Zaczyna się znowu "śmieciowa rewolucja"

W numerze

Zaczyna się znowu "śmieciowa rewolucja"

Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sposobu zbierania odpadów obowiązuje od 1 lipca br. Pojawią się nowe pojemniki na odpady, będzie ich aż pięć! Mieszkańcy mają jednak czas, aby dostosować się do nowych wymogów.

Rozporządzenie co prawda weszło w życie w lipcu, ale nie oznacza natychmiastowego przewrotu. Zmiany dotyczą zarówno właścicieli prywatnych posesji, jak i zarządców miejskich kontenerów na odpady. Odpady będziemy musieli zbierać selektywnie, a później wrzucać je do specjalnie oznakowanych pojemników, których będzie aż pięć, każdy w różnym kolorze. Tak jak do tej pory do niebieskiego wrzucać będziemy papier, do zielonego szkło, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, a do szarego odpady zmieszane. Pojawi się natomiast nowy pojemnik - brązowy, który przeznaczony będzie na odpady podlegające biodegradacji.

- W rozporządzeniu istnieją przepisy przejściowe, z których wynika, że gmina ma m.in 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie do przepisów właściwych pojemników do selektywnej zbiórki, a także 6 miesięcy na właściwy opis już istniejących pojemników - informuje Iwona Ogrodowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Gminy mają czas na wprowadzenie zmian w zależności od zawartych umów z firmami odbierającymi odpady, jednak nie później niż do 30 czerwca 2021 roku.

- Do końca roku, zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, w gminie mają być oznaczone prawidłowo pojemniki do segregacji odpadów. Dla pojemnika koloru żółtego napis "Metale i tworzywa sztuczne", dla pojemnika koloru niebieskiego napis "Papier", a dla pojemnika zielonego napis "Szkło". W obecnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w Starachowicach prawidłowo oznaczone są pojemniki na papier oraz szkło. Jednocześnie nadmienić trzeba, że prawidłowo do wchodzącego w życie rozporządzenia, selektywna zbiórka odpadów komunalnych w naszej gminie odbywa się już od 1 stycznia 2015 r. dla trzech frakcji - informuje rzecznik miejskiego magistratu.

- Dopiero z 1 stycznia 2019 r. powinny być wprowadzone regulacje uchwałami Rady Miejskiej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzenia dostosowujące przepisy prawa miejscowego, w tym obowiązek segregowania dodatkowej frakcji, jaką są odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach o kolorze brązowym. A mieszkańcy, aby prawidłowo segregować, będą musieli rozdzielać śmieci do czterech osobnych pojemników. Ewentualny wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zależny od wejścia w życie przepisów rozporządzenia - dodaje Iwona Ogrodowska.

Nowe przepisy mają w całym kraju zmniejszyć opłaty za segregowanie odpadów, a także zwiększyć poziom recyclingu, który do 2020 roku musi wynieść 50%.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ