Ludowcy za odwołaniem starosty

W numerze

Ludowcy za odwołaniem starosty

Ośmiu radnych - z klubu PSL i Cezary Berak, podpisało się pod wnioskiem o odwołanie starosty Danuty Krępy. Złożyli go na sesyjnych obradach 27 lutego br.

Wnioskodawcy zarzucają staroście, że z racji „nieustannie zmieniającego swój skład osobowy Zarządu Powiatu, powiat starachowicki zamiast rozwijać się został uwikłany w wewnętrzne rozgrywki polityczne jednej partii, których efektem jest brak od sześciu miesięcy dyrektora w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”. Wytykają również błędy przy podejmowaniu decyzji o powołaniu komisji konkursowej dla wyboru dyrektora i przy wprowadzaniu zmian w statucie szpitala, które zakończyły się stwierdzeniem nieważności uchwał przez wojewodę świętokrzyską Agatę Wojtyszek. Wskazują też na znaczące pogorszenie się dostępu mieszkańców do świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarze kardiologii.

Zdaniem sygnatariuszy wniosku, w 2017 i 2018 roku spadły nakłady inwestycyjne w powiecie, a starosta nie podjęła skutecznych działań zmierzających do pozyskania na nie dodatkowych środków. Za przykład podają zaniedbania dotyczące dostosowania pomieszczeń dla nowej siedziby Oddziału Zakaźnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, co powinno być zrobione do końca 2017 roku.

„Swoistym wizerunkiem obietnic składanych przez Danutę Krępę, po powołaniu na funkcję starosty, stał się budynek starego szpitala, który zamiast inwestycji z udziałem innych podmiotów, doczekał się wpisania na wojewódzką listę zabytków, co chyba na zawsze zamyka możliwości jego sprzedaży i zagospodarowania na inne cele” - napisano we wniosku, którym zajmie się teraz Komisja Rewizyjna.

Głosowanie w sprawie odwołania starosty Rada Powiatu przeprowadza, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Głosowanie jest tajne, a do odwołania starosty potrzebne jest minimum 13 głosów, czyli 3/5 ustawowego składu Rady Powiatu.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ