Plany remontowe i porządki na drogach

W Wąchocku

 

Radni Rady Miejskiej w Wąchocku poznali tegoroczne plany remontowe na drogach powiatowych i krajowych na terenie gminy.

Remonty i kanalizacja

Nieco ponad 466 tys. zł w 2017 r. gmina wyda na remonty dróg, których jest zarządcą. 166 tys. zł na ten cel pochodzić będzie ze środków własnych, natomiast 300 tys. zł - z kredytów. Na 11 tys. 250 zł skalkulowano koszty wykonania oświetlenie przy posesji w Marcinkowie Górnym, 16 tys. 999 zł z kolei to koszt projektu budowy drogi do Lipia, natomiast na 200 tys. zł oszacowano koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Parszowie przy ul. Staszica i Dolnej.

W sprawozdaniu zawarto także wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, wśród których znajduje się m.in. pomoc finansowa (32 tys. 506 zł) dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z budową odcinka drogi wojewódzkiej 774 do końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu DW do projektowanej obwodnicy Wąchocka w ciągu krajowej "42".

Będzie chodnik

W tegorocznym budżecie Powiatu Starachowickiego zabezpieczono środki na wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi Wąchock - Siekierno - Leśna. Inwestycja wyceniona została na 700 tys. zł, a na jej realizację po 350 tys. zł złożą się: Powiat i Gmina Wąchock.

W 2017 r. planowane jest także wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Majków-Marcinków-Wąchock, co kosztować ma 120 tys. zł. Ponadto na terenie gminy prowadzone będą prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, m.in. polegające na utrzymaniu zadrzewienia, koszeniu poboczy i remontach cząstkowych nawierzchni. W miarę posiadanych środków będą też udrażniane i konserwowane rowy.

Porządek na mostach i przepustach

Plan prac na krajowej "42" w bieżącym roku przedstawiła także radnym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oprócz pielęgnacji zieleni: koszenie trawników, wycinanie drzew i krzewów, etc.), zajmie się także sprzątaniem nawierzchni i chodników oraz utrzymaniem porządku na obiektach inżynierskich w ciągu "42": na moście w Parszowie i przepustach w Wąchocku i Wielkiej Wsi wraz z robotami naprawczo-konserwacyjnymi.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ