Inwestycje drogowe w powiecie

W numerze

Inwestycje drogowe w powiecie

O remontach na drogach powiatowych radni powiatu dyskutowali na sesji 31 marca br. Asumptem były informacje Zarządu Dróg Powiatowych, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W bieżącym roku, z pomocą środków z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury W bieżącym roku, z pomocą środków z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 rozbudowane zostaną dwie drogi powiatowe: Krynki - Brody i Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży do granicy województwa świętokrzyskiego. Inwestycja ważna dla mieszkańców gminy Brody kosztować będzie 5 mln 934 tys. 308 zł, a wartość przedsięwzięcia w gminie Mirzec wyceniono na 2 mln 102 tys. 568, 49 zł. W ramach PGiPID złożono również wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Szkolnej z ul. Iglastą na rondo, co kosztować ma 1 mln 680 tys. zł. W grupie przedsięwzięć wieloletnich z kolei planowana jest przebudowa mostu na rzece Kamiennej i mostu w Brodach wraz z dojazdami. Wartość inwestycji oszacowano na 3 mln 200 tys. zł, w tym 600 tys. zł pochodzić ma z budżetu gminy Brody. Na realizację tego zadania został złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej ministra w wysokości 1 mln 600 tys. zł.

W 2017 roku planowane są także zadania finansowane ze środków własnych i dotacji gmin, wśród których znajdują się m.in: wykonanie chodnika i odwodnienia w Rzepinie Pierwszym i Dąbrowie. Szacunkowa wartość prac to 2 mln 151 tys. 867 zł,

w 2017 r. planuje się wydać 950 tys. zł a pozostały odcinek chodnika ma być zrobiony w 2018 r. 1 mln 346 tys. 486 zł kosztować ma z kolei chodnik w pasie drogi Wąchock - Siekierno - Leśna. W br. wydatkowane zostanie 700 tys. zł a pozostała część - w 2018 r.

270 tys. zł z kolei kosztować ma (według kosztorysu inwestorskiego) wykonanie odcinka pomiędzy ul. Langiewicza (droga Mirzec - Wąchock) a Poddąbrową. 50 proc. tej kwoty pochodzić by miało z budżetu gminy Mirzec.

Wśród planowanych inwestycji rocznych znalazły się natomiast: przebudowa drogi Siekierno - Radkowice - Rzepin Kolonia na odcinku Bronkowice -Jaźwiny, Adamów (przez wieś) i wykonanie chodnika od ul. Kościelnej do Trojaka, ul. Majówka na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Granicznej wraz z przebudową skrzyżowania z „Graniczną” na rondo oraz przebudowa drogi Trębowiec Duży - Mirzec Czerwona. Mogą być wprowadzone do budżetu powiatu w miarę powstałych w wyniku przetargu oszczędności i po zabezpieczeniu przez zainteresowane gminy połowy kosztów inwestycji.

Dwa zadania są w planie opracowanym przez ŚZDW w Kielcach. Chodzi o opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy w naszym mieście. Decyzja środowiskowa w tej sprawie ma zostać wydana do 25 maja br. Te same działania mają zostać wykonane dla budowy odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na krajowej „42”. Aktualnie wykonawca oczekuje na decyzję GDDKiA w sprawie proponowanej zmiany skrzyżowania tych dwóch dróg na jednopoziomowe.

Powiat Starachowicki nadzoruje natomiast opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 744 Radom - Wierzbica - Starachowice na odcinku od projektowanej obwodnicy do ul. Szkolnej oraz połączenia ul. Batalionów Chłopskich z ul. Szkolną i przebudowy dwóch skrzyżowań: drogi 744 z ul. Batalionów Chłopskich i z ul. Szkolną na ronda.

ŚZDW 2 marca br. przekazał powiatowi uwagi dotyczące tych dwóch projektów i czeka na przedłożenie ponownych uzgodnień.

Niestety, przedstawiciela tej instytucji nie było na obradach sesji, co wzbudziło... smutek radnego Pawła Lewkowicza, który stwierdził, że ŚZDW nie poczuwa się do wielu rzeczy na terenie naszego miasta. Dodał, że zarówno na ul. Radomskiej jak i Armii Krajowej należy podjąć działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, ubolewając, że do tej pory nic się w tej kwestii nie wydarzyło.

O tym, że do dziś umowy w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich z Radomską na rondo, nie zostały podpisane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poinformowała starosta Danuta Krępa. Przypomnijmy, każda z zaangażowanych w inwestycję stron, czyli województwo, powiat i gmina, miała wyłożyć na ten cel po 400 tys. zł. Pojawiają się kolejne progi, bo ŚZDW kieruje do powiatu pisma w sprawie poprawy i wprowadzania kolejnych zmian do projektu.

- Tych pism krążących od marca 2015 r. do marca 2017 r. było już 16 - informowała starosta dodając, że ciągle zgłaszane są kolejne uwagi do projektu, który był już poprawiany 5 razy.

- Zarząd Powiatu od samego początku dążył do realizacji tej inwestycji. Muszę powiedzieć że działania ŚZDW budzą oburzenie i podważają zaufanie do tej instytucji. Naszym zdaniem, jest to gra na zwłokę i opieszałość - dodała starosta.

Jan Wzorek natomiast stwierdził, że przedstawionej przez ŚZDW informacji nie można nazwać informacją, bo nic konkretnego ona nie zawiera,

- Nie ma mowy o jej przyjęciu - mówił.

Zgodził się z nim radny Cezary Berak.

- Ze świętokrzyskim zarządem jest źle. Przygotowaliśmy projekt takiego stanowiska, żeby pokazać im, jak nam jest źle. Pieniądze poszły na południe naszego województwa, tak wynika z planów. Mam pretensje, że ani ul. Radomska, ani al. Armii Krajowej nie są robione - mówił wzburzony dodając, że miasta, gdzie na dobę przejeżdża 3 tys. samochodów obwodnice mają, a Starachowice, gdzie jest 15 tys. pojazdów, są traktowane „tak, jak są”.

Rada Powiatu zobowiązała więc Zarząd Powiatu do wystąpienia do marszałka województwa i ŚZDW

o przeprowadzenie wnikliwej analizy inwestycji na drogach wojewódzkich biorąc pod uwagę natężenie ruchu.

- Z informacji opublikowanych na stronie internetowej ŚZDW wynika, że natężenie ruchu na ul. Radomskiej w Starachowicach (droga 744) wynosi 10 tys. 756 pojazdów na dobę i jest jednym z najwyższych w regionie. Na wielu drogach wojewódzkich natężenie jest znacząco niższe niż w Starachowicach a obserwujemy, iż tam właśnie ruszyły już budowy obwodnic i przebudowy istniejącej sieci drogowej - czytamy we wniosku Rady Powiatu, która argumentuje, by w oparciu o obiektywne wskaźniki Zarząd Województwa dokonał ponownej analizy planowanych inwestycji i zabezpieczył środki finansowe niezbędne do remontu ul. Radomskiej oraz budowy północno-zachodniej obwodnicy Starachowic.

Na fatalny stan drogi wojewódzkiej nr 744, na odcinku od Tychowa Starego w kierunku Mirca, zwrócił uwagę natomiast obecny na sesji wójt Mirca, Mirosław Seweryn.

- To efekt złego wykonawstwa, a stan drogi pogarsza się z roku na rok - uzasadniał i wnioskował do władz powiatu o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, bo skutkuje on znacznym spadkiem komfortu mieszkańców.

Radni jednogłośnie zadecydowali, że nie przyjmują nadesłanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg informacji.

GDDKiA planuje w 2017 r. wykonanie robót drogowych i na obiektach inżynierskich na terenie naszego powiatu. Będzie też opracowana dokumentacja techniczna remontu drogi krajowej nr 42 na trzech odcinkach drogi Kuczów - Styków oraz zbudowany chodnik w Kuczowie w ramach Programu Eliminacji Miejsc Niebezpiecznych. Chodnik i roboty towarzyszące planuje się natomiast w ciągu DK nr 9 w Lubieni i Rudniku. Sukcesywnie będą sprzątane nawierzchnie i chodniki, bez opieki nie pozostanie również zieleń, zaś prace porządkowe i naprawczo-konserwacyjne wykonywane będą także na mostach i przepustach - referowała Małgorzata Pawelec - Buras, starszy specjalista ds. komunikacji społecznej w świętokrzyskim Oddziale GDDKiA.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ