Historyczna dotacja na rewitalizację Starachowic

Informator UM

Historyczna dotacja na rewitalizację Starachowic

Pre - umowę na dofinansowanie w wysokości 23 mln zł do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie" podpisali marszałek województwa Adam Jarubas oraz prezydent Starachowic Marek Materek. - To historyczny moment dla Starachowic i najwyższe dofinansowanie, jakie Gmina w historii swego istnienia uzyskała ze środków europejskich – podkreślił prezydent.

Prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji w Starachowicach rozpoczęły się już w 2015 roku. Gmina Starachowice wzięła udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast, do którego przystąpiło 240 miast z całej Polski. Starachowice, ze swoim projektem „Starachowice OD nowa”, znalazły się w gronie 20 najlepszych projektów w Polsce i otrzymały dofinansowanie na przygotowanie programu rewitalizacji w wysokości 2 485 380,00 zł.

Warto dodać, że jesteśmy jedynym miastem w województwie świętokrzyskim, które zakwalifikowało się do modelowej 20-tki. - Środki finansowe pozyskane w ramach projektu „Starachowice OD nowa” przeznaczone zostały na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów planistycznych, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie i merytoryczne, szkolenia, badania, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście. Bez dokumentów planistycznych i bez opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasto nie mogłoby ubiegać się o środki unijne na realizacje inwestycji infrastrukturalnych - poinformował prezydent miasta Marek Materek

W ramach projektu zostały opracowane m.in. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice, dokumentacja projektowa budynku „Pałacyku” przy ul. Konstytucji 3 Maja, ekspertyzy i audyty budynków na os. Wzgórze, dokumentacja dendrologiczna Parku Miejskiego oraz wiele badań i analiz na potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji. W opracowaniu są m.in. dokumenty dotyczące północnej linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik, Starachowic Dolnych: placu dworca i otoczenia oraz osiedla Wzgórze.

- Jednym z najważniejszych kroków w przygotowaniu procesu rewitalizacji i obowiązkowym dokumentem, umożliwiającym pozyskanie środków unijnych, było opracowanie programu rewitalizacji, który jest swoistym planem działań, jakie należy wykonać, aby Starachowice stały się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom miastem - poinformowała Aneta Nasternak, Kmieć Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji. - Opracowywanie GPR trwało ponad rok. Warto podkreślić, że dzięki środkom finansowym z projektu „Starachowice OD nowa” zostali zatrudnieni eksperci zewnętrzni, którzy wspierali zespół ds. rewitalizacji w opracowywaniu tego kluczowego programu. W przygotowanie programu rewitalizacji licznie zaangażowali się mieszkańcy miasta, radni miejscy, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, instytucje kultury, otoczenia biznesu i młodzież. Dziś GPR to program, z którego nasze miasto może być dumne. Starachowicki program jest przedstawiany przez wiele instytucji jako wzorcowy i stanowi źródło inspiracji dla gmin i miast w całej Polsce.

Co się zmieni? W czerwcu 2017 roku Gmina Starachowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Inwestycje wskazane w projekcie wynikają bezpośrednio z GPR.Całkowita wartość projektu to 37,2 miliony złotych, w tym dotacja unijna wynosi blisko 23 miliony złotych.

- Gratuluję całemu zespołowi, który przygotował jeden z najciekawszych projektów rewitalizacyjnych w Polsce – mówił podczas podpisania pre- umowy marszałek województwa Adam Jarubas. - Sama idea rewitalizacji Starachowic została dostrzeżona także na szczeblu centralnym i nagrodzona. W gronie 13 projektów tylko 7 najlepszych znalazło dofinansowanie, w tym właśnie projekt starachowicki z dofinansowaniem w wysokości 23 mln zł. Stanowi to potwierdzenie takiej dobrej passy, którą rozpoczął i kontynuuje prezydent Marek Materek, czego mu bardzo serdecznie gratuluję.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w najbliższych latach będą realizowane inwestycje, które na trwale zmienią wizerunek Starachowic.

- Część prac rozpocznie się już w roku 2018. Natomiast jesienią będziemy wybierać wykonawców dla przebudowy Pałacyku, zagospodarowania zalewu Lubianka. W pozostałych przypadkach wszystko jest uzależnione od tego, kiedy spłyną do nas dokumentacje techniczne i uzyskamy pozwolenia na budowę dla poszczególnych inwestycji - poinformował prezydent.

Zalew Lubianka- zagospodarowanie otoczenia zbiornika, poszerzenie plaży, ścieżka pieszo - rowerowa wokół zbiornika, strefa rekreacji, nowe molo, nowe zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne, miejsca postojowe, mała architektura, pole namiotowe i kempingowe, nasadzenia drzew, krzewów, klomby.

Zalew Pasternik - zagospodarowanie północnej linii brzegowej: budowa promenady nad wodą, równanie terenu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie klombów i rabat, wykonanie piaskownicy i placu zabaw, montaż ławek parkowych, leżaków, budowa siłowni plenerowej, oświetlenie terenu, montaż altan ogrodowych, stojaki na rowery.

Pałacyk - remont konstrukcji budynku zabytkowego, remont zabytkowej elewacji, stan wykończeniowy wewnętrzny budynku zabytkowego. Budynek Pałacyku zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej, skomunikowane z obiektem istniejącym za pośrednictwem łącznika. W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie nowa przestrzeń. W części historycznej budynku zaplanowano: w obrębie piwnic pomieszczenia technicznej obsługi budynku wraz z komunikacją, w obrębie parteru kawiarnię z zapleczem i oranżerią, punkt informacji, salę biurowo-ekspozycyjną, toalety, w obrębie I piętra zaplanowano pomieszczenie dla organizacji pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety. Rozbudowana część będzie dostosowana do budynku historycznego. Na parterze nowego budynku będą zlokalizowane następujące pomieszczenia: sala konferencyjno - wykładowa na 100 osób, zaplecze sali konferencyjnej, foyer oraz szatnia, toalety. Na pierwszym piętrze zlokalizowane będą pomieszczenia do wynajęcia. Teren wokół Pałacyku zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Zamontowane zostaną ławki parkowe, wybudowane drogi wewnętrzne, parking. Pojawią się również nowe nasadzenia zieleni niskiej.

Starachowickie Centrum Kultury i otoczenie - remont zaplecza scenicznego - roboty instalacyjne, roboty budowlane, remont łazienek. Prace remontowo-modernizacyjne w pomieszczeniach: sala muzyczna, magazyn sprzętu akustycznego, korytarz, wejście główne do kina, klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, wejście do budynku administracyjnego, adaptacja foyer wraz z szatnią, remont łazienek, wymiana drzwi dźwiękoszczelnych i p.poż., budowa i montaż windy. Zagospodarowanie otoczenia SCK obejmuje: budowę parkingu, podjazdów, sceny plenerowej, przebudowa fontanny, nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu z nawodnieniem, schody łączące osiedle Wzgórze z SCK.

Osiedle Wzgórze - adaptacja i przebudowa części wspólnych budynku mieszkalnego Widok 10 - roboty remontowe ścian nadziemia, w tym stropy, dach - konstrukcja wraz z pokryciem; izolacje przeciwwilgociowe, wymiana stolarki drzwiowej, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, węzeł cieplny, elewacje, roboty zewnętrzne. Roboty wykończeniowe i rozbiórkowe w lokalach mieszkalnych, w tym wymiana stolarki: okiennej i drzwiowej, wymiana tynków, malowanie, posadzki, armatura sanitarna, instalacje sanitarne, elektryczne, c.o. Ponadto przebudowane zostaną komórki lokatorskie oraz teren przy ul. Widok m.in. poprzez: zagęszczanie nasypów oraz zasypywanie nierówności, nasadzenie drzew i krzewów oraz klomby, rabaty i kwietniki, wyposażenie w małą architekturę, chodniki, schody.

Park Miejski - zagospodarowanie terenu parku, modernizacja głównych alejek i chodników, budowa tarasu widokowego, budowa ścieżki żelaza przez teren parku, budowa zjeżdżalni, montaż ławek, leżaków stałych, siatek hamaków, stołów do gier, stojaków rowerowych, budowa dog parku, rzeźby Żeromskiego i rekonstrukcji wejścia do szybu. Ponadto na terenie parku powstanie mini amfiteatr, wykonane zostanie oświetlenie, zamontowany monitoring i punkty sieci Wi-Fi.

Starachowice Dolne - stworzenie podwórca przy ul. Radomskiej w formule „woonerf”, przebudowa placu dworca wzdłuż linii kolejowej, nasadzenia drzew w gazonach, ławki, kosze, latarnie, ogrodzenie. Ponadto pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową wybudowany zostanie skwer z uwzględnieniem osi kompozycyjnej w kierunku historycznego domu robotniczego z 1836 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ