Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?

Zamiejscowy punkt informacyjno-doradczy Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, kontynuując ubiegłoroczną współpracę, funkcjonuje w Starachowicach również w br. Dwa razy w miesiącu w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, dyżury pełnić będzie doradca kluczowy OWES.

Najbliższe dyżury zaplanowano:

29 stycznia; w godz. 12.00-16.00.

5 lutego; w godz. 8.00 – 12.00

19 lutego; w godz. 12.00 – 16.00

5 marca; w godz. 8.00 – 12.00

19 marca; w godz. 12.00 do 16.00

Mieszkańcy gminy Starachowice będą mogli uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną kluczowego doradcy ogólnego w następującym zakresie:

- możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

- zakładania i rozwoju i prowadzenia działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

- zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

- zakładania i rozwoju podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

- przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

- ekonomizacji organizacji pozarządowych;

- możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ