Więcej potrzebujących, płace te same

W wąchockim MGOPS

 

Wąchoccy radni, podczas piątkowych (28 bm.) obrad wysłuchali sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.

W ubiegłym roku MGOPS w Wąchocku wydał 1 tys. 535 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia. Wpłynęły 402 wnioski o dzielenie pomocy, w tym 27 od osób, które zgłosiły się po raz pierwszy z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in.: ubóstwa, sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, organizowane były różne formy pomocy stosownie do rozeznanych potrzeb i możliwości finansowych ośrodka. Była to głównie pomoc pieniężna. Zasiłki stałe otrzymały w 2016 r.

64 osoby niepełnosprawne, nie posiadające dochodu lub ci, których dochód nie przekraczał kryterium ustawowego. Łączna kwota wypłaconych zasiłków to

328 tys. 113 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 82 osobom na łączną sumę 105 tys. 470 zł. Tylko 710 zł „poszło” na wypłatę zasiłków celowych dla 14 rodzin, a są doraźną formą pomocy, by zaspokoić niezbędną potrzebę, m.in. zakup opału na zimę, żywności czy odzieży. W ub.r. ośrodek wypłacił także 3 tys. zł w ramach jednego zasiłku na pokrycie wydatków spowodowanych zdarzeniem losowym.

Jedną z ważniejszych form pomocy pieniężnej, z której w 2016 r. skorzystała największa liczba podopiecznych, są zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności służącej do jego przygotowania. Realizowana była w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. MGOPS na ten cel otrzymał dotację celową w wysokości 80 tys. 400 zł, przeznaczył także środki własne gminy - 15 tys. 354 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 340 osób. Ośrodek realizuje także świadczenia niepieniężne, np. finansuje gorące posiłki dla dzieci w szkołach. Z tej formy skorzystało w 2016 r. 111 uprawnionych, na co przeznaczono 40 tys. 99 zł.

Pracownicy ośrodka reagują również w innych sprawach losowych. Zapewniono np. schronienie jednej osobie bezdomnej zameldowanej na terenie gminy Wąchock, dofinansowując jej pobyt w schronisku (2 tys. 93 zł), wyasygnowano 2 tys. zł na pochówek osoby samotnej, a 35 tys. 305 zł wydano na usługi opiekuńcze dla 6 osób, które świadczyła zatrudniona w MGOPS opiekunka.

Prowadzono też specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych gminie. W 2016 r. z tej formy pomocy, finansowanej z budżetu państwa, skorzystały 2 osoby dotknięte autyzmem (15 tys. 804 zł). W ub.r. ośrodek skierował także 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej, dofinansował pobyt 17, przeznaczając na ten cel 343 tys. 361 zł. Pomocą socjalną objęto natomiast w ub.r. 532 osoby z 248 rodzin.

Z informacji przedstawionej radnym wynika też, że liczba świadczeniobiorców w stosunku do 2015 roku zwiększyła się w związku z realizacją programu „500 plus”, nieznacznie wzrosła także ilość wypłacanych zasiłków z powodu bezrobocia, ubóstwa oraz trwałej lub ciężkiej choroby. Więcej jest także osób korzystających z zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności i tych, które z racji wieku, stanu zdrowia i braku możliwości zapewnienia opieki ze strony bliskich, muszą być umieszczeni w domach pomocy społecznej.

W celu zapewnienia prawidłowego i profesjonalnego funkcjonowania MGOPS wskazano na potrzebę podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników tej instytucji, zatrudnienie radcy prawnego na 1/4 etatu, remont pomieszczeń biurowych i zapewnienie środków finansowych na różne formy wsparcia dla podopiecznych MGOPS. (Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ