reklama

Co może przewodniczący?

W numerze

Co może przewodniczący?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Przewodniczący nie może podejmować żadnych samodzielnych decyzji w imieniu gminy, ponieważ nie jest jej samodzielnym organem, lecz jedynie członkiem organu kolegialnego jakim jest rada gminy.

Wcześniejsze przepisy – zmienione kilkanaście lat temu – pozwalały przewodniczącemu na reprezentowanie rady na zewnątrz. O ile ta kompetencja miała charakter raczej symboliczny, o tyle bardzo istotna była sytuacja, kiedy w przypadku remisowego głosowania w radzie decydujący głos należał do przewodniczącego. W naszej lokalnej historii w kadencji 1998-2002 w radzie miejskiej zdarzały się remisowe głosowania – 16 głosów "za", 16 głosów "przeciw". Wtedy rozstrzygające było, jak zagłosował przewodniczący rady i ten głos decydował o przyjęciu uchwały lub o jej odrzuceniu.

Dziś ustawa o samorządzie gminnym konkretnie określiła rolę przewodniczącego rady. Zgodnie z artykułem 19: "Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady". Użyte w tekście słowo "wyłącznie" precyzyjnie określa, że nie ma możliwości rozszerzenia zadań przewodniczącego na poziomie lokalnego prawa. Przewodniczący nie jest zatem pracownikiem Urzędu Miejskiego, ani formalnym ośrodkiem decyzyjnym. Jego najważniejszą rolą jest prowadzenie spraw, którymi zajmuje się rada, w tym m.in. zwoływanie sesji, przygotowywanie porządku obrad, prowadzenie w imieniu rady korespondencji dot. prac rady, itp.

W praktyce korzystna jest również bieżąca konsultacja i wymiana informacji pomiędzy przewodniczącym rady a prezydentem. Dobra współpraca pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym gminy tworzy korzystne warunki dla sprawnego zarządzania miastem. Przykład poprzedniej kadencji naszego samorządu, gdzie – nie ma co ukrywać – istniał konflikt pomiędzy radą a prezydentem, będącymi przez większość czasu w opozycji do siebie, nie przyczyniał się do rozwoju miasta i polepszania sytuacji mieszkańców.

Sprawna organizacja pracy rady i prowadzenie jej obrad to ustawowe zadania przewodniczącego. Pod tymi krótkimi hasłami kryje się jednak wiele niezbędnych czynności i formalności, o których często niewiele wiadomo. Niejednokrotnie społeczeństwo ma również niewielką wiedzę na temat działalności, którą prowadzi rada gminy. Być może warto przeprowadzić szerszą kampanię informacyjną i to nie tylko dotyczącą samej rady, ale również zadań i kompetencji całego samorządu gminnego.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ