Dofinansowanie do wymiany pieców w ramach programu "ZORZA"- Edycja 2018

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał 7 lutego br. porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, reprezentowanym przez prezesa Ryszarda Gliwińskiego, w sprawie współpracy przy realizacji Programu "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018.

Program skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, osób indywidualnych i dotyczy dofinansowania do kosztów wymiany pieców na nowoczesne, sprawniejsze i ekologiczne urządzenia. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM 2.5, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.

Wójt Mirosław Seweryn podkreśla, że świadomość ekologiczna wśród mieszkańców gminy Mirzec stale rośnie, a widać to w podejmowanych przez mieszkańców decyzjach w obszarze ekologii, dbania o środowisko i najbliższe otoczenie. Możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę pieca, którym przecież ogrzewany jest dom, zdecydowanie poprawi ten wskaźnik.

Aby ułatwić mieszkańcom gminy Mirzec wypełnianie i składanie wniosków, wójt wyznaczył pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał szczegółowych informacji na temat programu oraz pomagał przy wypełnianiu wniosków do Programu ZORZA. Nabór wniosków rozpoczął się 15 lutego 2018 roku i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych lub decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 roku.

W ramach programu ZORZA dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

I. Podłączenia do sieci gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.

II. Wymiana pieców/ kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U z 2017r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

III. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilanie wyłącznie energią elektryczną.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 2 500 000,00 zł. W chwili składania wniosku inwestycja musi być zakończona, dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych po 30.09.2017 r.

Dotacja wyniesie:

- 3000 zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo stałe opalanego węglem (np. ekogroszkiem)

- 3500 zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo stałe opalanego biomasą (np. pellet),

- 4000 zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo ciekłe lub gazowe,

- 5000 zł w przypadku zamontowania urządzenia zasilanego wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny).

Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami i będą przyjmowane w WFOŚiGW w Kielcach, ul. Al. Ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce. Wzory wniosków oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 41 276 71 80 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ