Podatki i opłaty lokalne w 2018 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

W tym roku, jak i w latach ubiegłych, w drugiej połowie miesiąca lutego mieszkańcy miasta Starachowice, będący właścicielami, współwłaścicielami bądź posiadaczami nieruchomości na terenie miasta, otrzymali decyzje podatkowe na podatek od nieruchomości bądź podatek rolny lub podatek leśny. Podatki te płatne są w 4 ratach - w następujących terminach:

I rata- do 15 marca

II rata - do 15 maja

III rata - do 15 września

IV rata - do 15 listopada

Wyjątkiem od tej zasady, począwszy od 2016 roku jest, że w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca. W każdej decyzji podane są terminy płatności, w których należy regulować zobowiązanie podatkowe, jak również indywidualny numer rachunku, na który można dokonać wpłaty. Wpłaty podatku mogą być dokonywane również bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub w oddziałach PKO BP S.A. na terenie miasta bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Podatek od środków transportowych

Właściciele pojazdów zobowiązani do opłacania podatku od środków transportowych powinni pamiętać, że podatek ten jest płatny bez wezwania w następujących terminach:

I rata - do 15 lutego

II rata - do 15 września

Podatek od środków transportowych można wpłacać na indywidualny numer rachunku jak również bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub w oddziałach PKO BP S.A. na terenie miasta bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Opłata za odpady komunalne

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

– odpady segregowane 96 zł rocznie od osoby (8 zł miesięcznie)

– odpady nie segregowane 156 zł rocznie od osoby (13 zł miesięcznie)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać raz na kwartał z dołu – bez wezwania – w następujących terminach:

I kwartał - do 10 kwietnia

II kwartał - do 10 lipca

III kwartał - do 10 października

IV kwartał - do 31 grudnia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać na indywidualny numer rachunku jak również bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub w oddziałach PKO BP S.A. na terenie miasta bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Jednocześnie przypomina się, że uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach nr III/1/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Przedmiotowe zwolnienie przysługuje w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej. Stosowny wniosek należy złożyć w tym przypadku w Urzędzie Miejskim w Starachowicach (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowisko nr 2 lub w pokoju nr 12 na parterze budynku).

Przypominamy, że podatnicy i płatnicy mogą dokonywać wszelkich wpłat z tytułu podatków i opłat na rzecz miasta Starachowice:

- bezpośrednio w Kasie Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Kasa czynna jest codziennie od godz. 7.30 do godz. 14.00, z wyjątkiem poniedziałków, kiedy kasa czynna jest od godz. 7.30 do godz 16.30. W kasach Urzędu istnieje również możliwość zapłaty kartą płatniczą.

- drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w decyzji lub zawiadomieniu

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

3- lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) w podanych poniżej oddziałach PKO BP S.A. na terenie Miasta Starachowice:

- al. Armii Krajowej 23, poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00

- ul. Radomska 48, poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00

Szczegółowe informacje w sprawie podatków i opłat lokalnych można uzyskać pod numerami telefonów poszczególnych pracowników merytorycznych. Wykaz powyższych numerów znajduje się na stronie internetowej urzędu www.starachowice.eu w zakładce Dla Mieszkańca/Podatki i Opłaty.

Urszula Kowalska-Dziura

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ