reklama

Pół miliona z UE na projekt "Mirzec kulturą stoi......."

Mirzec

Pół miliona z UE na projekt "Mirzec kulturą stoi......."

Gmina Mirzec, jako jedna z trzech beneficjentów Województwa Świętokrzyskiego, została wyróżniona wśród wszystkich 23, których projekty z zakresu kultury zostały pozytywnie ocenione w naborze konkursowym w ramach działania 4.4. RPOWŚ na lata 2014-2020.

Uroczystość podpisania pre- umowy odbyła się 30 czerwca br. w Dworku z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarni. Wzięli w niej udział: wójt gminy Mirzec – Mirosław Seweryn , skarbik Wanda Węgrzyn i inspektor urzędu gminy Mirzec Paweł Lewkowicz, który w Tokarni omówił skrótowo cele i efekty atrakcyjnego projektu gminy Mirzec. Gospodarzem spotkania były władze Urzędu Marszałkowskiego z marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem zarządu województwa Markiem Szczepanikiem oraz dyrektorem Departamentu Wdrażania EFRR Ireną Sochacką.

Głównym celem projektu „Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców z terenu gminy Mirzec oraz gmin ościennych w tym osób odwiedzających gminę.

W ramach projektu „Mirzec kulturą stoi....” wykonane zostaną kompleksowe działania (prace budowlane, zakup wyposażenia, wydanie publikacji) zmierzające do całościowego rozwiązania problemu, jakim jest niski poziom dostępności do zasobów kultury oraz niezadowalająca (mało atrakcyjna zwłaszcza dla osób młodych) oferta kulturalna na terenie gminy Mirzec. Projekt zakłada następujące działania:

· przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego „NIWY” (powstanie sali widowiskowo- koncertowej i Sali Tradycji oraz zakup wyposażenia.

· doposażenie Gminnej Biblioteki w Mircu (projektor multimedialny, e-bok dla potrzeb kina plenerowego.

· doposażenie Centrum Twórczości Ludowej w Osinach (nagłośnienie, oświetlenie kotara, podest).

· wyeksponowanie historii dziedzictwa kultury przemysłowej, w tym opracowanie i montaż ekspozycji wolnostojącej przedstawiającej historię dziedzictwa przemysłowego – górnictwa i hutnictwa na terenie gminy Mirzec oraz opracowanie i wydanie publikacji zwartej „Dziedzictwo kulturowe gminy Mirzec”.

z czego planowane dofinansowanie z UE wynieść może 500 000 zł. Wszystkie prace winny się zakończyć do 30 września 2018 r.

Jak dodał Paweł Lewkowicz – w koncepcji projektowej czynny udział wzięli mieszkańcy sołectwa Tychów Nowy, którzy uczestniczyli w konsultacjach nt. aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Tychów Nowy. Istotną rolę odegrały też grupy nieformalne z zespołem Tychowianie. To obrazuje spójność pomysłu i działań oraz buduje zaufanie między administracją samorządową a lokalną społecznością, bowiem to władze samorządowe (wójt oraz Rada Gminy) budują infrastrukturę kultury, w tym majątek, a mieszkańcy - przy aktywnym udziale w konsultacjach - mogą potem korzystać z powstałej infrastruktury, którą sami kreowali.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ