Przyjmują wnioski na szkolne stypendia

Do 15 października br. przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Świadczenie przyznawane jest na wniosek: rodziców (prawnych opiekunów) pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium.Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych do czasu ukończenia kształcenia. Również wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Wnioski przyjmowane są do 15 października br. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Są do pobrania w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pok. nr 17, szczegółowe informacje oraz pod nr tel. 41 273 83 62 i 41 273 83 61.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ