reklama

NIK „wziął pod lupę” wspieranie przedsiębiorczości przez gminę

NIK „wziął pod lupę” wspieranie przedsiębiorczości przez gminę w kontekście zapisów Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2011-2017 r. Okazało się, że Urząd Miejski nie podjął wystarczających działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Z 16 zadań określonych w strategii, tylko 3 zostały zrealizowane, a cele operacyjne, w tym szczegółowe, zrealizowano do 2015 r. w ok. 50%.

Miasto nie opracowało programu rozwoju wspierania przedsiębiorczości i programu wsparcia dla sektora MŚP, podobnie jak nie realizowało przedsięwzięć związanych z wyznaczeniem i uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych, w tym terenów w SSE. Rada Miejska w Starachowicach nie podjęła natomiast żadnych uchwał dotyczących preferencyjnych stawek podatkowych dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, środków transportu oraz ulg podatkowych. Nie jest zaskoczeniem, że nie przystąpiono do utworzenia Starachowickiego Inkubatora Technologicznego - strategicznego zadania dla rozwoju gospodarczego, wyjaśniając, że był to pomysł ekspercki. Nie dziwi też, że NIK dopatrzył się nikłych wydatków na realizację działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości, wymieniając m.in. wyjazd prezydenta do USA w 2016 r. (za ok. 17,4 tys. zł ) i wydanie folderów promujących starachowickie przedsiębiorstwa

(ok. 3 tys. zł).

Ze wspomnianych 16 zadań zrealizowano trzy: wyznaczono 2,1 ha terenu na osiedlu Bugaj pod prowadzenie działalności gospodarczej za sprawą przesiedlenia mieszkańców, zmodernizowano infrastrukturę drogową - koszt pow. 28 mln zł oraz wszczęto działania zagospodarowania zalewów „Lubianka” oraz „Pasternik”. Nie jest zaskoczeniem, że takie wspieranie lokalnej gospodarki nie stało się asumptem do przeprowadzenia ewaluacji (obowiązek 2- letni), czy zaprzestania od 2016 r. prowadzenia monitoringu. Co więcej, wprowadzone w 2016 r.

zmiany organizacyjne w magistracie były sprzeczne z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia strategii rozwoju gminy Starachowice w zakresie wdrażania systemu monitorowania i ewaluacji Strategii.

NIK wykazał, że urząd nie prowadził analizy żadnych wskaźników dotyczących realizacji strategii w okresie objętym kontrolą. Tłumaczenie się wysokich urzędników magistratu, że część działań została w strategii zaplanowania na wyrost, byłaby przekonywująca, gdyby dokonano aktualizacji strategii, a od 2011 r. jest ona bez zmian (złożyłem wniosek o aktualizację na komisji i Radzie Powiatu). W 17 - stronicowym wystąpieniu pokontrolnym, NIK wnioskuje: podjęcie działań w celu dostosowania strategii do warunków i możliwości jej realizacji oraz prowadzenie monitoringu zadań i celów operacyjnych w strategii.

Tak niekorzystna ocena wymaga innego podejścia do rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego proponuję powołać konsultacyjną radę przedsiębiorczości (forma dialogu władz miasta z przedsiębiorcami i sferą okołobiznesową), rozważenie uchwalenia programu pomocy dla przedsiębiorców (zwolnienie z ulg w podatkach), zachęcenie handlowców do wykonania elewacji budynków w zamian za ulgi podatkowe, zoptymalizowanie współpracy z SSE Starachowice (promocja firm celem zdobycia kontraktów zagranicznych, poszerzenie terenów strefy pow. 170 ha) oraz z Powiatem Starachowickim (np. wspólne wypracowanie zagospodarowania terenu starego szpitala), stworzenie zachęt do dzierżawy przez przedsiębiorców terenów aktywnej rekreacji (np. przy parku linowym), wspólną realizacją z przedsiębiorcami produktu turystycznego miasta (np. wykorzystanie terenów pokopalnianych, szlaków kolejki wąskotorowej w rejonie Szlakowiska i b. huty). Także pobudzenie szeroko pojętego partnerstwa publiczno – prywatnego. I rzecz kluczowa – opracowanie nowej strategii rozwoju gminy Starachowice przy partycypacji sektora okołobiznesowego (SSE” Starachowice”, RIG, ARR. AP, SiP) osadzonej na rzeczywistych możliwościach, a nie oderwanej od rzeczywistości.

Obawy są, bo w roku wyborczym mogą powstać pomysły rozwoju przedsiębiorczości z lotu ptaka czy wsparcia MŚP przez polubienie (ilość kliknięć) na Facebooku. Uczulam na te sprawy, bowiem władze miasta mają w planach, w ramach projektu „Starachowice OD nowa”, opracować w 2018 r. nową Strategię Gminy Starachowice. Wdrażanie obecnej źle oceniła NIK i jeśli w dalszym ciągu rozwój i wspieranie przedsiębiorczości będą realizowane bez adekwatnej wizji rozwoju gospodarczego, to nawet najcudowniejszy zapis o rozwoju przedsiębiorczości będzie tylko papierowym frazesem, jeśli za nim nie pójdą konkretne działania samorządu. Ku przestrodze przypominam więc słowa Seneki Młodszego: „jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr, nie będzie właściwy”.

Paweł Lewkowicz

Radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ