reklama

Budżet

W numerze

Budżet

Tegoroczny budżet miasta kolejny rok z rzędu jest rekordowy pod względem kilku ważnych wskaźników. Największe w historii dochody (prawie 209 mln zł) i wydatki (221 mln zł) tworzą deficyt, który zostaje pokryty z pożyczek i kredytów (9 mln zł) oraz środków własnych z roku ubiegłego (3 mln zł). Nie wydłuża to jednak okresu zadłużenia gminy i w dalszym ciągu ostatnie raty oprocentowanych zobowiązań są ustalone na rok 2027.

Różnica pomiędzy planowanymi na 2018 rok dochodami a wykonaniem budżetu tegorocznego wynosi ponad 30 mln zł. Wynika ona głównie z wysokości środków zewnętrznych. Planuje się pozyskać w przyszłym roku 4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z kolei z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego do miejskiej kasy mogą trafić aż 24 mln zł, czyli ponad 10% wszystkich dochodów. Dofinansowanie to byłoby niewiele mniejsze niż kwota subwencji z budżetu państwa, która szacowana jest na 29 mln zł, czyli o niespełna pół miliona więcej niż w bieżącym roku. Dodatkowo na zadanie inwestycyjne zaplanowano dotację 2,2 mln zł z funduszy celowych. Wpływy z pozostałych źródeł dochodów zaplanowano w wysokości podobnej do osiąganych w tym roku.

Środki z budżetu w największym stopniu (30%) zostaną przeznaczone na pomoc i politykę społeczną i rodzinną. Z kolei blisko jedna czwarta wydatków dotyczyć będzie oświaty, wychowania i edukacji. Kolejna pozycje kosztowe w budżecie to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym sprawy oszczędności energii) – 17% wydatków – oraz transport i łączność – czyli głównie drogi (prawie 10% budżetu). W ramach ponoszonych wydatków w budżecie znalazło się 36 zadań inwestycyjnych rocznych na kwotę 3,2 mln zł oraz 36 zadań wieloletnich na kwotę 56 mln zł, z czego środki własne stanowią ok. 14 mln zł, kredyty i pożyczki 9 mln zł, a pozostała część pochodzi z różnych dotacji i dofinansowań. Wiele zaplanowanych inwestycji dotyczy budowy lub modernizacji nawierzchni ulic. Jest również projekt termomodernizacji budynków gminnych oraz zieleni miejskiej związany z uporządkowaniem m.in. publicznych skwerów.

na rok 2018 jest ambitny i wypełniony wieloma zadaniami inwestycyjnymi. Wynika to między innymi z korzystnej koniunktury oraz sytuacji makroekonomicznej. Tym bardziej należy więc bacznie monitorować wykonanie budżetu oraz sytuację globalną, ponieważ cykl koniunkturalny gospodarki w pewnym momencie zaczyna tracić tendencję rosnącą i opadać w kierunku korekty, dekoniunktury, a czasami i kryzysu.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ