Obozy i wakacje w mieście

Prezydent miasta Starachowice zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2017 roku o godzinie 15.30.

Prezydent Marek Materek zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty można składać na cztery zadania konkursowe z powyższego zakresu. Zadania te dotyczą: dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji, organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania, przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta. Łącznie na powyższe zadania Gmina Starachowice przeznaczyła kwotę 133 tysięcy złotych.

Szczegółowe zasady i warunki składania ofert oraz przyznawania dotacji są w ogłoszeniu konkursowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń >>> Współpraca z NGO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45.

Ważne informacje dla składających oferty

W złożonej ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, łącznie z całkowitym wypełnieniem oświadczeń na końcu oferty. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole. Oferta oraz wszystkie dodatkowe dokumenty muszą być podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami statutu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę i jego adresu wraz z określeniem nazwy zadania podanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, oraz ewentualnie własnym tytułem projektu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia. Kompletne oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1, parter) do 1 czerwca 2017 r. godz. 15.30 – osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłynęły w terminie składania ofert.

Przypominamy jednocześnie, iż numer rachunku bankowego organizacji składającej ofertę powinien znaleźć się w części II.2 tj. inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty. Więcej informacji na stronie: www.starachowice.eu

Leszek Kowalski

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ