reklama

Rewitalizacyjni doradcy prezydenta

W numerze

Rewitalizacyjni doradcy prezydenta

Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące powołania w mieście Komitetu Rewitalizacji. Ma skupiać mieszkańców, przedsiębiorców i sektor publiczny, a jego celem jest wdrażanie i ocena gminnego programu rewitalizacji do 2025 r.

Projekt regulaminu, dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Projekt regulaminu, dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ma kluczowe i przejrzyste zasady wyłaniania tego gremium, także trybu zajmowania stanowisk przez komitet, np. opiniowanie spraw w drodze głosowania. 25- osobowy skład, powoływany na 3 lata, pracujący bez wynagrodzenia, to dobra propozycja. Mówiłem o tym na spotkaniu eksperckim 2 czerwca br. z grupą roboczą, zakończonym udziałem w wysłuchaniu publicznym, interesariuszy rewitalizacji przed władzami miasta. Moje uwagi ogniskowały się zasadniczo w małej reprezentatywności dla obszarów o funkcji innej niż mieszkalna (Park, Pasternik, Lubianka) oraz niedostatecznej reprezentatywności głównie mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, tudzież zdegradowanego. Dla mnie nie do zaakceptowania jest, by w liczbie 25 osób KR było tylko jedno miejsce dla przedstawiciela mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji. To tak jakby rewitalizacja była dla obszarów, nie zaś dla ludzi.

Postuluję więc zwiększenie z 1 do 3 miejsc dla mieszkańców innych części miasta, a 3 osoby wywodzące się z Urzędu Miejskiego uważam za nadmierną reprezentację. Struktura zarządzania programem rewitalizacji jest bowiem rozbudowana (to dobrze) z pełnomocnikiem ds. rewitalizacji, koordynatorem ds. rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji. Nie ma więc potrzeby zwiększać i tak zapracowanych pracowników magistratu, stąd proponuje 1 osobę z UM. W sprawie wyłaniania składu KR uważam, że nie ma potrzeby desygnowania przedstawiciela innego samorządu terytorialnego z prawem do głosowania. Wystarczy, aby taki przedstawiciel był ekspertem bez prawa głosu.

W przypadku, gdy miejsc w komitecie będzie mniej, niż liczba chętnych, wówczas prezydent powinien więcej wymagać od kandydata niż tylko „aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty samorządowej. Dlatego, dla wsparcia pana prezydenta, zaproponowałem przedstawienie przez kandydata do KR wiedzy i doświadczenia w tematyce rewitalizacji (referencje). Mówiłem w trakcie wystąpienia na wysłuchaniu publicznym i uzyskałem poparcie Dariusza Grunta – prezesa Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych, który - nie bez racji - wnioskował o redukcję radnych miejskich (w projekcie jest ich 4) i zwiększenie w komitecie kolejnej osoby ze wspólnot mieszkaniowych.

Wychodząc naprzeciw struktury urbanistycznej i społecznej Starachowic, obszar rewitalizacji to jedynie 3,54 km2 (11,11% powierzchni miasta) z 10 416 liczbą mieszkańców (20,86%) i niewiele większy obszar zdegradowany (więcej jest tylko obszarowo, bo 6,35 km2) . Gdyby zatem pozostawić 1 przedstawiciela spoza tego obszaru, to prawie 80% mieszkańców miasta i niemal 90% obszaru miasta nie mogłoby mieć więcej przedstawicieli w KR aniżeli jednego.

Komitet Rewitalizacji ma odznaczać się dużą aktywnością i ma odgrywać znaczącą rolę w zarządzaniu GPR. A jaką odgrywają w procedowaniu KR władze miasta, skoro na wysłuchaniu publicznym w Sali Olimpii Urzędu Miejskiego była jedynie pani sekretarz?. „Szef grodu Stara” zabawiał bowiem dzieci i rodziców na festynie, potem lejąc wodę z bąbelkami z wodociągowego urządzenia, niczym doświadczony gastronom.

Paweł Lewkowicz

Radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ