Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W Urzędzie Miejskim w Starachowicach funkcjonuje Punkt Informacyjno – Doradczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mieszkańcy Starachowic mogą w punkcie uzyskać informacje oraz pomoc merytoryczną w następującym zakresie:

- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

- możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miejsc pracy dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia i fundacje);

- zakładania, rozwoju i prowadzenia działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej (PES);

- zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych;

- zakładania i rozwoju podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej

- przekształcania organizacji pozarządowej w przedsiębiorstwo społeczne;

- ekonomizacji organizacji pozarządowych;

- możliwości wzmocnienia potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy.

Dyżury odbywają się na stanowisku nr 4 w Biurze Obsługi Mieszkańców ,w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, dwa razy w miesiącu.

W IV kwartale 2017 roku dyżury będą w następujących dniach i godzinach:

- 20 listopada w godz.12.30 – 16.30

- 4 grudnia w godz. 8.00 – 12.00

- 18 grudnia w godz. 12.30 – 16.30

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ