reklama

Opłaty za śmieci bez zmian

Mirzec

 

Nie ma zmian w opłacie za odbiór odpadów z gminy Mirzec. 

Nadal obowiązuje zwiększona częstotliwość odbioru odpadów remontowo - budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych. Dotychczasowy usługobiorca, ZTIUA Andrzej Pogorzelski, będzie je odbierać 2 razy w roku. Bez zmian pozostają też stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segregacja odpadów pozostaje na starych zasadach

Odpady segregowane zbierane i odbierane są:

- papier i tektura, worek niebieski, z częstotliwością raz w miesiącu;

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,worek żółty, z częstotliwością raz w miesiącu;

- opakowania szklane, worek zielony, z częstotliwością raz na kwartał.

Firma odbierająca odpady zapewnia bezpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w liczbie nie mniejszej niż liczba wystawionych worków z odpadami przez właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7.00.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

(odbiór sprzed posesji)

- odpady wielkogabarytowe z częstotliwością 2 razy w roku;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością 2 razy w roku;

- zużyte opony z częstotliwością 2 razy w roku;

- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, świetlówki, środki ochrony roślin, farby, lakiery itp.) z częstotliwością 2 razy w roku.

Odpady budowlano–remontowe

Odbiór następuje z 10 punktów mobilnych, zlokalizowanych po jednym w każdym sołectwie (odpady dostarczone przez mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera) z częstotliwością 2 razy do roku. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzić należy natomiast w pojemnikach o pojemnościach od 110 do 240 l lub w przypadku ich braku w czarnych workach (które zapewnia właściciel nieruchomości). Odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu.

Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane wynosi:

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca - 5 zł;

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców - 10 zł;

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców - 15 zł;

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców - 22 zł.

Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane wynosi:

- gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 1 mieszkańca - 9 zł;

-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 2 mieszkańców - 18 zł;

-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 3 mieszkańców - 27 zł;

-gospodarstwo domowe zamieszkałe przez 4 i więcej mieszkańców - 36 zł.

Podstawą do wyliczenia, uiszczenia oraz egzekwowania miesięcznej opłaty jest złożona deklaracja.

Terminy opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1. do 20 lutego za miesiące styczeń i luty;

2. do 20 kwietnia za miesiące marzec i kwiecień;

3. do 20 czerwca za miesiące maj i czerwiec;

4. do 20 sierpnia za miesiące lipiec i sierpień;

5. do 20 października za miesiące wrzesień i październik;

6. do 20 grudnia za miesiące listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u inkasenta (sołtys w danym sołectwie) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu: BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007.

W przypadku takich zdarzeń jak: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd poza granicę kraju itp., właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia korekty deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższego zdarzenia. Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz niezbędne druki i formularze dostępne są na stronie internetowej: www.mirzec.pl (w zakładce "Gospodarka odpadami"), pod nr tel. 41 276 71 80, e-mail: gospodarkaodpadami.mirzec@onet.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ