Komitet rewitalizacji - konsultacje

Informator UM

Komitet rewitalizacji - konsultacje

Kolejnym krokiem do udanej rewitalizacji miasta jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić ma organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między urzędem a mieszkańcami Starachowic. Innymi słowy, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z urzędem w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezydenta.

W jego skład wejdą m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg, obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania programem.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustalimy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu. Konsultacje społeczne potrwają do 19 czerwca 2017 r. W tym czasie odbędą się następujące działania:

1. Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami – 1 czerwca 2017 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

2. Sonda uliczna wideo na obszarze rewitalizacji z mieszkańcami – 1 czerwca 2017 r.

3. Warsztat konsultacyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi liderami oraz mieszkańcami – 2 czerwca 2017 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45.

4. Wysłuchanie publiczne interesariuszy rewitalizacji przed władzami miasta – 2 czerwca 2017 r. w godz. 17.00 – 19.00 w Starachowickim Centrum Kultury, ul. Radomska 21.

Swoje opinie i pomysły można zgłaszać również za pomocą formularza konsultacyjnego, który zostanie udostępniony na bip.um.starachowice.pl w zakładkach "Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Komitet Rewitalizacji" i "Rewitalizacja" oraz na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu. Formularze dostępne będą także w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców.

Kamil Stanos

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ