Zn: GŚR.I.6822.1.2017 Mirzec, dn. 08.03.2017 r.

Wójt Gminy Mirzec

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703), porozumienia z dnia 27 sierpnia 1990 r. zawartego pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Starachowicach a Zarządem Gminy Mirzec (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego z 1990 r. Nr 36 poz. 279), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych na terenie gminy Mirzec w obrębie geodezyjnym Mirzec I oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 55 o pow. 0,3671 ha i nr 72 o pow. 0,1360 ha.

uzasadnienie

Działki położone na terenie gminy Mirzec w obrębie geodezyjnym Mirzec I, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 55 o pow. 0,3671 ha i nr 72 o pow. 0,1360 ha zajęte są pod drogi i pozostają w dyspozycji mieszkańców Mirca I. Według oświadczeń mieszkańców Mirca I przedmiotowe działki stanowiły i nadal stanowią drogi polne, wewnętrzne jako drogi dojazdowe do pól i domostw. Wykorzystywane przez społeczność Mirca I i okolic od lat 50-tych, służyły i nadal służą ogółowi mieszkańców. Zgodnie z ustawą z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi, a gromadzkie rady narodowe stały się organami władzy państwowej w gromadach. Utworzenie gromad jako jednostek podziału administracyjnego wsi spowodowało, iż przestał w sensie prawnym istnieć dotychczasowy podmiot własności mienia gromadzkiego. Odpowiednikiem dawnej gromady stała się wieś, która nie miała osobowości prawnej ani zakresu zadań publicznych, a zatem nie mogła stać się następczynią gromady w zakresie praw majątkowych. Właścicielami mienia nie stali się również mieszkańcy wsi, którzy nigdy przedtem nimi nie byli. Przy odrzuceniu koncepcji, że mienie gromadzkie stało się własnością niczyją, w zakresie jednolicie przyjmowało się, że po reformie z 1954 r. pomimo braku wyraźnej deklaracji ustawowej, mienie gromadzkie stało się własnością państwa. Deklaracja analogicznej treści i o analogicznym znaczeniu została powtórzona w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych. Dotychczasowe przepisy szczególnie dotyczące gromad i gromadzkich rad narodowych miały znaleźć zastosowanie do gmin i gminnych rad narodowych (art.95). Jednocześnie w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych ustalono, że dotychczasowe mienie gromadzkie staje się mieniem gminnym.

Mienie gromadzkie (gminne) służyło i nadal służy potrzebom ogółu mieszkańców byłej gromady, wchodzącej w jej skład wsi lub nawet okolicy, ale użytek ten ma charakter społeczny. Nieruchomości rolne, leśne, obszary wodne stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 05.07.1963 r. były faktycznie użytkowane przez mieszkańców wsi. W ewidencji gruntów i budynków ujawnione działki nr 55 o pow. 0,3671 ha i nr 72 o pow. 0,1360 ha w Mircu I stanowią użytek drogowy, i których jako władający samoistny wpisany jest Urząd Gminy w Mircu. Działki nie mają dotychczas uregulowanego stanu prawnego. W oparciu o zebrany materiał dowodowy wykazano, iż przedmiotowe działki wykorzystywane były na cele miejscowej użyteczności publicznej i do wspólnego użytkowania mieszkańców Mirca I i okolic, a zatem posiadają charakter ogólnospołeczny. Art. 3 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych mówi, iż cyt." Nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust.1 tejże ustawy, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne albo też do końca 1962 r. (...) a art. 8 ust. 1 cyt. "Starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie." 27 sierpnia 1990 roku zostało zawarte w Starachowicach porozumienie pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Starachowicach a Zarządem Gminy Mirzec o powierzeniu prowadzenia niektórych spraw organom gmin w tym między innymi spraw z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zaś zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną cyt" Porozumienia zawarte przez gminy z organami administracji rządowej w zakresie przejęcia przez te gminy określonych w porozumieniach zadań i kompetencji wraz ze środkami na ich realizację, z zastrzeżeniem ust. 4, pozostają w mocy, z tym że w prawa i obowiązki organów administracji rządowej działających na podstawie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej wstępują te organy i podmioty, które z dniem 1 stycznia 1999 r. przejęły zadania i kompetencje będące przedmiotem porozumienia." W tej sytuacji w świetle przepisów art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki położone na terenie gminy Mirzec w obrębie geodezyjnym Mirzec I oznaczone w ewidencji gruntów nr 55 o powierzchni 0,3671 ha i nr 72 o pow. 0,1360 ha stanowią mienie gromadzkie. Mienie gromadzkie stanowi część mienia komunalnego będącego własnością gmin.

Przed wydaniem decyzji o uznanie za mienie gromadzkie przedmiotowej nieruchomości, Sołtys sołectwa Mirzec I, Starosta Powiatu Starachowickiego zawiadomieni zostali o prawie zapoznania się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po tym terminie uważa się ją za dostarczoną wszystkim zainteresowanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Mirzec, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Mirzec I oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mirzec oraz w Starostwie Powiatowym, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec i Powiatu Starachowickiego oraz w prasie lokalnej.

Mirosław Seweryn

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ