reklama

Prawie 2 mln na kanalizację

Mirzec

Mirzec

Prawie 2 mln na kanalizację

Mirzec

 

Standard i jakość życia mieszkańców gminy Mirzec ulegnie zdecydowanej poprawie, będą lepsze warunki sanitarne. 

Skanalizowanie wszystkich gospodarstw w gminie Mirzec jest coraz bliższe, bo gmina dostała 1 mln 650 tys. zł dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu "Gospodarki wodno-ściekowej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i skarbnik gminy Wanda Węgrzyn podpisali w Kielcach umowy z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem. Dofinansowanie przyznano na zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny" oraz "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy".

W Małyszynie Dolnym powstanie sieć kanalizacji o długości 3,236 km; przepompownia ścieków wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem, drogą dojazdową oraz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją elektryczną. Wartość kosztorysowa zadania to 1.902.238,09 zł (roboty budowlane- 1.831.299,12 zł, nadzór inwestorski – 54.938,97 zł, dokumentacja projektowa – 16.000,00 zł), wartość otrzymanego dofinansowania to 1.210.394,00 zł w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycje w energię odnawialną.

Na budowę 48 przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie gminy Mirzec, pracujących w technologii złoża biologicznego, przyznano dofinansowanie w wysokości 443.391,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi natomiast 857.097,36 zł (roboty budowlane - 823.761,00 zł, nadzór inwestorski – 24.712,83 zł, projekt budowlany – 8.623,53 zł).

W bieżącym miesiącu nastąpi otwarcie ofert przetargowych na realizację tych zadań. Inwestycje znacznie przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Mirzec, poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ