Wystawy oknem w przeszłość

Muzealnicy IV

W numerze

Wystawy oknem w przeszłość

Muzealnicy IV

 

Kiedy w ostatnim odcinku nasi przewodnicy po Muzeum Przyrody i Techniki opowiadali o opracowywaniu zbiorów, musieli stopować swoją narrację. Powód był jeden, temat bezpośrednio wiązał się z tym, o czym mowa będzie w kolejnej części Muzealników. Bo skoro opracowuje się zbiory, to po to, by je potem udostępniać.

Zbiory już zgromadzono i zinwentaryzowano, opracowano, teraz należy je udostępniać, bo przecież taka, w mniemaniu każdego z nas, jest właśnie rola muzeum.

- Aktywność muzeum tworzy jedną spójną całość. Gromadzimy zbiory, chronimy i opracowujemy głównie po to, by je udostępniać - mówi Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Wystawy, to najważniejszy sposób rozpowszechniania zbiorów. Mają charakter stały i czasowy. Te, które na co dzień możemy zobaczyć są nośnikiem narracji muzealnej.

- Bo każde muzeum ma swoją opowieść - mówi dyrektor MPiT. - Nasze Muzeum opowiada przede wszystkim o historii przemysłu starachowickiego i przemysłowej przeszłości regionu świętokrzyskiego, o historii Zakładów Starachowickich oraz historii naszego miasta. Jest cztery stałe ekspozycje. Podstawową wystawą stałą są obiekty znajdujące się na terenie Muzeum. Nasz obiekt muzealny zlokalizowany na otwartym powietrzu, więc zarówno Wielki Piec, maszyna parowa czy hale stanowią stałą wystawę. Mamy też wystawę stałą poświęconą starachowickiemu górnictwu rud żelaza pod nazwą "Nim zasypano ostatni szyb", która znajduje się w wieży ciśnień. W zeszłym roku otworzyliśmy wystawę stałą poświęconą historii miasta "Od Wierzbnika do Starachowic". Dopełnieniem katalogu stałych wystaw jest ta poświęcona paleontologii oraz samochodom ciężarowym STAR. Nie podlegają one wymianie, są trwałym punktem narracji danego muzeum. Nie oznacza to jednak, że nic nie zmienia się na takiej wystawie. Z czasem w sposób naturalny starzeją się i należy je modernizować. Zastępować lepszym sprzętem, bardziej atrakcyjną formą przekazu a czasem uzupełniać informacjami, które nie były znane podczas tworzenia danej wystawy. Zatem korzystać zarówno z osiągnięć techniki ekspozycyjnej, jak również pracy naukowej muzealników.

W starachowickim Muzeum są również wystawy czasowe, których tematyka może nie dotyczyć tylko Starachowic, daje możliwość otworzenia okna na świat i pokazanie innych dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym Polski czy innych krajów.

- Wystawy czasowe mogą być w całości opracowane przez inne muzeum i wypożyczone dla pokazania ich na przykład w Starachowicach. Posiadamy również wystawy przygotowane przez nas, które wypożyczamy innym muzeom. Najczęściej tworząc własną wystawę czasową dane muzeum wypożycza jej elementy od innych placówek: eksponaty, które dzięki temu mogą zostać pokazane w innym mieście, czy w innym kraju. Przykładem takiej wystawy jest ekspozycja "Modne stulecie", którą otworzymy w maju, a która będzie opowiadać o przemianach stroju Polaków w okresie ostatniego wieku, od odzyskania Niepodległości. Eksponaty na tę wystawę zostaną wypożyczone, ale jej scenariusz i koncepcja będzie opracowana przez nas. To wszystko są instrumenty służące popularyzacji posiadanych zbiorów - mówi Paweł Kołodziejski.

Inne formy udostępniania muzealiów mają charakter indywidualny.

- Czyli udostępniamy zbiory czy eksponat w celach naukowych, poznawczych i komercyjnych - dodaje Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki.

Czym jest cel naukowy? Instytucje naukowe, osoby prywatne piszące prace, czy muzea, wiedząc, gdzie znajduje się poszukiwany obiekt, zwracają się o jego wypożyczenie. Materiał może być udostępniony na miejscu (dla osoby prywatnej) lub wypożyczony (instytucja).

- Wiemy, że muzealium nie będzie przez nich eksponowane, ale zostanie naukowo opracowane, upublicznione, a praca będzie zawierała przypis, że dany obiekt pochodzi z naszego muzeum - opowiada dyrektor Sobieraj.

Udostępnianie może mieć charakter komercyjny, a to pozwala podratować budżet placówki, która dotowana jest z pieniędzy publicznych. Najczęstszym przykładem jest wypożyczenie obiektu na przykład na potrzeby produkcji filmowej czy na wydarzenie o charakterze komercyjnym. Tu również sporządzana jest umowa, która obok warunków zawiera wycenę danego obiektu.

* * *

Wystawy nie tworzy się z tygodnia na tydzień. Okres od pomysłu do realizacji to wielotorowa praca muzealników.

- Do końca września pracownicy zgłaszają nam plany danego działu na następny rok. To może być zapotrzebowanie inwentaryzacyjne albo chęć przygotowania wystawy, czy innego zdarzenia muzealnego. Pomysły są weryfikowane przez dyrekcję, która odpowiada za plany i funkcjonowanie Muzeum. Jest to weryfikacja zarówno merytoryczna jak i finansowa. Muzeum prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o przyjęty plan finansowy na dany rok. Jego kształt zależy natomiast w ogromnej mierze od dotacji, jakie uda nam się pozyskać lub otrzymać od naszego Organizatora czyli Powiatu Starachowickiego. Nie możemy zatem planować niczego "co nie mieści się" w Planie Finansowym - informuje dyrektor MPiT.

Przygotowanie czasowej czy stałej wystawy jest niczym innym, jak projektem.

- Ideałem jest stworzenie zespołu projektowego, który przygotuje wystawę - mówi dyrektor Kołodziejski.

- W realiach naszego Muzeum są to zazwyczaj dwie osoby - dodaje Wioletta Sobieraj.

W wielkich muzeach nad wystawą pracuje kilkanaście osób, różne działy. W naszym przyjęło się również, że ekspozycję szykuje dyrekcja. A gdy jest pomysł, trzeba poszukać funduszy, dzięki którym będzie można sfinansować wydarzenie.

- Musimy pamiętać, że korzystamy z publicznych środków, a zatem obrót nimi podlega wielu prawnym rygorom. Aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem merytorycznym i finansowym, dokonujemy rozpoznania rynku. Wystawa to przecież również wykonanie wydruków, czasami zakup dodatkowego sprzętu wystawienniczego, przygotowanie ulotek czy plakatów. A to już są konkretne koszty. To co widzi odbiorca jest już tylko finałem całego, złożonego przedsięwzięcia – mówi Kołodziejski - Taki ciąg różnych działań w ramach projektu zwanego wystawą, to kilkumiesięczna praca.

* * *

Nasi przewodnicy po Muzeum Przyrody i Techniki podkreślają, że każde działanie muzeum musi mieć oparcie w obowiązujących przepisach. Również fakt udostępniania, warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów z 2008 roku.

- Rozporządzenie ministra kultury daje nam główne wytyczne dotyczące udostępnienia zbiorów, wokół których musimy się poruszać i przede wszystkim dbać o to, by wszystko było zgodne z tym rozporządzeniem, ustawą i przepisem, które regulują nam życie w Muzeum - mówi Wioletta Sobieraj.

Przepisy te uruchamiają całą machinę procedur, gdyż zbiorów nie można wydać "na oko" czy "po znajomości".

- Oczywiście obowiązuje zasada pisemności, dlatego pierwszą czynnością inicjującą cały projekt jest pismo kierowane do innego muzeum, w którym formułowana jest prośba o użyczenie danego przedmiotu, podany jest cel takiego użyczenia jak też termin, w jakim eksponat ma zostać zwrócony do macierzystej placówki. Zgodę na udostępnienie, czyli wypożyczenie muzealium, w każdym wypadku wyraża dyrektor placówki, odpowiedzialny osobiście za całość zborów.

Uzgadniane są oczywiście szczegółowe warunki wypożyczenia. Protokół zawiera informację dotyczącą tego, w jakim celu wypożyczany jest obiekt, czy w celu ekspozycyjnym, badawczym czy na przykład konserwatorskim. Pozostałe warunki dotyczą tego, jak będzie opisany przedmiot, w jaki sposób i czym przewożone będzie muzealium, jakie warunki musi mieć zapewnione na miejscu, na jaki okres udostępnia się dany obiekt i jaka jest wartość i kwota ubezpieczenia. Koszty wypożyczenia przedmiotów ponosi placówka wypożyczająca. Również cała odpowiedzialność za muzealium przenoszona jest na tę instytucję w momencie, gdy samochód wyjedzie za bramę muzeum.

Na muzeum, które jest właścicielem przedmiotu, przy długoterminowym wypożyczeniu spoczywa obowiązek wyjazdu kontrolnego, by sprawdzić, jak przedmioty się mają, czy nic złego się z nimi nie dzieje, czy są przechowywane są według umowy. To, gdzie i do kogo trafił przedmiot lub od kogo został wypożyczony, w jakim stanie, na jaki okres czasu, obok umowy z konkretną instytucją zapisane jest w księdze ruchu muzealiów. Pozwala to na monitoring obiektów.

- Dzięki temu rejestrujemy każdy ruch muzealium - mówią przedstawiciele starachowickiego muzeum.

* * *

Jak zauważa dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, obok klasycznych form udostępniania zbiorów, które regulowane są ustawą, tak naprawdę każda forma pokazania tego, co znajduje się w muzeum nosi znamiona rozpowszechniania. Przykładem jest strona internetowa, która zawiera informacje i zdjęcia, gazeta z artykułem i fotografiami, zaproszenie na wystawę czy ulotka z jego wizualizacją. Sposobem rozpowszechniania jest również sprzedaż w sklepiku muzealnym gadżetu z wizerunkiem muzealium. Jest to rozpowszechnienie kierowane do nieograniczonego kręgu odbiorcy.

Dzięki udostępnianiu zbiorów, dzięki wystawom, mamy dostęp do rzeczy, które stanowią wartość jako elementy dziedzictwa kultury, zarówno polskiej, jak też światowej. Każdy nasz pobyt w muzeum to możliwość poznania czegoś nowego, co związane jest z przeszłością, bogactwem kultury, lub natury. To kolejne wkroczenie na pomost łączący pokolenia.

Anna Ząbecka

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ