reklama

Można dostać wsparcie na ochronę zabytków

Wąchock

 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ogłosił burmistrz miasta i gminy Wąchock. Na złożenie jest jeszcze tylko dwa dni.

Dofinansowanie można dostać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Wąchock. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 30 000,00 zł.

O dotację mogą się ubiegać: właściciel lub posiadacz zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego oraz posiadający pisemne upoważnienie właściciela zabytku do działań prawnych, finansowych i rzeczowych dotyczących wystąpień o dotację celową, zawarcia umów i rozliczenia prac przy obiekcie zabytkowym.

Dotacja na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty, a jeśli zabytek znajduje się na liście Pomników Historii – do 90% ogółu tych nakładów.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pok. 10 (sekretariat) w terminie do 1 sierpnia br. O udzieleniu dotacji zdecyduje Rada Miejska, po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosków przez komisje ds. promocji i ds. budżetu RM.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ