reklama

Stanowisko Zarządu Powiatu Starachowickiego

Funkcjonowanie w strukturze Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta jest w ocenie Zarządu Powiatu Starachowickiego działaniem zasadnym i pożądanym przede wszystkim przez pacjentów. Ponadto - zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - w placówkach opieki medycznej mogą pracować osoby zajmujące się prawami pacjenta. Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy przede wszystkim udzielanie pomocy pacjentom, według których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital zostały naruszone ich fundamentalne prawa.

W związku z powyższym Pełnomocnik powinien czuwać nad przestrzeganiem praw pacjenta w szpitalu, przyjmować skargi, wnioski oraz pochwały od pacjentów i ich rodzin, wskazywać tryb skargowy, udzielać pomocy w złożeniu takiej skargi, monitorować realizację praw pacjenta oraz upowszechniać wśród personelu oraz pacjentów postanowienia zawarte w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta.

W ocenie Zarządu Powiatu funkcjonowanie stanowiska Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta powinno przyczyniać się do podnoszenia i utrzymania standardów i jakości procedur świadczonych przez Szpital przy jednoczesnej dbałości o szeroki dostęp pacjenta do wszelkich przysługujących mu narzędzi formalno - prawnych w sytuacji naruszenia jego praw, w związku z prowadzoną procedurą medyczną.

W Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zgodnie, z decyzją dyrektora placówki Grzegorza Fitasa, funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta powierzono Ninie Mireckiej - przewodniczącej Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" działającego w starachowickim szpitalu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, cyt. "Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Zarządu Powiatu w Starachowicach wątpliwości budzi obiektywizm Niny Mireckiej w sytuacji np. tzw. konfliktu interesów, kiedy skarga będzie dotyczyła związkowca.

Jako Zarząd Powiatu popieramy działania w zakresie dbałości o prawa pacjenta, ale jednocześnie stanowczo podkreślamy, że aby mogły być one w pełni realizowane, samo funkcjonowanie stanowiska Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta nie jest wystarczające. W naszej ocenie funkcja ta powinna być powierzona osobie, która w jak największym stopniu da gwarancję bezstronności, obiektywizmu i merytorycznego przygotowania przy prowadzeniu bardzo trudnych spraw z zakresu zdrowia i życia pacjenta.

Zarząd Powiatu Starachowickiego

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ