reklama

Dwie nowe inwestycje drogowe

Mirzec

Dwie nowe inwestycje drogowe

W gminie Mirzec część inwestycji drogowych jest w fazie planowania, wykonania oraz rozpoczęcia realizacji. W tej ostatniej znajdują się: "Przebudowa drogi gminnej nr 347015T Jagodne Stara Wieś" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 347017T w Osinach - Etap II". Obie inwestycje są ujęte w budżecie gminy Mirzec i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na te dwa zadania po przetargu wyłoniono już wykonawców, z którymi Mirosław Seweryn wójt gminy Mirzec- podpisał umowy.

Dokładnie 26.04.2017 r. gmina Mirzec zawiązała umowę z wąchocką firmą Budromost na wykonanie do końca czerwca br. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347015T

Jagodne Stara Wieś” za ponad 200 tys. zł ( liczone z inspektorem nadzoru). Wykonane będą m.in.: nowa nawierzchnia mineralno - bitumiczna, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, barierki ochronne, umocnienia skarpy nasypu za pomocą płyt ażurowych oraz wyremontowany zostanie istniejący przepust żelbetowy wraz z wykonaniem nowej ścianki oporowej. Długość przebudowywanej drogi wynosi ponad 321 mb, zaś powierzchnia poboczy 338 m2.

Również na drugie zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 347017T w Osinach - Etap II” gmina Mirzec podpisała umowę. Tym razem wykonawcą będzie firma „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Skarżyska - Kamiennej. Zakres robót jest znaczny. Obejmie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, następnie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na odcinku 998 m o szer. drogi 5,5 m ze spadkiem obustronnym. Z prawej strony drogi zaprojektowano chodnik o szer. 2 m z przystankiem i peronem autobusowym oraz rowem drogowym. Po lewej stronie zaprojektowano pobocze o szer. 0,75 m (nawierzchnia z materiału kamiennego) oraz peronem autobusowym. W zakresie planowanej inwestycji przebudowane będą wszystkie istniejące zjazdy (z lewej strony drogi - 57 szt., z prawej zaś - 64 szt.). W zakresie inwestycji zaplanowano również wykonanie odwodnienia ze studzienek ściekowych odprowadzające wody opadowe do rowu krytego umieszczonego po lewej stronie jezdni oraz rowami odwadniającymi. Projektowana droga zawiera także budowę przejścia dla pieszych, wykonanie krawężników, odbudowę poszerzenia konstrukcji przy przepustach, przykanalikach, a także oznakowanie pionowe. Zgodnie z umową za kwotę 1 791 123,12 zł wykonawca ma zakończyć prace do końca września br.

Realizacja inwestycji drogowej w Osinach poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych, ułatwi dostęp do obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej, poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów (upłynni także ruch pojazdów), ułatwi dojazd do posesji, poprawi estetykę terenu i wpłynie istotnie na rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru. Warto dodać, że Gmina otrzymała na inwestycję drogową w Osinach dofinansowanie w wysokości 803 329,00 zł w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019. Wniosek gminy Mirzec był na drugim miejscu listy rankingowej, dlatego władze gminy planują wnioskować o dofinansowane na realizację kolejnych inwestycji z PRGiPID w naborze konkursowym, który wojewoda świętokrzyski planuje ogłosić do połowy września 2017 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ