reklama

Rusza realizacja projektu "Rozwój ciała i umysłu..."

Mirzec

Rusza realizacja projektu "Rozwój ciała i umysłu..."

Gmina Mirzec podpisała z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020) umowę na dofinansowanie ponad 1,6 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej dla projektu "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne". W związku z harmonogramem realizacji projektu, wyłoniono już wykonawcę robót budowlanych zagospodarowania terenu w infrastrukturę sportową przy szkołach w Gadce i Osinach.

Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację w/w części inwestycji, 4 grudnia br. gmina Mirzec, reprezentowana przez wójta Mirosława Seweryna, przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn, podpisała umowę z wykonawcą - ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za torem 41, 25-807 Kielce reprezentowaną przez Huberta Wójcika.

Zakres rzeczowy inwestycji przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce dotyczy budowy boisk: wielofunkcyjnego i piłkarskiego do mini piłki nożnej, bieżni czterotorowej ze skocznią i rozbiegiem na przedłużeniu jednej z bieżni do skoku w dal ze skrzynią piaskową, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Boisko wielofunkcyjne i bieżnia ze skocznią będą posiadać nawierzchnię poliuretanową, natomiast boisko piłkarskie nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, elementy małej architektury, schody terenowe i trawniki. Boiska wyposażone będą w ogrodzenie i piłkochwyty. Teren zostanie uzbrojony w monitoring.

W Osinach zmiana istniejącego zagospodarowania terenu polegać będzie na: budowie piłkochwytów, budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku oraz urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, schody terenowe, urządzenie terenów zielonych). Urządzenia towarzyszące stanowią piłkochwyty, zestaw słupków do siatkówki (2 szt.) oraz zestaw stojaków do koszykówki (2 szt.). Wyremontowane zostanie również boisko do piłki nożnej oraz piłkochwyty wraz z urządzeniami towarzyszącymi (dwie bramki do piłki nożnej). W ukształtowaniu terenu będą niewielkie niwelacje w obrębie projektowanych urządzeń i ich najbliższego otoczenia. Ziemia uzyskana z wykopów zostanie zagospodarowana w obrębie działki, a woda opadowa odprowadzana będzie do drenażu liniowego oraz na teren zielony działki.

Wynagrodzenie dla wykonawcy wynosi 1 978 023,07 zł z planowanym dofinansowaniem z UE rzędu - 1 481 241,65 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Mirzec. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.08.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej oraz kompleksowe wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami w placówkach oświatowych gminy Mirzec, docelowo dla ponad 800 dzieci.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ