Praktyki zagraniczne na „Maja”

W numerze

Praktyki zagraniczne na „Maja”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach już 10 lat skutecznie aplikuje o środki finansowe Unii Europejskiej na projekty językowe i organizację zagranicznych staży zawodowych. Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie to 12 zrealizowanych projektów dla uczniów i nauczycieli.

Aktualnie realizowany projekt zatytułowany „Młody Europejczyk – mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec!”, autorstwa Beaty Sławińskiej-Kopyś i Grażyny Kmiotek, to propozycja zagranicznych praktyk zawodowych dla 101 uczniów w Hiszpanii i Portugalii. Uczestnikami są uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej.

Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, realizowany jest w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. W projekcie zaplanowano 6 mobilności, z czego 5 już zrealizowano.

Partnerami w projekcie są organizacje EUROMOB Intercultural Mobility w Portugalii i EuroMind w Hiszpanii. Te partnerskie organizacje pomagają w organizacji pobytu grup za granicą, miejsc praktyk i sprawują całodobową opiekę podczas pobytu młodzieży w kraju goszczącym.

Dla uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy zaplanowano praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach, w portugalskim mieście Esposende. W Hiszpanii natomiast dla uczniów zdobywający zawód technika mechatronika, technika informatyka i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowano szkolenia w hiszpańskich szkołach zawodowych w Sewilli.

Grupa spedytorów zdobywała doświadczenie w magazynach, gdzie stażyści uczyli się przyjmowania towaru, odczytywania kodów kresowych, przygotowywania i segregowania towaru do wysyłki. Dziewczęta z obsługi ruchu turystycznego odbywały praktykę w hotelu, muzeum, punkcie informacji turystycznej oraz w centrum sportowym. Zdobywały doświadczenie w organizacji imprez turystycznych, sporządzały dokumentację dotyczącą ruchu turystycznego, stosowały narzędzia marketingowe w branży turystycznej. Obie grupy zawodowe zapoznały się również z branżowymi programami i systemami komputerowymi niezbędnymi do wykonywania powierzonych zadań.

Technicy informatycy na 2-tygodniowym szkoleniu zawodowym w Hiszpanii poznali Eclipse środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji mobilnych w systemie Android. Nauczyli się projektować aplikacje mobilne, tworzyć formularze i elementy graficzne. Opanowali umiejętność tworzenia i zarządzania relacyjną bazą danych w systemie Android. Technicy mechatronicy podczas szkolenia zawodowego uczyli się projektowania w programie CATIA V5, który należy do czołówki narzędzi używanych przez biura projektowe na całym świecie. Zintegrowany system CAD/CAM CATIA v5 umożliwia wspomaganie szeregu etapów projektowania i wytwarzania począwszy od koncepcji, aż do wytworzenia gotowego wyrobu. Modułowa budowa systemu umożliwia wykorzystanie modułów do rozwiazywania specjalistycznych zadań inżynierskich. Kurs obejmował podstawy modelowania w tym programie. Uczniowie nauczyli się korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi projektowych i opracowali różne zadania projektowe. Zaprojektowane przez siebie elementy mogli wyprodukować przy użyciu frezarki. Uczniowie zdobyli także wiedzę na temat technologii druku 3D.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje Europass Mobilność oraz ECVET – dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne. Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) to inicjatywa Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. ECVET wykorzystywany jest w projektach mobilności edukacyjnych, pomaga w organizowaniu mobilności edukacyjnej, szczególnie w opracowywaniu programu praktyki przez instytucje partnerskie, jest także dokumentem potwierdzającym osiągnięte za granicą efekty uczenia się, które są ważne w dalszej edukacji lub rozwoju zawodowym. Dokumenty przygotowywane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Uczniowie przebywając w środowisku międzynarodowym, mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zwłaszcza zawodowym, a także hiszpańskim czy portugalskim, którego podstaw uczą się przed wyjazdem.

Oprócz zdobycia cennych umiejętności, uczestnicy projektu mają okazję poznać kulturę kraju goszczącego. Hiszpańska kultura, historia i tradycje stolicy Andaluzji, w której styl architektoniczny mudejar przeplata się z chrześcijańskim gotykiem i barokiem, tworząc barwną i zaskakującą mozaikę zachwyca młodzież. Program kulturowy to poznawanie muzyki flamenco, zwiedzanie muzeów czy korrida i arena walk byków- Real Maestranza.

W Portugalii uczniowie zwiedzają Bragę - jedno z najstarszych miast w Portugalii o ponad 2000-letniej historii, jednocześnie jedno z najstarszych miast chrześcijańskich na świecie. Kolejną atrakcją jest wycieczka do Porto i przejazd statkiem po rzece Douro. Przeżyciem duchowym dla uczniów jest wizyta w Fatimie –miejscu kultu Maryjnego. Portugalskie Esposende to urocze nadmorskie miasteczko leżące nad samym oceanem. Uczestnicy projektu mogą przyjrzeć się z bliska kulturze, mogą poznać Portugalczyków czy Hiszpan, którzy są sympatyczni, serdeczni i bardzo uczynni.

- Zagraniczne praktyki zawodowe to ważny element pracy szkoły. Mam przyjemność pisać projekty od dziesięciu lat. Obecnie w zespole projektowym pracuje ze mną p. Grażyna Kmiotek, „językowo” wspierają nas nauczycielki języka angielskiego p. Anna Bracik, p. Aneta Troszczak. Dobór odpowiedniego partnera, ustalenie programu praktyki, napisanie projektu i jego realizacja to ogromne wyzwanie. Pamiętam pierwszy projekt, były to praktyki zawodowe na Węgrzech dla 12 uczniów. Z trudem zrekrutowałyśmy z p. Haliną Wiśniowską (koordynatorką językową projektu) te 12 osób… uczniowie mieli wiele obaw czy sobie poradzą językowo, zwłaszcza, że językiem roboczym projektu był język niemiecki. Poradzili sobie doskonale i bardzo szybko przekazali swoim młodszym kolegom, że warto jechać. Teraz nie mamy problemów z rekrutacją. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w projektach. Ciągle zdobywamy doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i obecnie realizowane projekty to praktyki dla 101 uczniów- konkurs 2015 i 80 uczniów – konkurs 2016. Chcemy, aby jak najwięcej uczniów mogło skorzystać z tej formy wsparcia. Każde działanie w zakresie mobilności, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny stażu, praktyki lub szkolenia zawodowego musi być zaplanowane w oparciu o ramy jakościowe i czasowe. Na realizację projektu składa się w wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych jest gwarantem zakończenia projektu z sukcesem. Zawsze końcowe prezentacje uczniów, ich relacje i opinie są największym podziękowaniem za naszą pracę przy projektach. Wszyscy są zadowoleni, pozytywnie oceniają pobyt zarówno w miejscach praktyk jak i warunki zamieszkania czy program kulturowy. Chciałybyśmy aby ta „europejska podróż edukacyjna trwała jak najdłużej” dlatego złożyliśmy kolejne projekty na konkurs 2017 i czekamy na wyniki – stwierdza koordynatorka zespołu projektowego, wicedyrektor szkoły Beata Sławińska-Kopyś.

- Młodzież, uczestnicząca w projektach praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale jest także bogatsza o bezcenne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz tak ważne i cenione przez pracodawców kompetencje społeczne. Jestem pewna, że wszystko to wpłynie pozytywnie na lepszą pozycję naszych uczniów na rynku pracy po ukończeniu szkoły i pomoże w zaplanowaniu dalszej kariery zawodowej. Rozpoczęliśmy kolejny projekt z konkursu 2016, zatytułowany „Profesjonalni na europejskim rynku pracy”. To staże zagraniczne dla 80 uczniów. Cieszymy się, że uczniowie kształcący się w naszej szkole bez względu na wybrany zawód mają możliwość wyjazdów na zagraniczne praktyki. Jest to oczywiście forma nagrody dla ucznia, więc z tej możliwości korzystają najlepsi uczniowie, zdobywający dobre wyniki w nauce, sprawnie posługujący się językiem angielskim i poważnie podchodzą do swoich obowiązków szkolnych. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem, Unia Europejska w 100% finansuje wszystkie wydatki związane z udziałem w projekcie – koszty podróży, pobytu, program kulturowy. Staramy się też negocjować z partnerami zagranicznymi „kieszonkowe” dla uczniów na drobne wydatki podczas pobytu za granicą. Podsumowując ten 10-letni okres organizowania w ramach projektów zagranicznych praktyk zawodowych chciałabym podkreślić, że to ponad 3000 000 złotych zainwestowanych w szkolenie młodych ludzi. Z tej formy doskonalenia skorzystało około 400 uczniów naszej szkoły. Do tego dochodzi 70 mobilności nauczycieli, którzy również korzystając z możliwości odwiedzania innych krajów, doskonalą swoje umiejętności, poznają systemy edukacji, nawiązują kontakty z nauczycielami europejskich szkół, poznają warunki pracy szkół zawodowych w krajach europejskich. Nasi uczniowie biorą również udział w projektach przygotowywanych przez CKP w Starachowicach. Są to uczniowie zdobywający zawód technika pojazdów samochodowych i technika budownictwa. Reasumując mogę stwierdzić, że uczniowie wszystkich zawodów w naszej szkole, mają możliwość odbycia zagranicznej praktyki zawodowej.

Zdobywanie umiejętności zawodowych pozwala na zdobycie dobrej pracy, rozwijanie przedsiębiorczości, otwiera atrakcyjne możliwości kariery zawodowej, dobre zarobki oraz daje możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania się. Uczenie się przez całe życie – to motto każdego współczesnego człowieka. Żyjemy w takich ciekawych czasach, że nie możemy poprzestać na raz zdobytych kwalifikacjach. Progności wręcz twierdzą, że młodzi ludzie wchodzący obecnie na rynek pracy będą musieli przekwalifikowywać się wielokrotnie w swoim życiu zawodowym i do tego chcemy jak najlepiej przygotować naszych uczniów – podsumowała Grażyna Małecka dyrektor szkoły.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ