reklama

Edukacja - inwestycja w przyszłość mieszkańców

Gmina Wąchock ubiega się o dofinansowanie projektów na poprawę infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej, szczególnie na doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych, na które stara się pozyskać najwięcej środków. Na chwilę obecną złożono trzy wnioski o dofinansowanie.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego

Głównym celem projektu infrastruktury sportowej jest podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy. Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Parszowie, Wąchocku i Wielkiej Wsi.

Prace polegać miałyby na kompleksowej modernizacji wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych w Parszowie i Wielkiej Wsi, a także sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku. Ten sam wniosek swoim zakresem obejmuje doposażenie w nowoczesne, innowacyjne pomoce pracowni matematyczno – przyrodniczych i informatycznych we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Całkowity koszt 748 629 zł, z czego 187 157 zł miałoby pochodzić z funduszy gminy. Wyniki naboru poznamy w najbliższym czasie.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsięwzięciem komplementarnym do wyżej wspomnianego, które pozwoli wykorzystać zakupione pomoce, będzie projekt planowany do realizacji ze Świętokrzyskim Centrum Edukacji i Rozwoju pn. "Naukowe rywalizacje – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wąchock".

Zadanie sfinansowane zostanie głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 500 tys. zł), wkładem gminy będzie wynajem sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć przez nauczycieli z zewnątrz.

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych zamieszkujący tereny wiejskie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje językowe i informatyczne, pogłębią wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz skorzystają ze wsparcia pedagoga – doradcy zawodowego. Lekcje prowadzone będą w sposób nieszablonowy, metodą eksperymentu z wykorzystaniem e-zasobów (e-podręczniki, praca on-line).

Dodatkowo zaplanowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik czy Centrum Geoedukacji GEO Park Kielce. Zostanie też zapewniony dowóz uczniów na zajęcia. Wniosek został właśnie złożony – czekamy na ocenę i wyniki naboru.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Kolejne dofinansowanie na doposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych miałoby pochodzić ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na realizację zadania potrzeba 50 tys. zł, z czego 10 tys. zapewnia gmina jako wkład własny.

Głównym założeniem projektu jest polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych, kształtowanie zainteresowań ochroną przyrody i środowiska wśród uczniów, a także poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Dzięki wyposażeniu pracowni ekologiczno – przyrodniczej w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, jak na przykład narzędzia do badania powietrza, gleb, wód czy wytwarzania energii odnawialnej, młodzież będzie mogła uczyć się ekologii nie tylko w teorii, ale również w praktyce przeprowadzając własne obserwacje i pomiary. Nauczyciele będą mieli możliwość przeprowadzania wielu zajęć w terenie, co znacznie podniesie ich atrakcyjność. Programem objęte zostaną dwie placówki – Szkoła Podstawowa w Parszowie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku.

Inwestycje w edukację zawsze stanowiły ważny element polityki rozwojowej Gminy Wąchock. Również obecnie, pomimo wydatków, które w następnych latach obciążą budżet gminy w wyniku likwidującej gimnazja reformy oświaty, wydzielenie funduszy na polepszenie jakości oświaty jest niezbędne dla przyszłości uczących się mieszkańców.

m.p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ