Wyjątkowo proinwestycyjny budżet

To będzie rok intensywnych prac w gminie Mirzec. Tegoroczny budżet jest wyjątkowy. Wydatki na inwestycje sięgną ponad 16 milionów złotych, podczas gdy w poprzednich latach było to kilka milionów. To ponad 35 procent wszystkich wydatków z budżetu w tym roku.

- Udało nam się pozyskać dużo pieniędzy zewnętrznych na duże inwestycje. Mamy stosunkowo niskie zadłużenie, na poziomie 26 procent, a były lata, kiedy wynosiło 37 procent. Robiłem wszystko, aby nie zadłużać gminy, a jednocześnie ją rozwijać – mówi wójt gminy Mirzec, Mirosław Seweryn.

Dochody budżetu w 2018 roku zaplanowano na ponad 41 milionów złotych, wydatki na 45,5 miliona złotych. Z tej kwoty ponad 16 milionów złotych przeznaczone zostanie na inwestycje, których w budżecie zaplanowano aż 36.

Kwota na inwestycje

drogowe to prawie

1 800 000 zł

Wykonana zostanie droga gminna w Jagodnem Kolonii, wybudowana będzie droga dojazdowa do posesji w Małyszynie Dolnym. Przebudowane zostaną także drogi Mirzec Podkowalów - Mirzec Podborki, droga gminna Gadka do Kościoła, droga gminna w Mircu Podduchownym, droga powiatowa Tychów Nowy – Ostrożanka, droga powiatowa Osiny Mokre Niwy - Trębowiec Duży (III etap) oraz droga powiatowa Trębowiec - Mirzec Czerwona. Zaplanowana jest również rozbudowa drogi powiatowej Mirzec Poddąbrowa do ulicy Langiewicza oraz drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka, gdzie odbudowany zostanie system odwodnienia drogowego. Dodatkowo zaplanowano budowę chodnika na cmentarz w Gadce, zostaną również zakupione wiaty przystankowe na teren gminy Mirzec.

Kwota na inwestycje

liniowe to ponad

3 000 000 zł

W roku 2018 na terenie gminy Mirzec zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małyszyn Dolny. Zakończone zostaną prace przygotowujące do budowy kanalizacji w Ostrożance i w Osinach (etap II). Na terenie gminy zostaną również wybudowane sięgacze, zakończona została budowa 47 przydomowych oczyszczalni ścieków. Do inwestycji liniowych należy również wybudowanie nowego oświetlenia drogowego, które zostało zaplanowane w miejscowościach Mirzec Majorat, Tychów Stary, Mirzec Poddąbrowa, na odcinku Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744 oraz Mirzec Podborki - Mirzec Majorat.

Na inwestycje przebudowy,

budowy obiektów

to kwota

ponad 10 000 000 zł

Wśród tych inwestycji znajdują się: już rozpoczęta budowa sali gimnastycznej w Tychowie Starym, zostanie również wykonana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Równie ważną inwestycją jest budowa dwóch nowoczesnych boisk w Osinach i Gadce, jak również kontynuacja remontu sali w miejscowościach Mirzec, Osiny i Gadka. Dzięki pozyskanym środkom unijnym uda się przekształcić budynki OSP w Tychowie Nowym i Ostrożance na obiekty kulturowe, które będą w swej działalności dbać o działalność twórczą na terenie gminy Mirzec. Planowana jest kompleksowa rewitalizacja terenów w centrum Mirca poprzez powstanie strefy turystyki relaksu i aktywności (II etap). Zostaną zmodernizowane place przed remizami OSP w Tychowie Starym, Ostrożance, Tychowie Nowym, również zagospodarowany zostanie teren przy szkole podstawowej w Małyszynie. Planowany jest również kompleksowy remont budynku OSP w Osinach. Ze wsparciem środków z rządowego programu SENIOR+ powstanie Klub Seniora w Mircu.

Innowacyjne projekty

to kwota prawie 950 000 zł

W budżecie gminy znajdują się dwa wspólne projekty. Jeden z gminą Wąchock na rozwój e-usług, a z gminą Pawłów na wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Oba te projekty to sposób na wdrożenie innowacyjności w gminie i poprawę komunikacji pomiędzy gminą a mieszkańcami, jak również nowy sposób pozyskiwania energii.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, wójt Mirosław Seweryn podkreśla jak ważnym i trudnym było staranie się o uzyskanie dofinansowania na poszczególne zadania. Dzięki temu oraz przychylności Rady Gminy uda się w krótkim czasie zrealizować tak ważne dla rozwoju gminy inwestycje.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ