Zakaz parkowania na ulicy Niskiej

Całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na ulicy Niskiej, planuje wprowadzić Urząd Miejski, będący zarządcą drogi.

O wprowadzenie zakazu wnioskował m.in. właściciel lokalu zlokalizowanego przy wymienionej ulicy. Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego pozytywnie zaopiniował, proponowane przez gminę, zmiany w projekcie organizacji ruchu. Planowane zmiany dotyczyłyby zakazu zatrzymywania się pojazdów na całej długości ul. Niskiej po obu jej stronach, z wyłączeniem pojazdów zaopatrzenia i służb komunalnych.

Mieszkaniec wnioskujący o wprowadzenie zakazu postoju swoją prośbę argumentował uszkodzeniem schodów prowadzących do jego lokalu przez źle parkujące pojazdy. Do pisma przesłanego tej sprawie do urzędu, załączył dokumentację fotograficzną. Podczas przeprowadzonej, przez pracowników urzędu wizji lokalnej wykryto również zniszczenia elementów małej architektury, nawierzchni oraz słupów oświetleniowych przez parkowane pojazdy. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za koniecznością wprowadzenia zmian w ruchu, są zgłoszenia kierowców oraz pasażerów miejskiej komunikacji dotyczące utrudnionego przejazdu autobusów również w związku z zaparkowanymi na tej trasie autami.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wystąpili do Starostwa Powiatowego z pismem o zatwierdzenie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu dla ulicy Niskiej. Wydział Komunikacji i Dróg zatwierdził zaproponowane zmiany, które miałyby polegać na ustawieniu znaku – zakazu zatrzymywania się z tabliczką "Nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych" na początku ulicy Niskiej od strony placu Rynek.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ