reklama

Sprawozdanie przyjęte, wójt z absolutorium

Sesja Rady Gminy w Mircu

Mirzec

Sprawozdanie przyjęte, wójt z absolutorium

Sesja Rady Gminy w Mircu

 

Radni Gminy Mirzec nie mieli zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie poparli działalność finansową wójta. 

Najważniejszym punktem czerwcowych obrad w Mircu była ocena sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2016 r. i udzielenie absolutorium wójtowi. Wydatki budżetowe radnym zaprezentowali 26 czerwca br. wójt gminy Mirosław Seweryn i skarbnik gminy Wanda Węgrzyn.

Plan wydatków wzrósł w trakcie roku o 5 581 919 zł, przeznaczonych, podobnie jak dotacje na zadanie zlecone gminie: zwrot części podatku rolnikom, pomoc społeczną, realizacje programu 500+, pomoc materialną dla uczniów, stypendia i wyprawki

- Największe ubiegłoroczne zaległości dotyczą funduszu alimentacyjnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wynoszą 1 175 780 zł (...) i dotyczą dłużników funduszu alimentacyjnego. W stosunku do tych osób prowadzona jest egzekucja przy współpracy z komornikiem. Są też w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (ponad 43 tysiące), podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych (ponad 15 tysięcy), podatku od środków transportowych (12 tysięcy) i opłaty za odpady komunalne (ponad 14 tysięcy). W stosunku do wszystkich zalegających (...) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, wystawiono upomnienia oraz sporządzono 20 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym - poinformował Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec.

Pozytywną opinię za realizację planu finansowego gminy w 2016 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, również gminne komisje i w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium za rok 2016 wójtowi gminy Mirosławowi Sewerynowi, radni byli jednomyślni.

Podczas obrad przyjęto również uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (1 650 000), przebudowę drogi w Osinach (816 tysięcy) i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym (ponad 163 tysiące). Przyjęto również uchwałę o pomocy finansowej dla powiatu starachowickiego na przebudowę dróg powiatowych.

W zapytaniach i interpelacjach radni zgłaszali uwagi i prośby od mieszkańców. Dotyczą one m.in. szczepień psów na terenie gminy Mirzec, oświetlenia w Tychowie Nowym, wykaszania poboczy, szerokości zjazdów i wyjazdów z gminnych dróg, zmiany oznakowania miejscowości, a także możliwości przesyłania informacji smsowych dotyczących awarii i napraw sieci wodociągowej czy linii energetycznych na terenie gminy.

Radni Mirca przyjęli też sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury w Mircu. Nie było sprzeciwu również podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą połączenia samorządowych instytucji kultury (Biblioteki i Domu Kultury) i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec. Wysłuchano też informacji o programie i działalności lokalnego stowarzyszenia "Razem na Piaskowcu". Następna sesja Rady Gminy Mirzec w sierpniu br.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ