Pierwsze spotkanie Komitetu

Informator UM

Pierwsze spotkanie Komitetu

8 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach, na którym omówiono najbliższe działania rewitalizacyjne, wstępny harmonogram prac oraz wybrano przewodniczącego oraz zastępcę.

Spotkanie otworzył prezydent miasta Starachowice - Marek Materek, wręczając nominacje członkom Komitetu oraz przedstawiając szczegółowo najbliższe działania rewitalizacyjne, w tym projekty, na które Gmina już pozyskała dofinansowanie oraz te projekty, które są złożone i planowane. Następnie pełnomocnik prezydenta miasta ds. rewitalizacji - Aneta Nasternak-Kmieć przedstawiła cele i zadania Komitetu oraz omówiła strukturę Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne.

Kolejnym punktem spotkania był wybór władz Komitetu. Na przewodniczącego został jednogłośnie wybrany Sebastian Markowski - mieszkaniec Starachowic oraz lokalny aktywista. Zastępcą przewodniczącego został Waldemar Pyżyński ze Stowarzyszenia Razem dla Nas z Osiedla Wzgórze.

Członkowie Komitetu podzielili się następnie szczegółowymi opiniami i pomysłami odnośnie konkretnych projektów, w tym m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania zbiornika Pasternik oraz Lubianki, Osiedla Wzgórze czy transportu miejskiego. Położono także duży nacisk na samą rolę Komitetu, którego członkowie, oprócz roli doradczej i opiniodawczej, powinni być ambasadorami rewitalizacji i przekazywać społeczności lokalnej informacje o prowadzonych działaniach oraz o napotykanych problemach.

Ze względu na mnogość tematów postanowiono, że każde spotkanie Komitetu dotyczyło będzie konkretnego zagadnienia czy też projektu. Komitet zdecydował również, iż będzie spotykał się przynajmniej raz w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 16.00. Komitet na każde spotkanie, w zależności od tematyki, będzie zapraszał ekspertów oraz przedstawicieli innych organizacji z głosem doradczym, np. ze Starostwa Powiatowego, architekta miejskiego, SCK itp.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla prezydenta miasta Starachowice. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet powoływany jest na 3-letnią kadencję.

Kamil Stanos

Referat ds Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Urzędu Miejskiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ