Miliony na wsparcie miast

Starachowice, jako miasto objęte rządowym programem "Pakiet dla miast średnich", będą mogły skorzystać ze środków, jakie na realizację projektów w ramach tego przedsięwzięcia przeznaczy w 2017 r. Ministerstwo Rozwoju.

Pakiet dla miast średnich jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego istotnym elementem dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020. Jak informuje poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, Ministerstwo Rozwoju przedstawiło harmonogram planowanych do realizacji w 2017 r. naborów, z których będą mogły skorzystać średnie miasta objęte specjalnym rządowym programem. W najbliższych miesiącach rozpoczną się nabory w Programach Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

100 mln zł, w tym 50 mln zł dla miast średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze, przewidziano w ramach konkursu Infrastruktura i Środowisko na poprawę jakości środowiska miejskiego. Nabór potrwa od 22 maja do lipca br. i jest jednym z pierwszych. W Programie Polska Wschodnia zaplanowano natomiast dofinansowanie wdrożenia innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski można składać od czerwca do lipca 2017 r.

Przedsiębiorcy mają szansę otrzymać wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów. Na ten cel wydzielono 60 mln zł. 400 mln zł zostanie przekazane na projekty dotyczące wdrożenia do produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów czy usług. To w ramach Programu Inteligentny Rozwój, wnioski przyjmowane będą od listopada br. do stycznia 2018 r. W październiku br. przewidziany jest nabór wniosków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Przeznaczono na ten cel 15 mln zł.

Ostatnie z naborów w tym roku ogłoszone będą w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w grudniu br. Będzie można składać wnioski o dofinansowanie programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym oraz na adaptacje do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Pakiet dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ