reklama

Lokalny program rewitalizacji

Wąchock

 

Opracowana "Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych" jest elementem "Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock na lata 2017-2023". Jako obszary zdegradowane wskazuje sołectwa Wąchock, Wielka Wieś oraz Parszów. Jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Rewitalizacja będzie procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Efektem urzeczywistnienia ma być poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych terenów. W lutym br. radni Wąchocka dali asumpt do tworzenia lokalnego programu rewitalizacji miasta Wąchock, co umożliwia Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

Przyjęta przez Radę Miejską Wąchocka "Diagnoza..." wytycza kierunki odnowy wybranych obszarów problemowych miasta równocześnie w różnych sferach aktywności publicznej: ekonomicznej, społecznej, materialno-przestrzennej w zakresie infrastruktury komunalnej, modernizacji zabudowy (w tym mieszkaniowej), przekształceń funkcjonalnych, porządkowania przestrzeni publicznych, w tym w zakresie formalno-prawnym. Zasięg terytorialny opracowania dotyczy głównie terenów przed klasztorem o.o. Cystersów, terenów wykorzystywanych kiedyś rolniczo, zwanych zwyczajowo "ogrodami" oraz terenów wokół zalewu i nad rzeką Kamienną.

"Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wąchock" realizowany będzie przez wiele lat i wieloetapowo. Ma charakter otwarty na nowe projekty, w związku z czym przewiduje się procedurę jego aktualizacji. Do 3 sierpnia br. mieszkańcy zgłaszają jeszcze ewentualne swoje uwag i sugestie, a przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańcy i inni interesariusze mogli zgłaszać kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ