz placu zabaw, który wygrał w ubiegłorocznym głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski pozwala na wydanie na ten cel ok. 50 tys. zł. Kwota w takiej wysokości nie pozwoli na wykonanie tego projektu w zadowalający dla mieszkańców sposób. Postanowiłem, że będziemy się starać o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel, by park linowy i plac zabaw był wykonany dużo lepiej i by był o wiele bardziej atrakcyjny niż zakładał pierwotny projekt. Gmina opracowała już dokumentację techniczną, która jest niezbędna do wykonania tej inwestycji. Poszerzyliśmy projekt o montaż dodatkowych urządzeń do zabawy dla dzieci i tzw. strefy wypoczynku. Projekt został złożony w Ministerstwie Sportu, w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Po otrzymaniu stosownych informacji z Ministerstwa Sportu ogłosimy przetarg na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności Na Szlakowisku.

W 2017 roku Gmina Starachowice otrzymała rekordowe środki unijne – 23 mln zł – na rewitalizację. Cały projekt, który zaczynamy realizować, wart jest blisko 40 mln zł. Unijne środki zamierzamy przeznaczyć na zagospodarowanie: zabytkowego budynku Pałacyku przy ul. Konstytucji 3 Maja, Parku Miejskiego, Starachowickiego Centrum Kultury wraz z otoczeniem, Zalewu Lubianka, północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik, budynku wielorodzinnego przy ul. Widok wraz z budynkiem przewidzianym pod działalność świetlicy środowiskowej.

Jak Państwo zauważyli, obszar Szlakowiska nie znalazł się wśród terenów, które mogliśmy jako samorząd objąć unijnym wsparciem. Wszystkie prace na tym obszarze wykonujemy ze środków własnych. Staramy się, by prace realizowane były sukcesywnie w takiej skali, na jaką w chwili obecnej Gmina może sobie pozwolić. Zaplanowane na bieżący rok prace na Szlakowisku będą polegały na dalszym porządkowaniu terenu, wyburzeniu pozostałości sceny, zagospodarowaniu terenu, nasadzeniach zieleni oraz zabezpieczeniu urwiska. W bieżącym roku planuję również zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 15. Plac zabaw powstanie w ramach projektu złożonego przez społeczność i rodziców do Programu Inicjatyw Lokalnych. W ubiegłym roku Gmina wykonała remont drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 15, które w poprzednich latach zostało poddane Kompleksowej Termomodernizacji.

W wielkim skrócie opisałem Państwu, jakie działania podejmuje Gmina Starachowice oraz jakie projekty zamierza realizować w Państwa najbliższym otoczeniu. Jestem otwarty na Państwa pomysły, sugestie i uwagi. Możecie je Państwo kierować bezpośrednio do mnie na adres mailowy: prezydent@starachowice.eu lub tradycyjnie przez Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego.

Z wyrazami szacunku

Marek Materek

Prezydent Miasta

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ