Program Starachowickie Podwórka

Informator UM

Program Starachowickie Podwórka

Gmina Starachowice, po raz trzeci, realizuje program STARACHOWICKIE PODWÓRKA. W roku 2018 w budżecie gminy zabezpieczono na realizację projektów zgłoszonych przez wspólnoty kwotę 175 tys. zł. Termin składania wniosków mija 30 marca.

Celem programu Starachowickie Podwórka jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Udział w programie mogą brać wspólnoty mieszkaniowe działające na terenach gminnych.

ZAKRES PROJEKTU

Miasto Starachowice może współfinansować projekty obejmujące budowę, remont ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń małej architektury, a także tworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placów utwardzonych oraz dojść i dojazdów, na terenach komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Starachowice, z wyłączeniem urządzania i wyposażania miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Udział miasta Starachowice we współfinansowaniu projektu nie może przekroczyć 75% wartości ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35.000 zł brutto.

Projekt nie może być dzielony na części celem uzyskania wyższego współfinansowania Projektu udzielonego przez Gminę Starachowice. O kolejne współfinansowanie projektu realizowanego na danej nieruchomości można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty rozliczenia poprzedniego projektu.

WNIOSEK I DOKUMENTY

Zainteresowane udziałem w projekcie wspólnoty składają wniosek (do pobrania na stronie internetowej www.starachowice.eu lub osobiście w Urzędzie Miejskim) oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

1. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu gotowości do zawarcia umowy dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, na której ma być realizowany projekt, przed dniem podpisania umowy o wykonanie projektu,

2. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej, że przedsięwzięcia dokonane na komunalnych terenach przyległych będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku wspólnoty wnioskującej o współfinansowanie,

3. oświadczenie, że Wspólnota Mieszkaniowa dokonywać będzie kontroli stanu technicznego, konserwacji i bieżących napraw, a w razie konieczności również wymiany urządzeń na własny koszt, w okresie ich eksploatowania, przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia poczynienia nakładów, zapewniając im właściwą estetykę i sprawność techniczną zgodną z zasadami bezpieczeństwa użytkowania,

4. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej, że nie ograniczy osobom trzecim dostępu do obiektów (w tym lokali i garaży), do których dojście lub dojazd prowadzi przez teren objęty umową użyczenia lub dzierżawy.

Wspólnota Mieszkaniowa składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, z następującymi załącznikami obligatoryjnymi:

1. wypis z księgi wieczystej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, która sąsiaduje z nieruchomością, na której ma być realizowany projekt (wystarczy aktualny wydruk z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),

2. uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Zarządu Wspólnoty (wystarczy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

3. uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o ujęciu kosztów projektu w planie gospodarczym wspólnoty na dany rok kalendarzowy (wystarczy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

4. kosztorys inwestorski,

5. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją zadania.

TRYB WYBORU PROJEKTÓW

Gmina Starachowice corocznie ogłasza konkurs na wybór projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Gminę Starachowice, z terminem składania wniosków do 31 marca danego roku. Wnioski złożone ww. terminie, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach rozpatruje do 30 kwietnia danego roku. W tym celu kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach powołuje komisję.

Dokładny termin rozpatrywania wniosków jest ogłaszany przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

Lista projektów wybranych przez komisję jest ogłaszana przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w terminie do dnia 15 maja danego roku.

W 2017 r. w ramach programu Starachowickie Podwórka wykonano trzy inwestycje o łącznej wartości blisko 134 tys. zł. Gmina Starachowice partycypowała w kosztach wydatkując 82.721 zł, natomiast wspólnoty na wnioskowane inwestycje wydały łącznie blisko 52 000 zł.

"Utwardzenie działki budowlanej kostką brukową przy ul. Reja 2", koszt - 39 479 zł

"Modernizacja chodnika przy ul. Reja 8", koszt - 25 389 zł

"Wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul Majówka 8", koszt - 69 047 zł

W 2018 r. realizowane będą kolejne przedsięwzięcia;

"Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10", koszt - 40 326 zł

"Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 7", koszt blisko 30 000 zł

"Utwardzenie działki budowlanej kostką brukową przy ul. Staszica 1", koszt - 15 424 zł

Gmina Starachowice przeznacza na wymienione inwestycje łącznie 63 722 zł natomiast wspólnoty mieszkaniowe wydatkują łącznie 21 240 zł.

Do końca marca czekamy na wnioski od Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące planowanych inwestycji.

Opracowanie: Kazimierz Sławek

kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ