Paszporty zbiorów muzealnych

Muzealnicy III

W numerze

Paszporty zbiorów muzealnych

Muzealnicy III

 

W poprzedniej części cyklu "Muzealnicy" dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach opowiedziała o gromadzeniu zbiorów. W tym odcinku nasi przewodnicy po starachowickim muzeum opowiedzą, jak i po co opracowuje się zbiory.

Każde z muzealiów podlega nie tylko zinwentaryzowaniu poprzez wpis, ale też opracowaniu. Jest to wymóg, który określa ustawa, że każdy przedmiot wpisany do inwentarza musi być zidentyfikowany. Opracowaniem muzealiów zajmują się tzw. pracownicy merytoryczni muzeum, to ich zadaniem jest sporządzenie w danym dziale takiego tekstu.Zasadniczym celem opracowywania zbiorów, jest możliwość ich późniejszej identyfikacji.

- To niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu gromadzone przez muzeum przedmioty odsłaniają swoją treść a przez to również wartość poznawczą - mówi dyrektor Muzeum, Paweł Kołodziejski.

Opracowanie dzieła nosi charakter techniczny, porządkowy, informacyjny dla samych muzealników, a także dla nas, jako odbiorców. Dzięki niemu wiadomo, po pierwsze czym dysponuje placówka, co to są za przedmioty pod względem technicznym. Drugim aspektem jest ten naukowy, jakie treści wartości dane muzealium za sobą niesie.

- To już jest praca naukowa, bo zapoznajemy się z literaturą, pogłębiamy wiedzę. W ten sposób otrzymujemy takie kompendium na temat konkretnego przedmiotu. Od jego walorów fizycznych, wyobrażenia, co utrwalamy za pomocą dokumentacji fotograficznej, poprzez pochodzenie danego przedmiotu aż wreszcie do kwestii naukowych związanych z całym kontekstem, czyli historycznym lub przyrodniczym otoczeniem danego przedmiotu - opowiada Paweł Kołodziejski.

* * *

Przedmiot, który trafia do muzeum, jest ewidencjonowany, klasyfikowany, trafia do odpowiedniego działu i do odpowiednich ludzi.

- Opracowywanie zbiorów należy do głównych działań muzeum - mówi Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. - Gromadzimy zabytki w statutowo określonym zakresie, katalogujemy je i opracowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy.

Wszystko co zostanie opracowane jest gotowe do tego, żeby mogło zacząć na nowo "żyć" w muzeum, czy to na wystawie, na wypożyczeniu czy udostępnieniu do działalności naukowej.

W muzealnictwie na przestrzeni lat zmieniły się metody opracowywania muzealiów - opowiada Wioletta Sobieraj. - Wiadomo, że nie pracujemy tak, jak w XIX wieku, biorąc do ręki tylko kartkę i pióro. Przede wszystkim pracujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury dotyczącym m. in. kart ewidencyjnych zabytków. Tam mamy ściśle wymienione, co karta powinna zawierać - jakie dane identyfikacyjne zabytku oraz dokumentację wizualną.

Karta naukowa to dokument, który jest indywidualny dla każdego przedmiotu, znajdują się tam informacje dotyczące tylko i wyłącznie danej rzeczy. To co musi być w karcie, o tym oczywiście mówi ustawa. Jakie informacje wyczytamy? Numer inwentarzowy i określenie przedmiotu.

- Największym dokonaniem w dziedzinie dokumentacji muzealiów było skatalogowanie całości zbiorów naszego Muzeum, dzięki zastosowaniu techniki cyfrowej – programu o nazwie MUSNET - z dumą mówi dyrektor Sobieraj. – Korzystanie od 2014 roku z systemu komputerowego opracowywania zbiorów zasadniczo podniosło jakość pracy Muzeum.

MUSNET działa w sieci wewnętrznej. Dostęp do programu, choć z różnymi uprawnieniami, ma każdy pracownik merytoryczny. Administratorem i koordynatorem pracowników merytorycznych w naszym starachowickim muzeum jest Wioletta Sobieraj. W bezpośredni sposób koordynuje pracą muzealników merytorycznych i posiada stały wgląd w opracowywania zbiorów. Zanim wprowadzano system cyfrowy, tworzono karty informacji naukowej w normalnym pliku tekstowym.

- Teraz to nowa jakość pracy - z zadowoleniem mówi Wioletta Sobieraj. - Zoptymalizowaliśmy naszą pracę, poprzez eliminację czynności powtarzalnych. Teraz znacznie sprawniej zarządza się całością zbiorów Muzeum.

* * *

Opracowywanie zbiorów nie jest pracą na tzw. akord. Nie da się tego zrobić na teraz. Czas zależy od tego, jaki przedmiot ma pracownik merytoryczny opracować.

- Opis zabytku jest pracą naukową muzealnika. W systemie MUSNET karty ewidencyjne są edytowalne. W każdym dowolnym momencie możemy uzupełnić wpis o nową ważną informację - mówi Wioletta Sobieraj.

Na wpisanie obiektu do inwentarza Muzeum ma 60 dni. W tym czasie zostaje też opracowana karta ewidencyjna przyjmowanego obiektu. Takie opracowanie wymaga indywidualnego potraktowania każdego obiektu. Uwzględnienia jego cech specyficznych, kontekstów historycznych itp.

- Ta praca wymaga ogromnej wiedzy, z szerokiej dziedziny zagadnień - mówi Paweł Kołodziejski. - Często jest to wiedza bardzo szczegółowa. Przedmiot trzeba umiejscowić, nadać mu kontekst. A zdarza się, że w powszechnie dostępnej bibliografii nie ma niezbędnych informacji, bądź w ogóle nie ma opracowań na dany temat.

Środowisko muzealników podkreśla niezwykłą i dużą rolę pracowników merytorycznych, zwracając uwagę na naukowy charakter ich pracy. O tym, jak ważne jest opracowanie, niech świadczy fakt możliwości składania do Ministerstwa Kultury projektów na opracowanie naukowe obiektów. Są takie przypadki, że muzea muszą zlecić pracę zewnętrznym specjalistom z danego zakresu tematycznego.

Cały świat muzealny głowi się nad kwestią tego, jak ujednolicić bazy zbiorów. Powodem jest to, że muzea pracują na różnego rodzaju programach.

- Muzealnicy w Polsce dyskutują, jak zunifikować zarządzanie muzeami oraz jak dostosować nasze warunki i tradycje muzealne do standardów na świecie - mówi Wioletta Sobieraj.

- To wynika z prostej przyczyny - dodaje Paweł Kołodziejski. - Jest dużo ośrodków oferujących takie specjalistyczne programy do inwentaryzowania i opracowywania zbiorów muzealnych. Są one oczywiście odpowiednio kosztowne. Producent, którego program zostanie wybrany jako obowiązujący we wszystkich muzeach w Polsce, czy dalszej perspektywie w całej Europie, będzie bardzo szczęśliwy. W przeciwieństwie do pozostałych. Trudno wskazać kto miałby zadecydować o wyborze konkretnego programu. Minister kultury, a może Komisja Europejska? Wydaje się, że jeszcze długo muzea polskie i europejskie będą posługiwać się różnymi programami do opracowania zbiorów. Ważne, aby te programy były ze sobą kompatybilne i miały wiele wspólnych punktów.

Ale ważne jest także, że każdy program dostosowuje kartę naukową do działu. Obecna karta jest metryką "od - do", mówi muzealnikom i nam - odbiorcom, wszystko o zabytku.

- W momencie, kiedy drukujemy kartę, widzimy cały życiorys danego przedmiotu. To ogromne ułatwienie dla nas i dla osób z zewnątrz do szybkiego przeszukiwania bazy danych - opowiada dyrektor Sobieraj. - Ale są dwie strony medalu...

Z jednej, informacje są tu i teraz dostępne, a z drugiej to ogromna praca, z czego mało kto zdaje sobie sprawę.

- W takim muzeum jak nasze, pracownicy merytoryczni są jednocześnie przewodnikami, edukatorami, koordynatorami projektów czy wystaw. Kilku pracowników wykonuje pracę tak samo, jak w dużych muzeach wieloosobowe działy. Wykorzystujemy każdy moment na to, żeby realizować wszystkie zalecenia ustawy o muzeach, do których jesteśmy zobligowani - informuje dyrektor Sobieraj.

- Należy wspomnieć, bo jest to ważne, że tej pracy naukowej, o której mówimy, nie widać na zewnątrz, choć absorbuje ona bardzo dużo czasu i wysiłku. Skoro, jak już mówiliśmy, muzealium jest nośnikiem wartości, to my musimy mu te wartości przypisać, a to nie jest kwestia wyobraźni tylko wiedzy, bo tych wartości się nie wymyśla, tylko odkrywa poprzez żmudną pracę naukową - dodaje dyrektor Kołodziejski.

* * *

Co znajduje się w opracowaniu? Opis, bibliografia, źródło, informacje uzyskane od przekazującego przedmiot, dane dotyczące struktury przedmiotu, to z czego jest zrobiony, stan zachowanie przedmiotu, czy był konserwowany, zamieszczane jest również zdjęcie.

- Żeby przedmiot był nośnikiem narracji, musi przemówić. A on przemawia dzięki temu, co jest zapisane w karcie. I to jest właśnie ta praca, my dajemy głos tym przedmiotom - mówi Paweł Kołodziejski.

* * *

Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach dokonało ogromnej pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat, pracownicy merytoryczni wprowadzili do systemu dane wszystkich muzealiów znajdujących się w posiadaniu placówki. Obok wpisów dotyczących na bieżąco przyjmowanych zbiorów, wprowadzali opisy zewidencjonowane w latach ubiegłych.

- To nie przechwalanie się, ale z dumą potwierdzamy, że jesteśmy jedną z nielicznych placówek, która nie tylko na bieżąco uzupełnia dane w systemie, ale jeszcze i nie ma żadnych zaległości z lat poprzednich. To efekt ciężkiej i żmudnej pracy naszych pracowników merytorycznych - informuje Paweł Kołodziejski.

Jak móc podziwiać zbiory naszego Muzeum? O tym w kolejnej części "Muzealników".

Anna Ząbecka

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ