Dla rozwoju ciała i umysłu

Mirzec

Dla rozwoju ciała i umysłu

Projekt gminy Mirzec pn. "Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne" z 71 pkt. uplasował się w górnej stawce listy rankingowej projektów wstępnie wybranych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. 29 maja br. stosowną pre-umowę na dofinansowanie na ponad 1,6 mln zł ze środków UE podpisał z władzami zarządu województwa świętokrzyskiego wójt Mirosław Seweryn, przy kontrasygnacie skarbnika gminy, Wandy Węgrzyn.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej oraz kompleksowe (indywidualne) wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami matematyczno- przyrodniczymi (zdolnego oraz mającego trudności w nauce) we wszystkich placówkach szkolnych gminy Mirzec. Projektem będą objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Mirzec (9 jednostek) oraz Gimnazjum Publiczne w Mircu.

Projekt będzie polegał na:

- modernizacji i budowie boisk szkolnych z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Gadce,

- budowie i remoncie boisk z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Osinach,

- modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mircu,

- doposażeniu pracowni przyrodniczych i matematycznych w 9 placówkach edukacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirzec.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane/wybudowane obiekty sportowe (4 boiska, 1 sala gimnastyczna, obiekty lekkoatletyczne służące wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów). Doposażone zostaną pracownie matematyczno – przyrodnicze dla potrzeb 820 uczniów. W Osinach i Gadce wzmocnione będą uczniowskie kluby sportowe, natomiast w Zespole Szkół w Mircu, wskutek powstałej w ramach projektu sieci sportowej, zwiększone będą możliwości rozwojowe powstałej klasy sportowej. Nowa szkolna infrastruktura sportowa w Gadce i Osinach będzie ogrodzona, z ciągami pieszymi i zagospodarowaną wokół zielenią.

Planowany termin zakończenia tej wszechstronnej i kompleksowej inwestycji wyznaczono na grudzień 2018 r. Z pewnością, gdy zakończony będzie projekt z unijnym dofinansowaniem, poprawi się dostępność mirzeckich uczniów do infrastruktury edukacyjnej i sportowej poprzez wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz zwiększony będzie dostęp do szkolnej infrastruktury sportowej, służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów.

m/p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ