Imponujący projekt odnowy centrum Mirca

Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru centrum Mirca jest głównym celem ambitnego projektu gminy Mirzec pt. "Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc sfery: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)". Gmina ubiega się o 4 mln zł dofinansowania unijnego – największego w historii samorządu w stosunku do pojedynczego projektu.

Z końcem października 2017 r. zakończył się nabór projektów w ramach konkursu z działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" RPOWŚ na lata 2014-2020. Złożono wraz z gminą Mirzec 62 projekty na dofinansowanie ponad 241 mln zł. (dostępność środków, to niewiele ponad 100 mln zł). Konkurencja jest więc bardzo duża.

II etap rewitalizacji Mirca jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny aniżeli I etap zakończony uzyskaniem dofinansowania ponad 1,5 mln zł. Obecny projekt zakłada trzy podstawowe zadania:

- rewitalizacja centrum Mirca (działania inwestycyjne związane z infrastrukturą rekreacyjną, drogową, kulturalną, edukacyjną, turystyczną, monitoringiem, nadzorem i promocją oraz opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej),

- budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 w partnerstwie z samorządem województwa świętokrzyskiego,

- zakup wiaty biesiadnej związanej z działalnością gospodarczą nad nowo wybudowanym zbiornikiem wodnym (lokalny partner z sektora MŚP).

Inwestycja obejmie wiele działań w sferze gospodarczej (miejsca pracy, aktywizacja, rozwój turystyki), funkcjonalno - przestrzennej z uwagi na użyteczne zagospodarowanie centrum Mirca (infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, społeczna), środowiskowej (zastosowanie OZE, rozwiązanie tematyki terenu podmokłego przy planowanej budowie zbiornika wodnego) oraz technicznej (przebudowa obiektów, elewacja kubatury OSP). Powstanie jeden produkt turystyczny: zbiornik wodny z przyległą infrastrukturą, trzy miejsca pracy, zaś powierzchnia pod rewitalizację jest okazała, bo wynosi ok. 4,5 ha.

Realizacja określonych zadań rozłożona do 2022 roku będzie zmierzać do zwiększenia dostępu do usług społecznych poprawiając ich świadczenie, ożywiając stan przestrzeni publicznej, prowadząc do zwiększenia liczby miejsc pracy i poprawy jakości powietrza. Korzystne jest to, że projekt włącza partnerów i podkreśla działania społeczne, co z jednej strony stwarza szanse na rozwój społeczno - gospodarczy, z drugiej zmierzać może do odnowy przestrzeni publicznej. Jednak najistotniejsze jest to, że realizacja projektu skierowana będzie na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym (ubóstwo, wady postawy ciała i otyłość), zwiększenie integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, poprawę bezpieczeństwa na zrewitalizowanym obszarze, poprawę oferty sportowej, kulturalnej oraz rekreacyjnej, kreowanie przedsiębiorczości i poprawę środowiska przyrodniczego.

Wskutek wielu działań inwestycyjnych (zadań), jest szansa stworzenia w Mircu centrum twórczego ośrodka wiejskiego o znaczeniu ponadlokalnym.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ